21

Nau Ăn Geh Ur Ma Phung Benjamin

1Phung Israel njêng nau ton aơ ta ƀon Mispa: "Mâu geh ôh du huê tâm phung he mra ăn kon bu ur păng gŭ ur sai đah buklâu phung Benjamin." 2Phung ƀon lan văch ma ƀon Bêthel, gŭ ta nây kŏ tât măng ta năp Brah Ndu. Khân păng nter huy jêh ri nhĭm hâu ngăn ngên. 3Jêh ri Khân păng lah: "Hơi Yêhôva, Brah Ndu Israel. Mâm ƀư nau aơ tât tâm phung Israel kŏ tât nar pưt du ndŭl mpôl tâm phung Israel?" 4Ôi taơ phung ƀon lan kah rngăl ơm, jêh ri rdâk du mlâm nơng, nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn. 5Phung ƀon lan Israel lah: "Mbu tâm lĕ rngôch băl mpôl Israel mâu hăn ôh ma nau tâm rƀŭn ta năp Yêhôva?'" Yorlah khân păng ƀư jêh nau ton ma mbu moh mâu hăn ôh ma Yêhôva ta ƀon Mispa, lah: "Bu mra nkhĭt păng." 6Phung ƀon lan Israel geh nau rêh ni ma phung Benjamin, oh nâu khân păng, jêh ri lah: "Nar aơ du ndŭl mpôl roh jêh bơh phung Israel. 7Moh he mra ƀư gay geh ur ma phung buklâu, khân păng hôm e rêh, yorlah he ton jêh ma Yêhôva he mâu mra ăn ôh kon bu ur he jêng ur khân păng?"
8Khân păng lah: "Mbu nơm tâm phung ndŭl mpôl Israel mâu hăn hao ôh ma Yêhôva ta ƀon Mispa?" Jêh ri aơ, mâu geh ôh du huê bơh ƀon Jabes-Galaat văch tât ma ntŭk tâm rƀŭn. 9Yorlah tơlah bu ƀư nau kơp phung ƀon lan, aơ mâu geh ôh du huê bunuyh bơh phung gŭ tâm ƀon Jabes-Galaat gŭ tâm rƀŭn.
10Pônây phung tâm rƀŭn prơh hăn tât ƀon Jabes-Galaat du rmưn bar rbăn buklâu janh katang lơn, jêh ri ntĭnh ma khân păng pô aơ: "Hăn hom jêh ri dŏng đao nkhĭt phung gŭ tâm ƀon Jabes-Galaat, nđâp bu ur jêh ri nđâp phung kon se. 11Ăn khân may ƀư pônây: nkhĭt lĕ ăp nơm buklâu jêh ri ăp nơm bu ur hŏ ƀư băl đah du huê buklâu. 12Khân păng saơ tâm phung gŭ tâm ƀon Jabes-Galaat puăn rhiăng nuyh bu ur druh ê hŏ mâp bêch ôh ndrel ma buklâu. Jêh ri khân păng leo khân ôbăl rlet ma nkual ta ƀon Silô tâm n'gor Kanaan.
13Jêh ri lĕ rngôch phung tâm rƀŭn njuăl bâr ngơi ma phung Benjamin gŭ ta ntŭk lŭ Rimôn, jêh ri mbơh nau đăp mpăn ma khân ôbăl. 14Nôk nây phung Benjamin sĭt; jêh ri khân păng ăn ma khân ôbăl bu ur khân păng om rêh bơh phung bu ur ƀon Jabes-Galaat. Ƀiălah mâu ăp ôh ma khân ôbăl.
15Pônây, phung ƀon lan geh nau rêh ni ma phung Benjamin; yorlah Yêhôva ƀư ntŭk nsoih tâm phung ndŭl mpôl Israel.
16Jêh ri phung bu bŭnh buranh tâm phung tâm rƀŭn lah: "Moh he mra ƀư gay ăn geh ur ma phung hôm e, yorlah bu ur phung Benjamin bu hŏ nkhĭt lĕ jêh?" 17Jêh ri khân păng lah: "Ăn geh drăp ndơn ma phung Benjamin hôm e rêh, gay lơi ăn roh lơi ôh du ndŭl mpôl bơh phung Israel. 18Ƀiălah he mâu dơi ăn ôh kon bu ur he jêng ur ma khân păng, "yorlah phung ƀon lan Israel ton sơm jêh: "Rak rtăp lơi ma nơm ăn du huê ur ma phung Benjamin." 19Pônây khân păng lah: "Aơ, ăp năm geh du nau ƀư năng ƀŭn ma Yêhôva ta ƀon Silô, mpeh dor ƀon Bêthel mpeh palơ trong hăn hao bơh ƀon Bêthel tât ta ƀon Sichem, jêh ri mpeh rđŭng ƀon Lêbôna." 20Khân păng ntĭnh ma phung Benjamin, lah: "Hăn hom jêh ri gŭ kâp hom tâm n'gar play kriăk ƀâu, 21jêh ri kâp uănh tơlah phung kon bu ur ƀon Silô luh hăn ma ntŭk ta lơ̆ (Kdŏ), nôk nây luh hom bơh n'gar play kriăk ƀâu jêh ri ăp nơm buklâu sŏk du huê ur bơh phung kon bu ur ƀon Silô, jêh ri hăn rlet ma n'gor Benjamin. 22Tơlah mbơ̆ păng mâu lah nâu khân păng văch tât phong ma he, he mra lah ma khân păng: 'Ăn khân ôbăl ma hên yorlah hên tâm nđăp du huê bu ur ma ăp nơm buklâu dôl tâm lơh, mâu lĕ khân may ăn khân ôbăl ma khân păng klach lah khân may jêng tih.'" 23Phung Benjamin ƀư pônây, jêh ri sŏk ur tĭng nâm ndah âk nuyh khân păng, ndâk njêng tay ƀon, jêh ri gŭ ta nây.
24Jêh nau nây phung ƀon lan Israel du bơh nây, sĭt tâm ndŭl mpôl jêh ri ngih vâl păng nơm; jêh ri ăp nơm buklâu sĭt ma ntŭk drăp ndơn păng.
25Nôk nây mâu geh hađăch ôh. Tâm n'gor Israel, ăp nơm ƀư tĭng nâm păng mĭn di.