17

Yuda kev txhaum txim

  1“Yuda lub txim yog muab tus cwjmem hlau
   sau cia, yog muab cwjmem
   uas lub hauv yog qe zeb hlaws iav
  txaug cia rau hauv lawv lub siab
   thiab sau rau tej kub ntawm lawv lub thaj xyeem.
  2Lawv tej tub ki kuj nco txog lawv
   tej thaj teev dab thiab lawv tej ncej dab Asela
  uas nyob ntawm txhua tsob ntoo ntsuab
   thiab saum tej pov roob siab,
  3thiab saum tej roob tom tej plawv tiaj.
   Kuv yuav muab koj tej nyiaj txiag
   cuab txhiaj cuab tam rau luag txeeb mus,
  ua nqe pauj tej kev txhaum uas koj ua
   thoob koj lub tebchaws.
  4Koj yuav tsum tso koj txhais tes uas tuav
   tej qub txeeg qub teg uas kuv muab rau koj,
  thiab kuv yuav ua kom koj
   ua koj tej yeeb ncuab qhev rau hauv
   lub tebchaws uas koj tsis tau paub dua,
  vim yog kuv chim kuv thiaj zes taws
   kom kub mus ib txhis li.”

  5Yawmsaub hais li no tias,
   “Tus uas tso siab rau neeg
   thiab cia nqaij tawv ua nws lub zog,
  thiab nws lub siab tig ntawm Yawmsaub lawm,
   nws yog tus uas raug tsawm foom.
  6Nws zoo li tsob nyuag ntoo
   uas nyob hauv ntuj nrag teb do,
   tsis pom ib qho zoo los txog nws li.
  Nws yuav nyob tej chaw qhuav nkig nkuav
   hauv tebchaws moj sab qhua,
  yog tebchaws daw ntsev
   uas tsis muaj neeg nyob.
  7Tus uas tso siab rau Yawmsaub
   yeej tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas nws txojkev tso siab
   nyob rawv hauv Yawmsaub.
  8Nws zoo ib yam li tsob ntoo
   uas cog ntawm ntug dej,
   nws tej cag ntsia taug ntug dej,
  thaum tshav ntuj kub tuaj nws kuj tsis ntshai,
   vim tej nplooj ntsuab tsaus nti mus li,
  thiab nws tsis txhawj txog tej xyoo uas ntuj qhuav,
   thiab txi txiv tsis tu ncua li.
  9Lub siab yog tus uas dag ntxias
   heev dua lwm yam huvsi, thiab phem kawg li.
   Leejtwg yuav paub tau neeg lub siab?
  10Kuv yog Yawmsaub uas tshuaj saib
   tej uas neeg xav thiab sim lub siab,
  kom thiaj pub rau txhua tus
   raws li uas lawv xyaum ua lawv lub neej
   thiab pub raws li tej uas lawv ua.”

  11Yam nkaus li tus ws uas sau
   tej menyuam uas tsis yog nws puag qe daug,
  tus neeg nplua nuj uas tau los ntawm tej kev
   ua tsis ncaj kuj zoo ib yam li ntawd.
  Thaum nws txog ib nrab neej
   tej nyiaj txiag yuav tso nws tseg
   mas thaum kawg nws yog ib tug ruam xwb.

  12Peb lub chaw pe Yawmsaub
   yog lub zwm txwv ci ntsa iab
  uas tsim rau saum lub chaw siab
   thaum chiv keeb los lawm.
  13Au Yawmsaub, tus uas yog
   cov Yixayee lub chaw vam,
   txhua tus uas tso koj tseg yuav raug txaj muag,
  cov uas tig ntawm koj mus lawm
   lawv lub npe yuav raug muab sau rau hauv av,
  rau qhov lawv tau muab Yawmsaub
   uas yog lub qhov dej txhawv pub txojsia tso tseg.

  14Au Yawmsaub, thov kho kuv,
   kuv tej mob thiaj li zoo,
  thov cawm kuv, kuv thiaj li dim,
   vim koj yog tus uas kuv qhuas.
  15Saib maj, lawv hais rau kuv tias,
   “Yawmsaub tej lus nyob qhovtwg?
   Cia muaj raws li nws hais los maj.”
  16Kuv tsis tau txhib kom koj
   tso xwm txheej phem los,
  thiab kuv tsis xav tau hnub
   uas raug kev puam tsuaj, koj yeej paub lawm.
  Tej uas tawm hauv kuv lub qhov ncauj los
   kuj nyob tab meeg ntawm koj lub xubntiag.
  17Thov tsis txhob ua rau kuv ntshai ceeb nkaus,
   koj yog kuv lub chaw cawm siav
   rau hnub uas tej xwm txheej phem los.
  18Cov uas tsim txom kuv
   cia lawv raug kev txaj muag,
  tiamsis thov tsis txhob cia kuv
   raug kev txaj muag.
  Thov cia lawv poob siab nthav,
   tiamsis tsis txhob cia kuv poob siab nthav.
  Thov tso hnub uas muaj xwm txheej phem
   los raug lawv,
  thov muab kev puam tsuaj
   tsav kev puam tsuaj los rau lawv.

Yuav hwm hnub Xanpatau

19Yawmsaub hais li no rau kuv tias, “Cia li mus sawv ntawm lub Rooj Loog Pejxeem uas Yuda cov vajntxwv nkag los thiab tawm mus, thiab sawv ntawm txhua lub rooj loog hauv Yeluxalees, 20mas hais tias, ‘Yuda cov vajntxwv thiab cov neeg Yuda sawvdaws thiab cov neeg hauv Yeluxalees sawvdaws uas nkag tej rooj loog no, nej cia li mloog Yawmsaub tej lus. 21Yawmsaub hais li no tias, Yog nej xam pom nej txojsia, tsis txhob ris lub nra dabtsi rau hnub Xanpatau lossis coj nkag Yeluxalees tej rooj loog rau hauv. 22Tsis txhob ris lub nra dabtsi tawm hauv nej lub tsev lossis ua ib yam haujlwm dabtsi rau hnub Xanpatau, tiamsis nej yuav tsum hwm hnub Xanpatau ua hnub uas dawb huv raws li kuv tau hais rau nej tej poj koob yawm txwv lawm. 23Txawm li ntawd los lawv tsis mloog thiab tsis tig ntsej mloog, lawv tawv ncauj thiaj tsis hnov lus thiab tsis yuav tej lus qhuab qhia.’ ”
24“Yawmsaub hais tias, ‘Yog nej mloog kuv lus thiab tsis txhob coj ib yam dabtsi nkag tej rooj loog no los rau hnub Xanpatau, thiab hwm hnub Xanpatau ua hnub uas dawb huv, thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li rau hnub ntawd, 25mas yuav muaj vajntxwv uas nyob saum Davi lub zwm txwv thiab lawv cov thawj caij tsheb ua rog thiab caij nees nkag tej rooj loog nkag rau hauv lub nroog no, yog tej vajntxwv thiab lawv cov thawj thiab cov Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees yuav nkag rau hauv. Mas yuav muaj neeg nyob rau hauv lub nroog no ib txhis tsis kawg. 26Mas tej pejxeem yuav tuaj hauv Yuda tej moos thiab hauv tej chaw uas nyob ib ncig Yeluxalees, thiab hauv Npeeyamee tebchaws, thiab hauv tej pov roob Sefela thiab tuaj pem tej roob siab thiab nram Neke tuaj. Lawv yuav coj qhov txhia chaw uas hlawv xyeem thiab tej uas muab tua xyeem, thiab tej qoob loo uas xyeem, thiab tej roj ntoos tsw qab tuaj rau ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 27Tiamsis yog nej tsis mloog kuv lus es hwm hnub Xanpatau ua hnub uas dawb huv thiab tseg qhov uas ris nra nkag tej rooj loog los rau hauv Yeluxalees rau hnub Xanpatau, ces kuv yuav zes taws rau ntawm tej rooj loog mas hluavtaws yuav kub tej vajntxwv tej vaj tse hauv Yeluxalees tag, tua tsis tau li.’ ”