18

E^li^yaa Mingh Buangh Aa^hapc

1Jiex daaih lauh nyei, taux lungh haanz nyei da'faam hnyangx, Ziouv gorngv mbuox ⟨E^li^yaa,⟩ “Mingh buangh Aa^hapc Hungh aqv. Yie ziouc bun lungh duih mbiungc njiec ndau-beih.” 2E^li^yaa ziouc mingh buangh Aa^hapc.
 Wuov zanc Saa^maa^lie zuqc domh huaang domh ngorc.
3Aa^hapc heuc goux ninh nyei hungh dinc wuov dauh O^mbaa^ndi daaih. (O^mbaa^ndi za'gengh taaih Ziouv, 4Ye^se^mben daix Ziouv nyei douc waac mienh wuov zanc, O^mbaa^ndi dorh yietc baeqv dauh douc waac mienh bingx jienv i norm mbaengx-kuotv, yietc norm mbaengx-kuotv hmz ziepc dauh. Ninh yaac dorh njuov caux wuom mingh juang ninh mbuo.) 5Aa^hapc gorngv mbuox O^mbaa^ndi, “Oix zuqc saau gormx naaiv norm deic-bung maaih wuom-zingv nyei dorngx caux norm-norm horngz mangc gaax. Nziex haih lorz duqv deix miev yungz lorh maaz, njoux lorh maaz nyei maengc, bun maiv zuqc daic.” 6Ninh mbuo ziouc bun nqoi yietc dauh mingh yietc bung ndau. Aa^hapc ganh mingh bung, O^mbaa^ndi mingh bung.
7O^mbaa^ndi yangh jauv mingh wuov zanc, E^li^yaa buangh zuqc ninh. O^mbaa^ndi zieqv duqv ninh ziouc mbaapv njiec ndau gorngv, “Yie nyei ziouv, E^li^yaa aah! Za'gengh dongh meih fai?”
8E^li^yaa dau, “Zeiz nyei, dongh yie. Mingh mbuox meih nyei ziouv, ‘E^li^yaa yiem naaiv.’+”
9O^mbaa^ndi gorngv, “Yie zoux dorngc haaix nyungc meih cingx zorqv yie, meih nyei bou, jiu bun Aa^hapc Hungh daix yie? 10Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Ziouv, maiv maaih haaix fingx mienh fai haaix norm guoqv yie nyei ziouv maiv paaiv mienh mingh lorz meih. Haaix fingx mienh fai haaix norm guoqv nyei mienh gorngv meih maiv yiem naaic, hungh diex bun ninh mbuo houv waac gorngv ninh mbuo za'gengh lorz maiv buatc meih. 11Ih zanc meih heuc yie mingh lorz yie nyei ziouv gorngv, ‘E^li^yaa yiem naaiv.’ 12Yie yietv leih nqoi meih, Ziouv nyei Singx Lingh oix dorh meih mingh haaix norm dorngx yie maiv hiuv. Se gorngv yie mingh mbuox Aa^hapc, ninh yaac lorz maiv buatc meih, ninh ziouc daix yie aqv, maiv gunv yiem yie, meih nyei bou, lunx nyei ziangh hoc taux ih zanc yie taaih Ziouv. 13Yie nyei ziouv aac, maiv maaih haaix dauh mbuox meih, Ye^se^mben daix Ziouv nyei douc waac mienh wuov zanc yie hnangv haaix nor zoux? Yie dorh yietc baeqv dauh Ziouv nyei douc waac mienh bingx i norm mbaengx-kuotv. Yietc norm kuotv hmz ziepc dauh. Yie yaac dorh njuov caux wuom mingh juang ninh mbuo. 14Ih zanc meih mbuox yie mingh lorz yie nyei ziouv, gorngv, ‘E^li^yaa yiem naaiv.’ Ninh zungv oix daix yie.”
15E^li^yaa gorngv, “Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Ziouv, se Nernh Jiex nyei Ziouv, dongh yie fu-sux wuov dauh, laengz waac, ih hnoi yie ndongc haaix zungv oix mingh buangh Aa^hapc.”

E^li^yaa Buangh Aa^hapc

16O^mbaa^ndi ziouc mingh buangh Aa^hapc yaac mbuox ninh. Aa^hapc ziouc mingh buangh E^li^yaa. 17Ninh buatc E^li^yaa wuov zanc ninh gorngv, “Se dongh meih, dongh bun I^saa^laa^en Mienh zuqc kouv wuov dauh fai?”
18E^li^yaa dau, “Se maiv zeiz yie bun I^saa^laa^en Mienh zuqc kouv. Se meih caux meih nyei die nyei douh zong, weic zuqc meih guangc Ziouv nyei leiz-latc mingh zaangc ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 19Ih zanc meih oix zuqc heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Kaanmen Mbong buangh yie. Yaac oix zuqc dorh Mbaa^an zienh nyei feix baeqv hmz ziepc dauh douc waac mienh caux ⟨Mbaa^an zienh.⟩ zienh nyeiz nyei feix baeqv dauh, dongh juangc Ye^se^mben Hungh Maac nyei dieh nyanc wuov deix douc waac mienh.”

E^li^yaa Yiem Kaanmen Mbong

20Aa^hapc bun waac mingh taux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yaac bun yietc zungv douc waac mienh gapv zunv yiem Kaanmen Mbong. 21E^li^yaa mingh nitv fatv zuangx mienh, dorng jienv ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo nyei hnyouv oix mbungh mbienv naaiv deix i diuc jauv taux haaix zanc? Se gorngv Ziouv se Tin-Hungh, gan ninh maah! Mv baac se gorngv Mbaa^an se Tin-Hungh, gunv gan ninh aqv.”
 Zuangx baeqc fingx maiv dau yietc joux.
22E^li^yaa gorngv mbuox mienh, “Zoux Ziouv nyei douc waac mienh kungx zengc yie ganh nduqc dauh hnangv. Mv baac maaih Mbaa^an nyei douc waac mienh feix baeqv hmz ziepc dauh. 23Tov dorh i dauh ngongh gouv daaih bun yie mbuo. Bun Mbaa^an nyei douc waac mienh ginv dauh yaac hngaqv benx yietc nqanx yietc nqanx, an jienv zaangh gu'nguaaic mv baac maiv dungx diemv douz. Yie yaac liuc leiz yietc dauh an jienv zaangh gu'nguaaic mv baac maiv diemv douz. 24Meih mbuo heuc meih mbuo nyei zienh nyei mbuox, yie yaac heuc Ziouv nyei mbuox. Haaix dauh longc douz dau, wuov dauh se Tin-Hungh aqv.”
 Zuangx baeqc fingx dau, “Hnangv naaiv gorngv se longx nyei.”
25E^li^yaa gorngv mbuox Mbaa^an nyei douc waac mienh, “Meih mbuo ginv dauh ngongh liuc leiz ziangx ndaangc weic zuqc meih mbuo mienh camv. Gunv heuc meih mbuo nyei zienh nyei mbuox, mv baac maiv dungx diemv douz.” 26Ninh mbuo ziouc zorqv yietc dauh, dongh dorh daaih bun ninh mbuo nyei ngongh gouv, liuc leiz ziangx nzengc.
 Yiem lungh ndorm ninh mbuo heuc Mbaa^an nyei mbuox taux lungh aanx. Ninh mbuo heuc, “O Mbaa^an aah! Dau yie mbuo maah!” Mv baac maiv maaih haaix nyungc qiex. Maiv maaih haaix dauh dau. Ninh mbuo yaac huing jienv ninh mbuo nyei ziec-dorngh cangx heix.
27Ziangx lungh aanx, E^li^yaa jiez gorn huotv ninh mbuo. Ninh gorngv, “Aengx heuc gauh hlo deix maah! Ninh benx yietc dauh zienh, nziex ninh nyei hnyouv hnamv jienv ganh diuc jauv fai la'nyauv haaix nyungc, fai cuotv jauv mingh haaix ndau. Nziex ninh bueix m'njormh, oix zuqc heuc ninh nyie.” 28Ninh mbuo ziouc heuc gauh mbui deix. Ninh mbuo yaac ei jienv ninh mbuo nyei leiz longc nzuqc caux cang-nangv guetv ninh mbuo nyei sin bun nziaamv liouc cuotv. 29Njiec aanx ninh mbuo njoh njoh njaaiz-njaaiz nyei heuc jienv mingh taux lungh maanz-hmuangx, ziec nyei ziangh hoc. Mv baac maiv maaih haaix nyungc qiex mbui, maiv maaih haaix dauh dau, yaac maiv maaih haaix dauh muangx.
30E^li^yaa gorngv mbuox baeqc fingx, “Daaih yie naaiv maah!” Ninh mbuo ziouc mingh ninh wuov. E^li^yaa ziouc zorc Ziouv nyei ziec-dorngh weic zuqc ziec-dorngh mbaang mi'aqv. 31E^li^yaa zorqv ziepc nyeic norm la'bieiv ziux Yaakopv nyei dorn bun njiec nyei fingx. Se dongh Ziouv gorngv mbuox naaiv dauh Yaakopv, “Meih nyei mbuox oix zuqc heuc I^saa^laa^en.” 32E^li^yaa longc naaiv deix la'bieiv weic Ziouv nyei mengh ceix norm ziec-dorngh. Ninh aengx wetv zuonx huing gormx ziec-dorngh gaux an ziepc hmz gorngc wuom. 33Ninh zorqv zaangh an jienv ziec-dorngh gu'nguaaic, zorqv ngongh hngaqv benx yietc nqanx yietc nqanx, an jienv zaangh gu'nguaaic. Ninh ziouc gorngv mbuox mienh, “Zaangh biei tongv wuom daaih dox ziec nyei ga'naaiv caux zaangh gu'nguaaic.”
34Ninh yaac gorngv, “Aengx dox nzunc.”
 Ninh aengx gorngv, “Aengx dox da'faam nzunc.”
35Wuom ziouc liouc njiec ziec-dorngh. Liemh zuonx maaih wuom buangv nzengc.
36Taux lungh maanz-hmuangx ziec nyei ziangh hoc, douc waac mienh, E^li^yaa, mingh nitv ziec-dorngh fatv daux gaux gorngv, “O Ziouv, Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv nyei Tin-Hungh aac, tov meih biux mengh meih se I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, yaac biux mengh yie zoux meih nyei bou yaac ei jienv meih paaiv nyei waac zoux naaiv deix yietc zungv sic. 37Tov meih dau yie. O Ziouv aah! Tov dau yie weic bun naaiv deix mienh hiuv duqv meih, Ziouv, se Tin-Hungh. Meih yaac bun ninh mbuo goiv hnyouv nzuonx daaih.”
38Ziouv ziouc bun douz njiec daaih buov ziec nyei ga'naaiv caux zaangh caux la'bieiv caux nie qui nzengc, yaac buov yiem zuonx nyei wuom nqaai.
39Zuangx baeqc fingx buatc liuz naaiv deix sic, ninh mbuo puoqv njiec ndau gorngv, “Ziouv se Tin-Hungh. Ziouv se Tin-Hungh.”
40E^li^yaa mbuox ninh mbuo, “Zorqv Mbaa^an nyei douc waac mienh aqv. Maiv dungx bun yietc dauh biaux ndutv.” Zuangx mienh ziouc zorqv ninh mbuo. E^li^yaa dorh ninh mbuo mingh taux Kison Ndoqv, yiem wuov daix nzengc ninh mbuo.

E^li^yaa Daux Gaux Tov Mbiungc

41E^li^yaa gorngv mbuox Aa^hapc, “Gunv mingh nyanc mingh hopv aqv, weic zuqc ih zanc maaih domh mbiungc nyei qiex.” 42Aa^hapc ziouc mingh nyanc, mingh hopv. Mv baac E^li^yaa faaux wuov jiex Kaanmen Mbong-ningv mingh gueic njiec ndau, hmien yiem i bung cingh mborqc mbu'ndongx.
43Ninh mbuox ninh nyei bou, “Meih mingh hungx jienv koiv wuov bung mangc.”
 Ninh nyei bou mingh mangc yaac nzuonx daaih gorngv, “Maiv maaih haaix nyungc.”
 E^li^yaa aengx gorngv siec nzunc, “Aengx mingh mangc maah!”
44Da'cietv nzunc wuov nzunc ninh nyei bou gorngv, “Maaih dorv mbuonx faix nyei, lomh mienh nyei buoz-zaangv yiem koiv faaux.”
 E^li^yaa ziouc gorngv, “Mingh mbuox Aa^hapc, ‘Liuc leiz maaz-cie njiec mingh aqv. Nziex mbiungc haih dangv jienv meih.’+”
45Aav deix dangh hnangv lungh hmuangx, maaih mbuonx-jieqv, maaih domh mbiungc-nziaaux. Aa^hapc ziouc zueiz cie mingh Yitv^le^en. 46Ziouv nyei qaqv njiec E^li^yaa. Ninh ziouc baeng domh lui faaux fapv jienv houx-hlaang, tiux njiec ndaangc Aa^hapc taux Yitv^le^en.