20

Ua rog rua xeem Npeeyamee

1Ib tsoom Yixayee txwj nrho Ntaaj moog txug Npe‑awsenpa hab cov huv Kile‑a suavdawg tawm tuaj txoos ua ke ua hlo ib lub sab tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag huv lub moos Mixapa. 2Thaus Vaajtswv cov tuabneeg tuaj sablaaj ua ke mas cov thawj huv txhua xeem Yixayee suavdawg kuj tuaj koom hab. Huvsw muaj 400,000 leej tub rog kws moog kwtaw coj ntaaj. 3(Thaus hov cov tuabneeg Npeeyamee nov tas cov Yixayee tuaj ua ke rua Mixapa.) Cov Yixayee has tas, “Thov qha rua peb saib zaaj kev phem nuav tshwm xwm lug le caag.” 4Tug Levi kws yog tug nam yau kws raug tua hov tug quasyawg has tas, “Kuv hab kuv tug nam yau lug txug lub moos Kinpe‑a kws yog cov Npeeyamee lub moos, yog peb lug pw ib mos hov ntawd. 5Thaus tsaus ntuj cov txwvneej huv lub moos Kinpe‑a txawm tuaj nrhav kuv hab vej nkaus lub tsev. Puab yuav muab kuv tua pov tseg, mas puab muab kuv tug nam yau yuam nwg txhad le tuag. 6Kuv coj kuv tug nam yau lub cev tuag moog txav ua tej ywb yaav xaa moog thoob plawg lub tebchaws kws yog cov Yixayee qub txeeg qub teg, tsua qhov puab ua tej kev txaaj muag tej kev qas vuab tsuab rua huv cov Yixayee lawm. 7Saib lauj, mej cov tuabneeg Yixayee suavdawg paab sablaaj ntawm nuav saib pum zoo yuav ua le caag.”
8Cov pejxeem txhua tug ib txhwj sawv tseeg has tas, “Peb cov nuav tsw muaj ib tug yuav rov qaab moog rua peb tej tsev ntaub hab tsw muaj ib tug yuav moog rua peb vaaj peb tsev. 9Peb yuav ua le nuav rua Kinpe‑a. Peb yuav rhu ntawv moog ua rog rua puab. 10Peb yuav rhu cov Yixayee txhua xeem ib puas leej rhu kaum leej, ib txheeb leej rhu ib puas, ib vaam leej rhu ib txheeb kuas moog nrhav mov noj lug rua cov tub rog, cov tub rog txhad moog pauj taub tej kev phem kev qas kws cov tuabneeg Kinpe‑a kws yog xeem Npeeyamee ua rua huv cov Yixayee.” 11Cov Yixayee suavdawg kuj sau nthwv ua ib lub sab moog ua rog rua lub moos hov.
12Txhua xeem Yixayee txhad xaa tuabneeg moog has thoob plawg xeem Npeeyamee tas, “Ua caag yuav muaj tej kev phem kev qas nuav tshwm rua huv mej cov? 13Mej ca le muab cov txwvneej phem huv Kinpe‑a rua peb coj moog tua pov tseg mas peb yuav rhuav tshem tej kev phem kuas tawm huv cov Yixayee moog.” Tassws cov Npeeyamee tsw yeem noog puab cov kwvtij Yixayee has. 14Cov Npeeyamee txawm tawm huv puab tej moos sau nthwv tuaj rua Kinpe‑a yuav ua rog rua cov Yixayee. 15Nub hov cov Npeeyamee txhwj tau cov tub rog coj ntaaj huv puab tej moos huvsw tuaj yog ob vaam rau txheeb leej nrug cov Kinpe‑a kws txhwj tau xyaa pua leej tub rog kws txawj tshaaj plawg. 16Cov tub rog huvsw nuav muaj xyaa pua leej kws xws saab txhum phem kws txawj ua rog tshaaj plawg. Cov nuav txhua tug txawj xuas hlua fav pob zeb ntaus kuas raug txuj plaubhau tsw npig le. 17Cov Yixayee kws coj ntaaj tsw suav cov Npeeyamee mas txhwj tau 400,000 leej, puavleej yog tub rog sab tuab.
18Cov Yixayee txhad moog rua ntawm Npe‑ee moog nug Vaajtswv tas, “Peb cov nuav leejtwg yuav ua ntej moog ntaus cov Npeeyamee?” Yawmsaub has tas, “Ca Yuta moog ua ntej.”
19Taagkig cov Yixayee txhad sawv ntxuv moog ua yeej ntaus lub moos Kinpe‑a. 20Cov Yixayee tawm moog ua rog rua cov Npeeyamee, hab cov Yixayee npaaj tub rog ua tej paab tej pawg ntaus puab ntawm Kinpe‑a. 21Nub hov cov Npeeyamee tawm huv lub moos Kinpe‑a tuaj tua cov Yixayee qaug tuag taag ob vaam ob txheeb leej. 22Tassws cov Yixayee tsua sws cuab zug hab rov tso dua tub rog ua tej paab tej pawg rua tej chaw kws tso thawj nub. 23Hab cov Yixayee kuj moog quaj rua ntawm Yawmsaub xubndag ib nub tsaus ntuj. Puab nug Yawmsaub tas, “Peb yuav rov txeem moog ntaus peb cov kwvtij Npeeyamee los tsw xob moog?” Yawmsaub teb tas, “Moog ntaus puab los maj.”
24Mas nub kws ob cov Yixayee txhad txeem moog ze ze cov Npeeyamee. 25Mas nub ob hov cov Npeeyamee kuj tawm huv Kinpe‑a tuaj tua cov Yixayee tuag taag ib vaam yim txheeb leej, txhua tug puavleej yog tub rog coj ntaaj. 26Yixayee cov tub rog suavdawg txhad le moog peg Npe‑ee puab quaj quaj. Puab nyob quas tsawg rua ntawm Yawmsaub xubndag yoo mov ib nub tsaus ntuj, hab ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo rua Yawmsaub. 27Cov Yixayee txhad nug Yawmsaub. (Lub swjhawm ntawd Vaajtswv lub swb xaab sws cog lug nyob hov ntawd. 28Mas Ele‑axa tug tub Fineha kws yog Aloo xeeb ntxwv ua num ntawm lub swb xaab rua lub swjhawm hov.) Cov Yixayee nug tas, “Peb yuav rov qaab moog ua rog rua peb cov kwvtij Npeeyamee dua ib zag los peb yuav tso tseg?” Yawmsaub has tas, “Ca le moog ntaus tsua qhov pigkig kuv yuav muab puab rua huv mej txhais teg.”
29Yog le nuav cov Yixayee txhad tso tub rog moog nraim cev zuv puag ncig Kinpe‑a. 30Mas cov Yixayee txhad rov moog ntaus cov Npeeyamee rua nub kws peb hab tso tub rog ua tej paab tej pawg tiv Kinpe‑a yaam le thawj ob zag. 31Cov Npeeyamee tawm tuaj ua rog rua cov Yixayee mas raug ntxag tawm moog deb lub moos. Puab chiv ntaus hab tua cov Yixayee ib txha yaam le thawj ob zag, yog taug txujkev kws moog peg Npe‑ee hab txuj kws moog Kinpe‑a hab tom tej haav xub tsuag, tua tau cov Yixayee kwvlaam peb caug leej. 32Cov Npeeyamee has tas, “Puab swb peb yaam le thawj zag lawm.” Tassws cov Yixayee has tas, “Ca peb thim coj puab tawm moog deb lub moos kuas txug tej kev hlub.” 33Cov Yixayee suavdawg kuj tawm huv puab tej chaw tswv moog ua tej paab tej pawg ntawm Npa‑aa Thama, mas cov Yixayee kws nraim cev txawm sawv pis tseeg huv puab tej chaw ntawm Kenpa saab nub poob. 34Muaj ib vaam tug tub rog Yixayee kws txawj tshaaj plawg txawm txeem moog ntaus lub moos Kinpe‑a. Mas ua rog ceev heev, cov Npeeyamee tsw paub tas kev puam tsuaj tub tuaj ze puab lawm.
35Yawmsaub ua rua cov Yixayee kov yeej cov Npeeyamee. Nub hov cov Yixayee tua tau cov Npeeyamee tuag ob vaam tswb txheeb ib puas leej, cov hov puavleej yog tub rog tuav ntaaj. 36Yog le hov cov Npeeyamee txhad pum tas puab swb lawm.
 Cov Yixayee thim tswv cov Npeeyamee vem yog puab tso sab rua cov kws nraim cev kws puab tso moog zuv lub moos Kinpe‑a.
37Cov kws nraim cev zuv kuj sawv pis tseeg txeem moog ntaus lub moos Kinpe‑a. Cov kws nraim cev hov tawm lug xuas ntaaj tua lub moos huvsw. 38Cov Yixayee nrug cov kws nraim cev teem hum tas thaus puab ua paa tawg nchu hlub huv lub moos, 39mas cov Yixayee yuav tig rov lug tua. Cov Npeeyamee chiv tua tau cov Yixayee kwvlaam peb caug leej tes txawm has tas, “Puab yuav tuag rua peb teg ib yaam le thawj zag hab ntaag.” 40Tassws thaus muaj paa tawg nchu tshwm plawg huv lub moos lawv le kws teem ca hov, cov Npeeyamee tig lug saib na cav lub moos tub cig paa nchu nto ntuj lawm. 41Cov Yixayee tig loo rov lug, mas cov Npeeyamee kuj poob sab tsua qhov puab pum tas kev puam tsuaj lug txug puab lawm. 42Puab txhad tig hlo tswv cov Yixayee taug txujkev kws moog rua tebchaws moj saab qhua, tassws puab tswv tsw dim kev ua rog, mas cov Yixayee kws tawm huv tej moos tuaj kuj muab puab tua rua huv plawv. 43Puab muab cov Npeeyamee puav kev hab lawv tua moog rua ntawm tej chaw kws cov Npeeyamee su, moog ncaaj lub moos Kinpe‑a saab nub tuaj. 44Cov Npeeyamee tuag ib vaam yim txheeb leej, puavleej yog cov tub rog kws sab luj sab tuab. 45Puab kuj tig tswv moog rua tebchaws moj saab qhua moog txug lub pob tsuas Limoo. Cov Yixayee tua puab tuag taug txujkev tswb txheeb leej hab lawv ceev puab moog txug ncua Kintoo mas tua tau ob txheeb leej.
46Npeeyamee cov tub rog sab luj sab tuab kws coj ntaaj raug tuag taag rua nub hov huvsw yog ob vaam tswb txheeb leej. 47Tassws muaj rau pua leej tub rog tig tswv moog rua tebchaws moj saab qhua moog txug lub pob tsuas Limoo, mas puab nyob ntawm lub pob tsuas Limoo tau plaub lub hlis. 48Cov Yixayee kuj rov moog ntaus cov Npeeyamee hab xuas ntaaj tua tej tuabneeg hab tej tsaj txhu hab txhua yaam kws puab pum. Hab txhua lub moos kws puab moog txug puab muab hlawv huvsw pov tseg.