11

Y-Jêptê Tâm Rklaih Phung Israel Bơh Phung Amôn

1Y-Jêptê du huê bunuyh n'gor Galaat, jêng tahan janh katang, ƀiălah păng jêng du huê kon buklâu kon êng bơh du huê bu ur văng tĭr. Y-Galaat jêng mbơ̆ ma Y-Jêptê. 2Ur Y-Galaat deh ăn păng phung kon buklâu. Tơlah phung kon buklâu ur păng deh nây văch ma toyh, khân păng mprơh lơi Y-Jêptê jêh ri lah ma ôbăl: "May mâu mra ndơn ôh drăp tâm ngih mbơ̆ he, yorlah may jêng kon buklâu ma du huê bu ur êng." 3Pônây Y-Jêptê du tă bơh phung oh nâu păng, jêh ri gŭ tâm n'gor Tôp. Geh phung blă blơ tâm rnglăp ndrel đah Y-Jêptê jêh ri nsong mblêng pit in ndơ ndrel ma păng.
4Pakơi jêh ma nây, phung Amôn tâm lơh đah phung Israel. 5Dôl phung Amôn tâm lơh đah phung Israel, phung bu bŭnh bu ranh n'gor Galaat hăn leo sĭt Y-Jêptê tă bơh n'gor Tôp. 6Khân păng lah ma Y-Jêptê: "Văch hom jêh ri jêng Kôranh hên, gay ma hên dơi tâm lơh đah phung Amôn." 7Ƀiălah Y-Jêptê lah ma phung bu bŭnh bu ranh n'gor Galaat pô aơ: "Khân may mâu di hĕ jêng bunuyh tâm rmot jêh đah gâp, mprơh lơi gâp tă bơh ngih mbơ̆ gâp? Mâm ƀư khân may văch tât ma gâp tơlah geh nau uh ah aƀaơ ri mơ dĭng tât?" 8Phung bu bŭnh buranh n'gor Galaat lah ma Y-Jêptê: "Yor nây hên kah gĭt ma may aƀaơ ri, gay ma may dơi hăn ndrel ma hên tâm lơh đah phung Amôn, jêh ri jêng Kôranh ma lĕ rngôch phung gŭ tâm n'gor Galaat." 9Y-Jêptê lah ma phung bu bŭnh bu ranh n'gor Galaat: "Tơlah khân may leo gâp sĭt gay tâm lơh đah phung Amôn, jêh ri tơlah Yêhôva jao khân păng tâm ti gâp, ri mơ gâp mra jêng kôranh ma khân may." 10Phung bu bŭnh buranh n'gor Galaat lah ma Y-Jêptê pô aơ: "Yêhôva jêng nơm mbơh ta nklang he; nanê̆ ngăn he mra ƀư tĭng nâm may lah." 11Pôri Y-Jêptê hăn ndrel phung bu bŭnh buranh n'gor Galaat. Phung ƀon lan njêng păng Kôranh tahan jêh ri kôranh uănh bôk ma khân păng; jêh nây Y-Jêptê ngơi tay ta năp măt Yêhôva lĕ nau păng hŏ ngơi ta ƀon Mispa.
12Y-Jêptê prơh bunuyh hăn ma hađăch phung Amôn, lah: "Moh nau may geh đah gâp, dĭng may văch tât gay ŭch tâm lơh đah n'gor bri gâp?" 13Hađăch phung Amôn plơ̆ lah ma phung Y-Jêptê prơh hăn, "Yorlah phung Israel nôk khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt pit in bri gâp, ntơm bơh dak krong Arnon tât ta dak krong Jabôk jêh ri tât ta dak krong Yurdan. Pôri aƀaơ, mplơ̆ sĭt păng ma nau đăp mpăn."
14Y-Jêptê prơh hăn đŏng bunuyh tât ma hađăch phung Amôn 15Jêh ri lah ma păng, "Pô aơ Y-Jêptê lah: Phung Israel mâu geh pit in ôh neh n'gor Môap mâu lah n'gor Amôn. 16Ƀiălah tơlah khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt, 17phung Israel rgăn bri rdah tât ta Dak Mƀŭt Chăng jêh ri hăn tât ma ƀon Kadês. 18Jêh ri khân păng hăn đŏng lăp tâm bri rdah jêh ri hăn ndăch n'gor Êdôm jêh ri n'gor Môap n'ho tât mpeh palơ n'gor Môap, jêh ri njưh rmlak mpeh dor palơ dak krong Arnon, ƀiălah khân păng mâu lăp ôh tâm n'gor Môap, yorlah dak krong Arnon jêng n'har neh n'gor Môap. 19Nôk nây phung Israel prơh hăn bunuyh tât ma Y-Sihôn hađăch Amôrit, hađăch ƀon Hêsbôn; jêh ri phung Israel lah ma păng: 'Hên dăn ma may, ăn hên rgăn n'gor may tât ma n'gor hên! 20Ƀiălah Y-Sihôn đing vĭ vĕ ma phung Israel, yor ri mâu ăn ôh hăn rgăn n'gor păng. Pôri Y-Sihôn rgum băl, lĕ rngôch phung ƀon lan jêh ri ƀư pôih ta ƀon Jahas jêh ri dâk tâm lơh đah phung Israel. 21Yêhôva Brah Ndu phung Israel jao Y-Sihôn jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan păng tâm ti phung Israel, jêh ri phung Israel dơi đah phung khân păng. Pôri phung Israel pit in lĕ n'gor phung Amôrit gŭ tâm n'gor nây. 22Khân păng pit in lĕ rngôch n'gor Amôrit ntơm bơh dak krong Arnon tât ta dak krong Jabôk, jêh ri ntơm bơh bri rdah tât ta dak krong Yurdan. 23Pônây Yêhôva Brah Ndu phung Israel lĕ mprơh jêh phung Amôrit ta năp phung ƀon lan Păng phung Israel; jêh ri may gay ŭch plơ̆ pit in bri khân păng nây đŏng? 24Mâu di hĕ may mra dơn sŏk moh neh brah Chêmôs, jêng brah ma may, hŏ ăn jêh sŏk ma may pha? Jêh ri hên mra sŏk pit in lĕ rngôch n'gor bri Yêhôva Brah Ndu hên mprơh jêh phung gŭ ta nây. 25May jêng ueh lơn ma Y-Balak, kon buklâu Y-Sipôr, hađăch n'gor Môap lĕ? Păng mâp tâm rlăch đŏng mâu lah lĕ tă tâm lơh đah phung Israel đŏng mâu? 26Dôl pe rhiăng năm phung Israel gŭ tâm ƀon Hêsbôn jêh ri ƀon jê̆ păng, tâm ƀon Aser jêh ri ƀon jê̆ păng, tâm lĕ rngôch ƀon ta kơh dak krong Arnon. Mâm dĭng khân may mâu sŏk pit ôh lĕ ƀon nây tâm rnôk nây." 27Pôri gâp mâu geh ƀư tih ôh đah may, jêh ri may ƀư mhĭk ma gâp ŭch tâm lơh đah gâp. Ăn Yêhôva Phat Dôih, phat dôih nar aơ nau phung Israel đah phung Amôn." 28Ƀiălah hađăch phung Amôn mâu ŭch iăt ôh nau Y-Jêptê ăn bu hăn ngơi đah păng.
29Jêh nây Huêng Brah Yêhôva trŭnh gŭ ndrel Y-Jêptê; jêh ri păng hăn rgăn n'gor Galaat jêh ri Manasê, n'ho tât ma ƀon Mispa tâm n'gor Galaat, jêh nây ntơm bơh Mispa ta Galaat, păng rgăn tât hăn lơh phung Amôn.
30Y-Jêptê ƀư nau ton ma Yêhôva, lah: "Tơlah May mra jao phung Amôn tâm ti gâp, tơlah gâp dơi đah khân păng dơi plơ̆ sĭt mpăn, 31pônây moh ndơ luh du bơh mpông ngih gâp lor lơn gay văch tât chuă vơt gâp, pô ri nây jêng ndơ ma Brah Ndu, jêh ri gâp mra nhhơr păng jêng ndơ nhhơr gŭch." 32Pônây, Y-Jêptê hăn tât ma phung Amôn gay tâm lơh đah khân păng; jêh ri Yêhôva jao khân păng tâm ti Y-Jêptê. 33Y-Jêptê tâm lơh đah khân păng ntơm bơh ƀon Arôer tât ma ntŭk dăch ƀon Minit, bar jê̆t rplay ƀon, n'ho tât ma ƀon Abel-Kêramim, jêh ri nkhĭt âk ngăn. Pônây phung Amôn lăp tông ma phung ƀon lan Israel.

Kon Bu Ur Y-Jêptê

34Y-Jêptê plơ̆ sĭt tay ma ngih păng ta ƀon Mispa, aơ, kon bu ur păng văch chuă vơt păng, geh djôt leo gâr jê̆ jêh ri talơ̆ săk. Ôbăl jêng kon bu ur păng, mâu hôm geh ôh kon bu ur mâu lah kon buklâu êng đŏng. 35Y-Jêptê saơ jêh ôbăl luh du, păng nkhêk ro bok ao păng nơm jêh ri lah: "Hơi kon, kon gâp! Ay ăn ma gâp rngot hâu ngăn ngên, jêh ri ay jêng nau uh ah toyh ma gâp. Yorlah gâp ngơi jêh nau ton sơm ta năp Yêhôva, jêh ri gâp mâu dơi rgâl ôh." 36Ôbăl lah ma păng: "Hơi mbơ̆, tơlah may hŏ ngơi jêh nau ton sơm ma Yêhôva, ƀư hom ma gâp tĭng nâm nau may ngơi jêh, yorlah Yêhôva har plơng jêh phung rlăng may, nây jêng phung Amôn. 37Jêh ma nây, păng ngơi đŏng ma mbơ̆ păng pô aơ: "Ăn nau aơ tât ma gâp, ăn ma gâp bar khay nsong mblêng ta yôk, jêh ri nhĭm nhiăng ma nau gâp jêng bu ur druh, gâp jêh ri phung băl gâp." 38Y-Jêptê lah: "Hăn hom." Jêh nây păng ăn ôbăl hăn bar khay. Pônây, ôbăl hăn ndrel phung băl păng, nhĭm nau păng jêng bu ur druh tang kră (tang tat) ta kalơ yôk.
39Lôch bar khay, ôbăl plơ̆ sĭt tay ma mbơ̆ păng, jêh ri mbơ̆ păng ƀư tĭng nâm nau păng ton jêh. Ôbăl ê hŏ tâm mâp đah buklâu ôh. Tă bơh nau nây geh du nau vay tâm n'gor Israel: 40Ăp năm, phung kon bu ur Israel nhĭm nhiăng puăn nar yor kon bu ur Y-Jêptê du huê bunuyh n'gor Galaat.