20

Klei Bi Blah Hŏng Phung Benjamin

1Snăn jih jang phung ƀuôn sang Israel kbiă dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Dan truh kơ ƀuôn Bêr-Sêba, wăt čar Galaat, leh anăn diñu sa ai bi kƀĭn mbĭt ti anăp Yêhôwa ti ƀuôn Mispa. 2Phung khua kơ jih jang phung ƀuôn sang kơ jih jang găp djuê phung Israel bi êdah diñu pô hlăm klei bi kƀĭn phung ƀuôn sang Aê Diê, mâo pă êtuh êbâo čô mnuih êbat jơ̆ng djă đao gưm. 3(Phung Benjamin hmư̆ kơ klei phung ƀuôn sang Israel đĭ nao leh kơ ƀuôn Mispa). Phung ƀuôn sang Israel lač, “Hưn bĕ kơ hmei, si klei soh prŏng anei truh hĕ?” 4Snăn êkei Lêwi, ung mniê pô arăng bi mdjiê anăn, lŏ wĭt lač, “Kâo truh kơ ƀuôn Gibêa hlăm čar Benjamin, kâo leh anăn mô̆ hjŭng kâo, čiăng đăm ti anăn. 5Phung êkei ƀuôn Gibêa kgŭ ngă kơ kâo, leh anăn wang jŭm dar sang kâo đăm êjai mlam. Diñu mĭn čiăng bi mdjiê kâo, leh anăn diñu gô̆ mô̆ hjŭng kâo tơl gơ̆ djiê. 6Leh anăn kâo mă mô̆ hjŭng kâo, khăt asei mlei gơ̆ lu kdrêč, leh anăn mơĭt kdrêč anăn tar ƀar čar jing ngăn dưn Israel; kyuadah diñu ngă leh klei arăng bi êmut snăk leh anăn klei knhông čhŏ mrŏ hlăm phung Israel. 7Nĕ anei, Ơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, brei diih trông čhai leh anăn kčĕ tinei.”
8Jih jang phung ƀuôn sang kgŭ sa ai, lač, “Amâo mâo sa čô hmei srăng lŏ wĭt kơ sang čhiăm ñu ôh, leh anăn amâo mâo sa čô hmei srăng lŏ wĭt kơ sang ñu ôh. 9Ƀiădah ară anei klei anei drei srăng ngă kơ ƀuôn Gibêa. Drei srăng ngă klei mđăo, hlei srăng đĭ nao ngă kơ ƀuôn anăn. 10Drei srăng mă pluh čô êkei hlăm sa êtuh mơ̆ng jih jang găp djuê phung Israel, sa êtuh čô hlăm sa êbâo, leh anăn sa êbâo čô hlăm pluh êbâo, čiăng ba mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung nao bi blah, čiăng kơ tơdah diñu truh diñu dưi bi wĭt klei năng kơ phung Gibêa hlăm čar Benjamin, tui si klei knhông phung anăn ngă leh hlăm čar Israel.” 11Snăn jih jang phung Israel bi kƀĭn mbĭt sa ai čiăng ngă kơ ƀuôn anăn.
12Phung găp djuê Israel tiŏ nao phung êkei hlăm jih jang găp djuê phung Benjamin, lač, “Ya mta klei ƀai truh leh hlăm phung diih? 13Kyuanăn ară anei jao bĕ phung êkei tă tăn hlăm ƀuôn Gibêa, čiăng kơ hmei dưi bi mdjiê diñu, leh anăn bi luč klei jhat mơ̆ng phung Israel.” Ƀiădah phung Benjamin amâo dôk hmư̆ ôh kơ asăp phung ayŏng adei diñu, phung ƀuôn sang Israel. 14Phung Benjamin kbiă mđrăm mbĭt mơ̆ng ƀuôn diñu, nao kơ ƀuôn Gibêa čiăng bi blah hŏng phung ƀuôn sang Israel. 15Hlăm hruê anăn phung Benjamin tĭng mơ̆ng ƀuôn diñu mâo dua pluh năm êbâo čô êkei djă đao gưm, êbeh kơ phung dôk hlăm ƀuôn Gibêa, phung anăn arăng tĭng mâo kjuh êtuh čô êkei arăng ruah. 16Hlăm jih jang phung anăn mâo kjuh êtuh čô êkei arăng ruah jing phung yua kngan điâo; jih jang phung anăn dưi bhĭr boh tâo hŏng klei klĭt ti sa aruăt ƀŭk leh anăn amâo soh ôh. 17Phung êkei Israel ti êngao phung Benjamin arăng tĭng mâo pă êtuh êbâo čô djă đao gưm; jih jang phung anăn jing êkei thâo bi blah.
18Phung ƀuôn sang Israel kgŭ đĭ nao kơ ƀuôn Bêthel, leh anăn êmuh kơ Aê Diê, “Hlei hlăm phung hmei srăng nao êlâo hĭn bi blah hŏng phung Benjamin?” Yêhôwa lač, “Phung Yuđa srăng nao êlâo.”
19Snăn phung ƀuôn sang Israel kgŭ aguah, leh anăn ngă kđông giăm ƀuôn Gibêa. 20Leh anăn phung êkei Israel nao bi blah hŏng phung Benjamin; leh anăn phung êkei Israel dăp kahan bi blah ti ƀuôn Gibêa. 21Phung Benjamin kbiă mơ̆ng ƀuôn Gibêa, leh anăn hlăm hruê anăn bi mdjiê dua pluh dua êbâo čô phung Israel. 22Ƀiădah êkei ƀuôn sang Israel bi mđĭ ai, leh anăn lŏ sa bliư̆ dăp kahan ti anôk anăn mơh, anôk diñu dăp leh hruê tal êlâo. 23Leh anăn phung ƀuôn sang Israel đĭ nao leh anăn hia ti anăp Yêhôwa tơl tlam. Diñu êmuh kơ Yêhôwa, “Hmei srăng lŏ nao giăm čiăng bi blah hŏng phung ayŏng adei hmei phung Benjamin mơ̆?” Yêhôwa lač, “Đĭ nao bi blah hŏng diñu bĕ.”
24Snăn hruê tal dua phung ƀuôn sang Israel nao giăm bi blah hŏng phung Benjamin. 25Leh anăn hlăm hruê tal dua mơh phung Benjamin kbiă mơ̆ng ƀuôn Gibêa bi blah hŏng diñu, leh anăn bi mdjiê pluh sa păn êbâo čô phung êkei Israel; jih jang phung anăn jing phung djă đao gưm. 26Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang Israel, jih jang phung kahan, đĭ nao kơ ƀuôn Bêthel leh anăn hia. Diñu dôk gŭ tinăn ti anăp Yêhôwa leh anăn kăm ƀơ̆ng huă hruê anăn tơl tlam, leh anăn myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang ti anăp Yêhôwa. 27Phung ƀuôn sang Israel êmuh kơ Yêhôwa (kyuadah ênuk anăn hip klei bi mguôp Aê Diê dôk tinăn, 28leh anăn Y-Phinêas anak êkei Y-Êlêasar, čô Y-Arôn, mă bruă ti anăp hip anăn), lač, “Si ngă hmei ăt srăng lŏ nao bi blah mơ̆ hŏng phung ayŏng adei hmei phung Benjamin, amâodah hmei srăng mdei hĕ?” Yêhôwa lač, “Đĭ nao bĕ, kyuadah mgi kâo srăng jao diñu hlăm kngan ih.”
29Snăn phung Israel dôk kăp jŭm dar ƀuôn Gibêa. 30Leh anăn phung ƀuôn sang Israel đĭ nao bi blah hŏng phung Benjamin ti hruê tal tlâo, leh anăn dăp kahan bi blah hŏng ƀuôn Gibêa msĕ si êlâo. 31Leh anăn phung Benjamin kbiă nao bi blah hŏng phung ƀuôn sang, leh anăn đuĕ kbưi mơ̆ng ƀuôn. Diñu dơ̆ng bi mdjiê đa đa phung ƀuôn sang msĕ si êlâo, hlăm brô tlâo pluh čô êkei Israel ti êlan prŏng, sa êlan đĭ nao kơ ƀuôn Bêthel leh anăn sa êlan mkăn kơ ƀuôn Gibêa, leh anăn hlăm dliê hŏng. 32Leh anăn phung Benjamin lač, “Diñu bra đuĕ ti anăp drei msĕ si tal êlâo.” Ƀiădah phung êkei Israel lač, “Brei drei đuĕ leh anăn mplư diñu kbiă mơ̆ng ƀuôn truh kơ êlan prŏng.” 33Jih jang phung êkei Israel kgŭ mơ̆ng anôk diñu dôk, leh anăn dăp diñu pô ti ƀuôn Baal-Tamar. Leh anăn phung êkei Israel dôk kăp êran nao mơ̆ng anôk diñu dôk ti yŭ ƀuôn Gibêa. 34Pluh êbâo čô êkei arăng ruah leh mơ̆ng jih jang phung Israel nao bi blah hŏng ƀuôn Gibêa. Klei bi blah ktang snăk; ƀiădah phung Benjamin amâo thâo ôh klei rai luč giăm truh kơ diñu. 35Yêhôwa bi luč phung Benjamin ti anăp phung Israel; leh anăn phung êkei Israel bi rai dua pluh êma êbâo čô phung Benjamin hruê anăn; jih jang phung anăn jing phung djă đao gưm. 36Snăn phung Benjamin ƀuh kơ diñu luč.
 Phung êkei Israel kdŭn ti tluôn ti anăp phung Benjamin, kyuadah diñu knang kơ phung dôk kăp brei digơ̆ ngă kơ ƀuôn Gibêa.
37Phung dôk kăp ruăt êran leh anăn ksŭng phă ƀuôn Gibêa. Phung dôk kăp kbiă nao leh anăn bi mdjiê jih jang mnuih hlăm ƀuôn hŏng mta đao gưm. 38Mnơ̆ng bi knăl phung êkei Israel hŏng phung dôk kăp jing tơdah diñu brei knam săp pui đĭ ti dlông ƀuôn prŏng, 39snăn phung êkei Israel srăng wir bi blah. Phung Benjamin dơ̆ng bi blah bi mdjiê hlăm brô tlâo pluh čô Israel. Diñu lač, “Sĭt nik phung anăn luč leh ti anăp drei msĕ si klei bi blah tal êlâo.” 40Ƀiădah tơdah mnơ̆ng bi knăl dơ̆ng đĭ ti dlông ƀuôn msĕ si kmeh săp pui, phung Benjamin wir dlăng kơ tluôn diñu; leh anăn nĕ anei, kluôm ƀuôn mâo săp pui đĭ phă adiê. 41Hlăk anăn phung êkei Israel wir ngă, leh anăn phung Benjamin mâo klei rŭng răng, kyuadah diñu ƀuh klei rai luč giăm truh kơ diñu. 42Kyuanăn diñu kkui rŏng đuĕ ti anăp phung êkei Israel phă kdrăn tač. Ƀiădah klei bi blah truh kơ diñu, leh anăn phung kbiă mơ̆ng ƀuôn bi rai diñu ti plah wah dua phung kahan Israel. 43Êjai bi mdjiê phung Benjamin, diñu tiŏ juă digơ̆ mơ̆ng ƀuôn Nôha hlŏng truh ti ngŏ phă hŏng ƀuôn Gibêa. 44Pluh sa păn êbâo čô Benjamin êbuh djiê, jih jang diñu jing êkei jhŏng ktang. 45Digơ̆ wir đuĕ phă kdrăn tač ti anôk boh tâo Rimôn. Êma êbâo čô phung digơ̆ arăng bi mdjiê ktuê êlan. Diñu tiŏ digơ̆ pral tơl truh ti ƀuôn Gidôn, leh anăn diñu bi mdjiê dua êbâo čô phung digơ̆. 46Snăn mâo dua pluh êma êbâo čô êkei phung Benjamin djă đao gưm djiê hruê anăn, jih jang digơ̆ jing êkei jhŏng ktang. 47Ƀiădah năm êtuh čô êkei wir đuĕ phă kdrăn tač kơ anôk boh tâo Rimôn, leh anăn dôk ti anôk boh tâo Rimôn êjai pă mlan. 48Phung êkei Israel wir bi blah hŏng phung Benjamin, leh anăn bi mdjiê digơ̆ hŏng mta đao gưm, mnuih leh anăn mnơ̆ng rông, leh anăn jih jang hlei pô diñu tuôm. Diñu čuh hŏng pui jih jang ƀuôn diñu ƀuh.