7

Phung Tahan Y-Gidêôn Dơi Đah Phung Madian

1Y-Jêrubaal (nâm bu ntĭt Y-Gidêôn) jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan ndrel ma păng kah rngăl ơm ôi jêh ri hăn njưh êp tu dak Harôt. Phung Madian gŭ njưh ta dor palơ khân păng tâm rlŭng dăch ƀon Môrê. 2Yêhôva lah ma Y-Gidêôn: "Phung ƀon lan ndrel ma may âk ir gay ma gâp jao phung Madian tâm ti khân păng, klach lah phung Israel mra tâm rnê ma khân păng nơm, lah: 'Ti gâp nơm hŏ tâm rklaih gâp.' 3Pônây aƀaơ, mbơh hom ma phung ƀon lan ăn tôr tăng: 'Ma mbu moh klach jêh ri râm nsâr ăn păng sĭt bơh yôk Galaat.'" Geh bar rmưn bar rbăn nuyh sĭt jêh ri hôm e du rmưn nuyh.
4Yêhôva lah ma Y-Gidêôn: "Phung ƀon lan hôm e âk ir. Ăn khân păng trŭnh hăn ta dak gâp mra rlong uănh khân păng ta nây. Mbu nơm gâp lah ma may pô aơ: "Păng dơi hăn ndrel may." Pôri păng mra hăn ndrel may; bi ma nơm gâp lah ma may pô aơ: "Păng lơi ta hăn ndrel may" nơm nây mâu dơi hăn ôh.
5Pônây păng leo phung ƀon lan hăn trŭnh ta dak; jêh nây Yêhôva lah ma Y-Gidêôn pô aơ: "Ăp nơm mbu moh ƀlăk dak ma mpiăt păng nâm bu so ƀlăk, ăn păng gŭ êng; jêh ri mbu moh chon kômâk kŭnh nhêt dak, pôri păng ăn gŭ êng. 6Rnoh bunuyh chuah dak tâm ti jêh nây sŏk trôm mbung huch geh pe rhiăng nuyh; ƀiălah lĕ phung ƀon lan êng chon kômâk gay nhêt dak. 7Yêhôva lah ma Y-Gidêôn pô aơ: Gâp mra dŏng pe rhiăng nuyh hŏ huch dak nây gay rklaih khân may, jêh ri gâp mra jao phung Madian tâm ti may. Bi phung ƀon lan êng, ăp nơm plơ̆ sĭt rlet ma ngih păng nơm! 8Y-Gidêôn ăn lĕ rngôch phung Israel, êng nơm êng plơ̆ ngih bok păng; ƀiălah păng kân prăp phung pe rhiăng nuyh nây; khân păng sŏk ndơ sông sa jêh ri nŭng tâm ti. Ntŭk phung Madian njưh gŭ padâng păng tâm rlŭng.
9Măng nây Yêhôva lah ma Y-Gidêôn: "Dâk hom, hăn trŭnh rlet ma pôih yorlah gâp jao jêh khân păng tâm ti may. 10Ƀiălah tơlah may klach, ăn may hăn trŭnh ndrel ma Y-Pura oh mon may. 11May mra tăng nau khân păng lah, jêh ma nây ti may mra jêng katang gay ŭch trŭnh hăn lơh pôih." Jêh ri păng hăn trŭnh ndrel ma Y-Pura oh mon păng rlet ma ntŭk gak ta bôl ntŭk phung tahan djôt ndơ tâm lơh gŭ. 12Phung Madian, phung Amalek, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan bơh n'gor lơ gŭ n'gŏ rlŭng âk nâm bu krah; jêh ri seh samô khân păng âk kŏ tât mâu dơi kơp ôh, nâm bu choih ta kơh dak mƀŭt.
13Dôl Y-Gidêôn tât, aơ geh du huê nkoch bri đah băl păng du nau mbơi. Păng lah: Aơ, gâp geh du nau mbơi, du glo piăng let ba orgơ rlă tâm pôih tahan phung Madian, tât ta ngih bok jêh ri tom ngih bok nây kŏ tât păng chôt, jêh ri plĕch tâm dâng kalơ. Pôri ngih bok nây rlâm ta neh." 14Băl păng plơ̆ lah: "Nanê̆ ngăn aơ jêng đao Y-Gidêôn, kon buklâu Y-Jôas, du huê Israel. Brah Ndu jao jêh phung Madian tâm ti păng. 15Tơlah Y-Gidêôn tăng bu nkoch nau mbơi nây jêh ri nau rblang ma nau mbơi nây, păng chon mbah ma Brah Ndu, jêh nây plơ̆ sĭt tay ma ntŭk rmlak phung Israel, jêh ri lah: "Dâk hom, yorlah Yêhôva jao jêh phung tahan Madian tâm ti khân may."
16Păng tâm pă phung pe rhiăng nuyh nây jêng pe phung jêh ri păng ăn lĕ phung tahan djôt nŭng jêh ri yăng nsoih, ndrel ma ŭnh chai tâm yăng, 17jêh ri lah: "Uănh ma gâp, jêh ri ƀư tĭng nâm bu gâp ƀư; tơlah gâp tât ta bôl pôih, khân may ƀư tĭng nâm gâp ƀư. 18Tơlah gâp jêh ri lĕ phung ndrel ma gâp uh nŭng, pô ri ăn phung gŭ jŭm ntŭk njưh uh nŭng, pôri ăn phung gŭ jŭm ntŭk njưh uh nŭng tâm ban đŏng jêh ri troh: 'Yor Yêhôva jêh ri yor Y-Gidêôn!
19Pôri Y-Gidêôn jêh ri du rhiăng nuyh ndrel ma păng tât ta bôl ntŭk njưh dôl phung gak rơh bar ntơm gak, nôk mhe tơh gak. Khân păng uh nŭng, jêh ri nchah yăng khân păng djôt ta ti. 20Nôk nây, pe phung tahan uh nŭng, jêh ri nchah yăng, ti pa chiau djôt ŭnh chai, ti pa ma djôt nŭng gay uh; jêh ri khân păng troh: "Du n'gâr đao yor Yêhôva jêh ri yor Y-Gidêôn." 21Ăp nơm khân păng gŭ tâm ntŭk păng nơm jŭm pôih, jêh ri lĕ rngôch phung tahan Madian nchuăt, nter jêh ri du. 22Tơlah khân păng uh pe rhiăng mlâm nŭng, lam pôih tahan, Yêhôva ăn đao ăp nơm tâm ntâp ndrăng băl păng nơm. Phung tahan nchuăt du tât ta ƀon Betsita mpeh n'gor Sêrira kŏ tât ta n'har ƀon Abel-Mêhôla dăch ƀon Tabat. 23Bu kuăl phung Israel bơh phung Naptali, phung Aser, jêh ri lĕ phung Manasê, jêh nây khân păng tĭng phung Madian.
24Y-Gidêôn prơh bunuyh hăn mbơh tâm lam n'gor bri dor Êphraim, lah: "Trŭnh hăn ƀư hom ma phung Madian, jêh ri mpă trong khân păng rgăn dak tât ta ƀon Bet-Bara jêh ri nđâp dak krong Yurdan. 25Khân păng geh nhŭp bar hê kôranh phung Madian, Y-Ôrep jêh ri Y-Sêep. Khân păng nkhĭt Y-Ôrep ta lŭ Ôrep, jêh ri khân păng khĭt Y-Sêep ta ntŭk kĭn păt play kriăk ƀâu Sêep, dôl khân păng tĭng phung Madian; jêh ri khân păng djôt leo bôk Y-Ôrep jêh ri Y-Sêep ma Y-Gidêôn ta kăl tê̆ dak krong Yurdan.