20

Nau Tâm Lơh Đah Phung Benjamin

1Pô nây lĕ rngôch phung ƀon lan Israel du luh ntơm bơh ƀon Dan tât ma ƀon Bêr-Sêba, nđâp n'gor Galaat; jêh ri khân păng du ai ndrel ta năp Yêhôva ta ƀon Mispa. 2Phung kôranh ma lĕ rngôch phung ƀon lan ma lĕ rngôch phung ndŭl mpôl phung Israel tâm mpơl khân păng nơm tâm nau tâm rƀŭn phung ƀon lan Brah Ndu, geh puăn rsen bunuyh brô̆ jâng djôt đao. 3(Phung Benjamin lĕ tăng lư jêh ma nau phung ƀon lan Israel hăn hao jêh ma ƀon Mispa).
 Phung ƀon lan Israel lah: "Nkoch hom ma hên, mâm dĭng geh nau tih toyh aơ tât?"
4Pônây buklâu Lêvi, sai bu ur nơm bu nkhĭt nây, plơ̆ sĭt lah: "Gâp tât ta ƀon Gibêa tâm n'gor Benjamin, gâp jêh ri ur yông gâp, gay ŭch veh bêch ta nây. 5Ƀiălah phung buklâu ƀon Gibêa dâk ƀư ma gâp, jêh ri nchueng jŭm ngih gâp bêch măng nây. Khân păng mĭn gay ŭch nkhĭt gâp, jêh ri khân păng tom ur yông gâp kŏ tât khĭt. 6Jêh ri gâp sŏk ur yông gâp, koh săk jăn ôbăl âk gâl jêh ri njuăl gâl săk nây lam n'gor bri jêng drăp ndơn Israel. Yorlah khân păng ƀư jêh nau bu tâm rmot ngăn jêh ri ƀư ndjrih ƀơ̆ ƀơch tâm phung Israel. 7Aơ, Hơi lĕ rngôch phung ƀon lan Israel, ăn khân may tâm chră jêh ri nchră an ta aơ."
8Lĕ rngôch phung ƀon lan Israel dâk du ai, lah: "Mâu geh ôh du huê tâm hên mra plơ̆ sĭt ma ngih bok păng, jêh ri mâu geh ôh du huê plơ̆ sĭt ma ngih vâl păng. 9Ƀiălah aƀaơ ri nau aơ he mra ƀư ma ƀon Gibêa. He hăn hao lơh ƀon nây ma nau tâm nchroh. 10Tâm ndŭl mpôl Israel sŏk jê̆t nuyh tâm du rhiăng, du rhiăng nuyh tâm du rbăn, du rbăn nuyh tâm du rmưn. Khân păng mra hăn joi ndơ sông sa ma phung ƀon lan; gay ma tơlah khân păng tât khân păng dơi mplơ̆ nau khư ma phung Gibêa tâm n'gor Benjamin, tĭng nâm nau ndjrih ƀơ̆ ƀơch phung nây hŏ ƀư jêh tâm n'gor Israel."
11Pônây lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn ndrel du ai gay ŭch lơh ƀon nây.
12Phung ndŭl mpôl Israel prơh hăn phung buklâu hăn tât ndŭl mpôl Benjamin, lah pô aơ: "Moh ntil nau djơh hŏ geh jêh tâm phung khân may? 13Aƀaơ ri, jao hom ma hên phung bunuyh mhĭk lă lêng tâm ƀon Gibêa, gay ma hên dơi nkhĭt khân păng, jêh ri ăn roh lơi nau mhĭk bơh phung Israel." Ƀiălah phung Benjamin mâu ŭch iăt ôh nau oh nâu khân păng, jêng phung Israel, 14nkhơng ma luh du bơh ƀon khân păng hăn rlet ma ƀon Gibêa gay ŭch tâm lơh đah phung Israel.
15Tâm nar nây, phung Benjamin rgum bơh ăp mƀon văch tât; rnoh bunuyh geh: Bar rmưn prao rbăn nuyh buklâu, djôt đao, mâu kơp phung gŭ tâm ƀon Gibêa, rnoh bu săch geh pơh rhiăng nuyh buklâu. 16Tâm lĕ rngôch phung nây geh pơh rhiăng nuyh buklâu bu săch jêng phung dŏng ti chiau; lĕ rngôch phung nây dơi klô̆p lŭ ma rse ntâu dĭng rse chhŏk mâu dơi tih ôh. 17Bu rgum đŏng phung buklâu Israel, mâu kơp ôh phung Benjamin, geh puăn rsen bunuyh djôt đao; lĕ rngôch phung nây jêng buklâu blau tâm lơh.
18Phung ƀon lan Israel dâk hăn hao ma ƀon Bêthel, jêh ri ôp ma Brah Ndu, "Mbu tâm phung Israel mra hăn lor lơn tâm lơh đah phung Benjamin?" Yêhôva lah: "Phung Yuda mra hăn lor."
19Pônây phung ƀon lan Israel kah kêng ôi, jêh ri hăn ƀư pôih rmlak êp ƀon Gibêa. 20Jêh ri phung buklâu Israel tâm lơh đah phung Benjamin; jêh ri phung buklâu Israel nkrĭp dăp tahan tâm lơh ta ƀon Gibêa. 21Phung Benjamin du luh bơh ƀon Gibêa, jêh ri tâm nar nây nkhĭt bar rmưn bar rbăn phung Israel. 22Ƀiălah buklâu ƀon lan Israel tâm n'hao nuih, jêh ri plơ̆ du tơ̆ tay nkrĭp dăp tahan ta ntŭk nây đŏng, ntŭk khân păng nkrĭp jêh nar ntơm saơm. 23Jêh ri phung ƀon lan Israel hăn hao nhĭm panăp Yêhôva kŏ tât kêng măng. Khân păng ôp ma Yêhôva, "Hên dơi lĕ plơ̆ tâm lơh tay đah phung Benjamin đŏng, jêng phung oh nâu ma hên? Yêhôva plơ̆ lah: "Hăn hao lơh hom păng! 24Pônây nar tơ̆ bar phung ƀon lan Israel hăn êp tâm lơh đah phung Benjamin. 25Phung Benjamin tâm ban đŏng du luh bơh ƀon Gibêa tâm nar nây, lơh phung phung Israel, jêh ri nkhĭt du rmưn pham rbăn nuyh phung Israel; lĕ rngôch phung nây jêng phung djôt đao.
26Nôk nây, lĕ rngôch phung ƀon lan Israel, jêh ri lĕ rngôch phung tahan, hăn hao rlet ma ƀon Bêthel jêh ri nhĭm. Khân păng gŭ ta nây ta năp Yêhôva, ver ât sông sa nar nây kŏ tât măng, jêh nây nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri nhhơr ma nau đăp mpăn ta năp Yêhôva. 27Phung ƀon lan Israel ôp ma Yêhôva (yorlah rnôk nây hip nau tâm rnglăp Brah Ndu gŭ ta nây, 28jêh ri Y-Phinêas kon buklâu Y-Êlêasar, sau Y-Arôn, pah kan panăp hip nây), lah: "Mâm ƀư hên ăt mra plơ̆ tay hăn tâm lơh đŏng đah phung oh nâu hên phung Benjamin, mâu lah hên mra rlu?" Yêhôva lah: "Hăn hao hom, yorlah ôi taơ gâp mra jao khân păng tâm ti may."
29Pônây phung Israel gŭ kâp jŭm ƀon Gibêa. 30Jêh ri phung ƀon lan Israel hăn hao tâm lơh đah phung Benjamin ta nar tơ̆ pe, jêh ri nkrĭp dăp tahan tâm lơh đah ƀon Gibêa nâm bu saơm. 31Phung Benjamin luh chuă tâm lơh đah phung ƀon lan Israel, jêh ri du ngai bơh ƀon. Nâm bu bar tơ̆ kơt saơm nây khân păng ntơm lơh jêh ri nkhĭt klăp lah pe jê̆t nuyh phung Israel, ta rdjŭm bar trong toyh, du trong hăn hao ƀon Bêthel jêh ri du trong êng leo ma ƀon Gibêa, jêh ri hăn rlet bri neh lâng. 32Jêh ri phung Benjamin, lah: "Khân păng nchuăt pru pra tanăp he nâm bu nar lor rơh panăp nây." Ƀiălah phung buklâu Israel, lah: "Ăn he du jêh ri ndơm khân păng du luh bơh ƀon tât ta trong toyh." 33Lĕ rngôch phung buklâu Israel dâk bơh ntŭk khân păng gŭ jêh ri nkrĭp dăp khân păng gŭ jêh ri nkrĭp dăp khân păng nơm ta ƀon Baal-Tamar. Jêh ri buklâu Israel gŭ kâp hăn ran bơh ntŭk khân păng pa dâng ƀon Gibêa. 34Pônây, du rmưn nuyh buklâu bu săch jêh bơh lĕ rngôch phung buklâu Israel hăn tâm lơh đah ƀon Gibêa. Nau tâm lơh nây katang ngăn; ƀiălah phung Benjamin mâu gĭt ôh nau rai lôch dăch tât ma khân păng. 35Yêhôva lơh roh bunuyh ndŭl mpôl Benjamin ta năp phung Israel; jêh ri phung buklâu Israel ƀư rai bar rmưn prăm rbăn bunuyh phung Benjamin nar nây; lĕ rngôch phung nây jêng phung djôt đao.
36Phung Benjamin saơ rah vah ma khân păng rai roh. Pôri, phung bu klâu Israel pakơi ta năp phung Benjamin, yorlah khân păng nsing ma phung gŭ kâp ăn khân păng lơh ƀon Gibêa. 37Phung gŭ kâp nchuăt ndăn rduh ran lơh rlet ma ƀon Gibêa. Phung gŭ kâp luh du hăn jêh ri nkhĭt lĕ rngôch bunuyh tâm ƀon ma mpiăt đao. 38Ndơ tâm nal gay mbên phung buklâu Israel đah phung gŭ kâp jêng tơlah saơ thŭl nhhŭk ŭnh hao leo ta kalơ ƀon toyh, 39pô nây phung bu klâu Israel mra rle năp tâm lơn. Phung Benjamin ntơm tâm lơh nkhĭt pe jê̆t nuyh Israel. Khân păng lah: "N'hêl nanê̆ phung nây roh jêh ta năp he nâm bu nar lor rơh panăp nây." 40Ƀiă lah tơlah ndơ tâm nal ntơm hao leo ta Kalơ ƀon nâm bu meh nhhuk ŭnh, phung Benjamin n'gĭl uănh pakơi khân păng, jêh ri aơ, lam ƀon geh nhhuk ŭnh hao leo kalơ trôk. 41Nôk nây phung buklâu Israel rle lơh, jêh ri phung Benjamin geh nau phit phơr, yorlah khân păng saơ nau rai lôch dăch tât ma khân păng. 42Yor nây khân păng krô chŭr kuyh nchuăt du panăp phung buklâu Israel rlet ma bri rdah. Ƀiă lah nau tâm lơh tât ma khân păng, jêh ri phung luh tă bơh ƀon ƀư rai khân păng ta vah vang bar phung tahan Israel. 43Dôl nkhĭt phung Benjamin, khân păng tĭng jot khân ôbăl bơh ƀon Nôba n'ho tât palơ mpeh ma ƀon Gibêa. 44Du rmưn pham rbăn bunuyh Benjamin chôt khĭt, lĕ rngôch khân păng jêng buklâu janh katang. 45Khân păng nchuăt rlet ma bri rdah ta ntŭk lŭ Rimôn. Prăm rbăn nuyh bu nkhĭt khân păng rŏ trong. Khân păng tĭng khân ôbăl prăl ngăn kŏ tât ta ƀon Gidôn, jêh ri khân păng nkhĭt bar rbăn nuyh phung khân ôbăl. 46Pônây geh bar rmưn bunuyh buklâu phung Benjamin djôt đao khĭt nar nây, lĕ rngôch khân ôbăl jêng phung janh katang. 47Ƀiălah prao rhiăng nuyh buklâu nchuăt du rlet ma bri rdah ma ntŭk lŭ Rimôn dôl puăn khay. 48Phung buklâu Israel plơ̆ tâm lơh đah phung Benjamin, jêh ri nkhĭt khân păng ma mpiăt đao, bunuyh jêh ri mpô mpa rong, jêh ri lĕ rngôch mbu nơm khân păng mâp. Khân păng su ma ŭnh lĕ rngôch ƀon khân păng saơ.