2

Kaanaa Laangz Nyei Cing-Jaa-Yinh

1Da'faam hnoi yiem Gaa^li^li Deic-Bung, Kaanaa Laangz, maaih norm cing-jaa-yinh. Yesu nyei maa yaac yiem wuov nyei. 2Mienh yaac cingv Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh wuov norm yinh. 3Zoux gau, a'ngunc diuv nzengc mi'aqv. Yesu nyei maa gorngv mbuox Yesu, “Ninh mbuo nyei a'ngunc diuv nzengc mi'aqv.”
4Yesu dau, “Aa Maa aah! Weic haaix diuc bun naaiv deix jauv paanx taux yie? Yie nyei ziangh hoc maiv gaengh taux.”


5Yesu nyei maa gorngv mbuox wuov deix bou, “Ninh mbuox meih mbuo zoux haaix nyungc, oix zuqc ei jienv zoux oc.”
6Yiutai Mienh ei jienv leiz nzaaux buoz-zaux nyei uix. Weic naaiv, yiem wuov norm yinh maaih juqv norm la'bieiv-ongx, yietc norm dapv duqv biaa juqv tongv wuom. 7Yesu mbuox wuov deix bou, “Ndamv wuom dapv buangv wuov deix ongx maah!” Ninh mbuo ziouc ndamv wuom dapv buangv taux baengh ongx-nzuih.
8Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Ih zanc ndamv deix naaiv ongx nyei wuom dorh mingh bun cing-suiv oc.”
 Ninh mbuo ziouc ndamv dorh mingh.
9Cing-suiv seix naaiv deix wuom benx daaih nyei a'ngunc diuv. Ninh maiv hiuv duqv naaiv deix diuv yiem haaix daaih, (Mv baac ndamv wuom wuov deix bou hiuv nyei.) Ninh ziouc heuc siang-laangh daaih 10gorngv mbuox ninh, “Yietc gau mienh cingv kaeqv ninh mbuo bun diuv-kuv hopv ndaangc. Zuov mienh hopv camv cingx bun maiv kuv nyei diuv. Mv baac meih liouh kuv wuov nyungc taux ih zanc.”
11Yesu zoux cuotv naaiv daauh nzunc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, yiem Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz zoux. Ninh hnangv naaiv zoux biux mengh ninh nyei njang-laangc. Ninh nyei sai-gorx mbuo yaac sienx kaux ninh.
12Nqa'haav Yesu caux ninh nyei maa, ninh nyei youz mbuo, caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Kaa^be^naa^um Mungv yiem i ziex hnoi wuov.

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc Matv^taai 21:12-13; Maako 11:15-17; Lugaa 19:45-46)

13Wuov zanc aav lamh taux ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ Yesu ziouc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 14Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ninh buatc mienh maaic ngongh, maaic yungh, maaic baeqc gopv, yaac maaih mienh zueiz jienv tiuv nyaanh. 15Yesu ziouc longc hlaang gitv diuh hlaang-bin daaih zunc yietc zungv, liemh ngongh, liemh yungh, cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac bungx king tiuv nyaanh nyei dieh, dox guangc nzengc ninh mbuo nyei nyaanh. 16Ninh yaac mbuox maaic baeqc gopv wuov deix mienh, “Bienh meih mbuo nyei norqc cuotv mingh maah! Maiv dungx longc yie nyei Die nyei biauv zoux hei.”
17Sai-gorx mbuo ziouc jangx zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “O Tin-Hungh aah! Yie weic meih nyei biauv jorm hnyouv,
   hnangv douz zieqc jienv yie nor.”
18Zoux hlo nyei Yiutai Mienh naaic ninh, “Meih oix zoux haaix nyungc jangx-hoc bun yie mbuo mangc, bun cing meih maaih leiz hnangv naaiv nor zoux?”
19Yesu dau, “Caeqv naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv maah! Buo hnoi gu'nyuoz yie aengx ceix jiez daaih.”
20Ninh mbuo naaic, “Buo hnoi meih haih zoux duqv ziangx nyei? Naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux feix ziepc luoqc hnyangx cingx daaih ziangx.” 21Yesu gorngv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mv baac za'gengh gorngv beiv ninh ganh nyei sin. 22Nqa'haav Yesu daic mingh aengx nangh daaih, ninh nyei sai-gorx mbuo jangx zuqc ninh gorngv naaiv joux waac ziouc sienx Ging-Sou yaac sienx Yesu gorngv nyei waac.

Yesu Hiuv Duqv Mienh Nyei Hnyouv

23Yesu yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Siex Maengc Zipv. Maaih mienh camv nyei sienx kaux ninh weic zuqc ninh mbuo buatc ninh zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. 24Mv baac Yesu maiv bungx hnyouv ninh mbuo weic zuqc ninh hiuv duqv maanc mienh. 25Yesu maiv qiemx zuqc haaix dauh mbuox ninh baamh mienh hnangv haaix nor, weic zuqc ninh ganh hiuv duqv mienh nyei hnyouv.