15

Plei Yerusalaim Jing Kar Hăng Hrĕ Boh Kơƀâo Ƀu Tŭ Yua

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, hiư̆m pă sa ƀĕ phŭn hrĕ boh kơƀâo pơhơmu hăng sa ƀĕ kơyâo lĕ? Hơget tơlơi tŭ yua kơ tơlơi sa ƀĕ than boh kơƀâo pơhơmu hăng khul kơyâo amăng glai lĕ? 3Ih dưi mơ̆ yua kơyâo phŭn hrĕ anŭn kiăng kơ pơkra gơnam tŭ yua mơ̆ng anŭn? Ih dưi pơkra rai khul gai grŏ̱ mơ̆ng kơyâo phŭn hrĕ anŭn kiăng kơ yol gơnam ƀơi anŭn mơ̆? 4Tơdơi kơ arăng glŏm hĭ kơyâo anŭn amăng apui jing djŭh laih anŭn apui ƀơ̆ng hĭ abih laih wơ̆t hăng aliăng kơyâo anŭn mơ̆n, tui anŭn kơyâo anŭn hơmâo tơlơi tŭ yua hơget mơ̆? 5Tơdah kơyâo anŭn ƀu tŭ yua kơ gơnam hơget ôh tơdang kơyâo anŭn dŏ hiam, sĭt jai đơi yơh kơyâo anŭn ƀu jing tŭ yua dơ̆ng tah tơdơi kơ kơyâo anŭn apui hơmâo ƀơ̆ng hĭ abih jing hĭ hơbâo tơpur laih.
6“Hơnŭn yơh anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kar hăng Kâo hơmâo jao hĭ laih kơyâo phŭn hrĕ anŭn amăng khul kơyâo glai jing hĭ djŭh kơ apui, ăt tui anŭn mơ̆n Kâo či ngă kơ ƀing mơnuih hơdip amăng plei Yerusalaim. 7Kâo či anăp ƀô̆ mơta kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh. Wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmâo tơbiă laih mơ̆ng apui, samơ̆ apui či ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu. Tơdang Kâo anăp ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu, ƀing gih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh. 8Kâo či ngă brơi kơ anih lŏn anŭn jing hĭ rơngol yuakơ ƀing gơñu ƀu dŏ tŏng ten hăng Kâo ôh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”