27

Yelemi tus quab

1Thaum Xedekhiya uas yog Yauxiya tus tub pib ua vajntxwv kav Yuda, Yawmsaub hais tej lus no tuaj rau Yelemi. 2Yawmsaub hais li no rau kuv tias, “Koj cia li ua tus quab thiab txoj hlua muab nruab rau ntawm koj caj qwb. 3Thiab xa xov rau Edoo tus vajntxwv, Mau‑a tus vajntxwv, cov Asmoo tus vajntxwv, Thailab tus vajntxwv thiab Xaidoo tus vajntxwv, yog muab rau lawv cov tub tes taw uas tuaj cuag Yuda tus vajntxwv Xedekhiya hauv Yeluxalees. 4Muab tej lus no rau cov tub teg tub taws ntawd coj mus rau lawv cov vajntxwv hais tias, ‘Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, “Nej yuav tsum hais li no rau nej cov vajntxwv tias, 5Yeej yog kuv ntag uas siv kuv lub hwjchim loj kawg thiab kuv txhais npab uas muaj zog tsim lub ntiajteb thiab neeg thiab tej tsiaj txhu uas nyob hauv ntiajteb, mas kuv pub rau leejtwg kuj nyob ntawm kuv pom zoo. 6Nimno kuv pub tej tebchaws no huvsi rau hauv kuv tus tub qhe Nenpukhanexa txhais tes uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo, thiab kuv pub tej tsiaj qus rau nws tu nws. 7Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav ua num rau nws thiab nws tus tub thiab nws tus xeeb ntxwv, mus txog lub sijhawm uas nws lub tebchaws poob, mas ntau lub tebchaws thiab tej vajntxwv loj yuav muab nws ua lawv qhev.
8“ ‘ “Tiamsis yog haiv neeg twg lub tebchaws twg tsis ua num rau tus Nenpukhanexa no uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo thiab tsis cug caj qwb kwv vajntxwv Npanpiloo tus quab, kuv yuav muab hniav ntaj thiab kev tshaib nqhis thiab mob kis rau txim rau haiv neeg ntawd mus txog thaum kuv siv Nenpukhanexa txhais tes muab lawv rhuav tag. 9Vim li no tsis txhob mloog nej cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab nej cov uas hais pom tom hauv ntej thiab nej cov uas ua npau suav thiab nej cov saib sij saib yaig uas hais rau nej tias, Nej yuav tsis mus ua num rau Npanpiloo tus vajntxwv. 10Tej uas lawv cev Vajtswv lus rau nej ntawd yog lus cuav xwb, tseem ua rau nej raug coj khiav tawm hauv nej lub tebchaws mus deb deb, mas kuv yuav muab nej ntiab tawm mus thiab nej yuav puam tsuaj. 11Tiamsis yog haiv neeg twg cug caj qwb kwv vajntxwv Npanpiloo tus quab thiab ua num rau nws, mas kuv yuav tseg lawv nyob hauv lawv lub tebchaws cia ua liaj ua teb thiab nyob rau hauv. Yawmsaub hais li no ntag.” ’ ”
12Kuv hais rau Yuda tus vajntxwv Xedekhiya ib yam nkaus tias, “Cia li cug nej caj qwb kwv vajntxwv Npanpiloo tus quab thiab ua num rau nws thiab nws cov neeg, thiaj ciaj sia nyob. 13Ua cas koj thiab koj cov neeg yuav tuag hniav ntaj tuag tshaib thiab tuag mob kis raws li Yawmsaub tau hais txog tej tebchaws uas tsis ua num rau vajntxwv Npanpiloo? 14Koj tsis txhob mloog cov xibhwb cev Vajtswv lus uas hais rau koj tias, ‘Koj yuav tsis ua num rau vajntxwv Npanpiloo li,’ vim qhov uas lawv cev Vajtswv lus rau koj li no yog ua cuav xwb. 15Yawmsaub hais tias, ‘Kuv twb tsis tau txib lawv los lawv lam tuav kuv lub npe cev lus cuav, thiaj ua rau kuv muab koj ntiab tawm, mas koj thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus rau koj yuav puam tsuaj tag.’ ”
16Thiab kuv kuj hais rau cov pov thawj thiab cov pejxeem no sawvdaws tias, “Yawmsaub hais li no tias, Tsis txhob mloog nej cov xibhwb cev Vajtswv lus tej lus uas cev lus rau nej hais tias, ‘Saib maj, tsis ntev luag yuav coj tej twj siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev uas raug coj mus rau tim Npanpiloo lawm rov qab los.’ Qhov uas lawv cev Vajtswv lus li no rau nej yog lus cuav xwb. 17Tsis txhob mloog lawv li. Cia li ua num rau vajntxwv Npanpiloo thiaj ciaj sia nyob. Ua cas yuav cia lub nroog no pob tag nyob do cuas cia? 18Yog lawv cov ntawd yog tseem xibhwb cev Vajtswv lus thiab yog Vajtswv tej lus nyob hauv lawv tiag, kuj kom lawv taij thov Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias tsis txhob kheev tej twj siv uas tseem tshuav nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv Yuda lub tsev thiab hauv lub nroog Yeluxalees tawm mus rau Npanpiloo. 19Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no txog tej ncej thiab lub rhawv dej thiab tej ceg txawb thiab lwm yam twj siv uas tshuav nyob hauv lub nroog no, 20uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tsis tau coj mus rau thaum nws ntes Yehauyakhi tus tub Yekhauniya uas yog Yuda tus vajntxwv thiab cov thawj hauv Yuda thiab cov hauv Yeluxalees coj tawm hauv Yeluxalees mus rau Npanpiloo. 21Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais txog tej twj siv uas tseem tshuav nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv Yuda lub tsev thiab hauv lub nroog Yeluxalees li no hais tias, 22‘Tej twj siv no yuav raug muab thauj mus rau Npanpiloo mas yuav nyob qhov ntawd txog hnub uas kuv xav txog dua ces kuv li coj rov qab los thiab muab cia rau hauv lub qub chaw no.’ Yawmsaub hais li no ntag.”