6

Người Na-xi-rê

1Chúa bảo Mai-sen dạy người Y-sơ-ra-ên: 2“Khi một người - dù đàn ông hay đàn bà - có lời khấn nguyện để làm người Na-xi-rê hiến dâng mình đặc biệt cho Chúa, 3,4người ấy sẽ kiêng uống rượu, rượu hóa dấm, nước nho tươi; cữ ăn trái nho dù tươi hay khô, hoặc một phần nào của cây nho dù là hột hay vỏ trong suốt thời gian hiến dâng mình cho Chúa.
5Trong thời gian ấy, người đã dâng mình cho Chúa là người thánh, nên người ấy không được cạo đầu, phải để cho tóc mọc tự nhiên. 6,7Cũng không được đến gần xác chết trong suốt thời gian dâng mình cho Chúa, dù người chết là cha, mẹ, anh em hay chị em. Không được vì người chết làm cho mình bị ô uế, vì lời khấn nguyện hiến dâng mình cho Chúa vẫn ở trên đầu người ấy. 8Suốt thời gian dâng mình, người ấy phải là người thánh cho Chúa.
9Trường hợp có người chết đột ngột bên cạnh làm cho người này bị ô uế; bảy ngày sau người ấy sẽ cạo dầu mình và được sạch lại. 10Ngày thứ tám, người ấy sẽ đem đến cửa Đền tạm cho thầy tế lễ hai con chim cu đất hoặc hai con bò câu con; 11,12Thầy tế lễ dâng một con làm lễ chuộc tội, một con làm lễ thiêu để chuộc tội cho người ấy vì đã bị xác chết làm ô uế. Cùng trong ngày đó, người ấy sẽ lập lại lời khấn nguyện dâng mình với Chúa, và thời gian trước khi bị ô uế không được tính vào thời gian thâm niên. Người ấy sẽ đem một con cừu đực một tuổi làm lễ chuộc lỗi.
13Đến ngày cuối cùng của thời hạn dâng mình cho Chúa, người ấy sẽ đến trước cửa Đền tạm, 14dâng lễ vật cho Chúa gồm một con cừu đực một tuổi, không vết tích để làm lễ thiêu; một con cừu cái một tuổi, không vết tích làm lễ chuộc tội, một con cừu đực, không vết tích làm lễ thù ân, 15một giỏ bánh không men gồm bánh làm bằng bột mịn pha dầu, bánh kẹp không men tẩm dầu, lẻ vật ngũ cốc và rượu. 16,17Thầy tế lễ sẽ dâng các lễ vật này lên Chúa làm tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu, sau đó dâng con cừu đực, kèm theo giỏ bánh không men, ngũ cốc và rượu, làm tế lễ thù ân. 18Người Na-xi-rê tức người có lời khấn nguyện dâng mình đặc biệt cho Chúa, sẽ cạo đầu mình tại cửa Đền tạm, lấy tóc đốt trong lửa cháy bên dưới lễ vật thù ân. 19Thầy tế lễ sẽ lấy cái vai cừu (lúc ấy thịt đã chín), một cái bánh không men, một cái bánh kẹp không men, đem đặt vào tay của người Na-xi-rê. 20Xong thầy tế lễ lấy lại các món đó để dâng đưa qua lại trước Chúa (các món này cũng như cái ngực dâng đưa qua đưa lại và cái đùi dâng đưa lên là những vật thánh về sau sẽ về phần thầy tế lễ). Sau các thủ tục trên, người Na-xi-rê lại được phép uống rượu.
21Đó là luật quy định về người Na-xi-rê đã có lời khấn nguyện. Ngoài các lễ vật quy định trên, nếu người ấy có khấn nguyện dâng thêm vật gì lúc ban đầu, phải thực hiện đúng như vậy."
22Chúa Hằng Hữu dạy Mai-sen: 23“Con bảo A-rôn và các con người chúc phước cho nhân dân Y-sơ-ra-ên như sau:
24-26“Cầu xin Chúa chúc phước và phù hộ anh chị em, cầu xin vinh quang của diện mạo Ngài soi sáng anh chị em! Cầu xin Ngài tỏ lòng nhân từ với anh chị em, làm ơn và ban bình an cho anh chị em! 27Vậy, các thầy tế lễ đặt Danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên, và chính Ta sẽ chúc phước cho dân này.'"