15

Ƀon Yêrusalem Jêng Du Rse Rtao Play Yôr Yar Dơm Dam

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, mâm rtao play yôr yar jêng khlay lơn ma n'gĭng tơm si êng lĕ, rtao play yôr yar nây gŭ ndrel ma tơm si tâm krŏng? 3Dơi lĕ sŏk rtao păng njêng du ntil ndơ? Phung bunuyh mâp sŏk lĕ ndơ dŏng pơ̆ng gay yông du ntil ndơ ta păng? 4Aơ, bu mƀăr păng tâm ŭnh gay ƀư long, tơlah ŭnh sa tă bơh bar đah ding chiông jêh ri ta nklang jêng saônh, păng hôm jêng khlay ma du ntil ndơ lĕ? 5Aơ, tơlah ŭnh ê-hŏ sa păng, kŏ mâu jêng dŏng ma du ntil ndơ lĕ; ang ma lĕ ŭnh de sa, păng lĕ lêk rai jêh, jêh ri lĕ jêng sa-ônh, moh ndơ bu hôm dơi dŏng păng ma du ntil ndơ êng! 6Yor ri, Yêhôva Brah Ndu lah: Nâm bu rtao play yôr yar dop ndrel tơm si tâm krŏng gâp mƀăr jêh tâm ŭnh, tâm ban pô nây lĕ gâp mra ƀư ma phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem. 7Gâp mra tâm rdâng đah khân păng; nđâp tơlah khân păng klaih tă bơh ŭnh kađôi lĕ; ăt ŭnh đŏng mra sa khân păng. 8Gâp mra ăn bri nây jêng rngol, yorlah khân păng hŏ ƀư tih jêh, Yêhôva Brah Ndu lah nau nây."