17

Tơlơi Pơkơhma̱l Lŏn Čar Yudah Yua Mơ̆ng Tơlơi Soh Gơñu

  1Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Ơ ƀing Yudah hơi, tơlơi soh gih arăng hơmâo pơgru laih hăng gai čih pơsơi,
   jing kar hăng arăng čih pơgru hăng pơtâo yom khăng yơh,
  ƀơi pran jua gih
   laih anŭn ƀơi khul tơki kơnưl ngă yang gih ƀu thâo lŏm lui hĭ ôh.
  2Wơ̆t tơdah ƀing ană plei rơnŭk anai, ƀing gơñu ăt hơdơr mơ̆n
   khul kơnưl laih anŭn khul tơmĕh kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang HʼAsêrah
  gah yŭ kơ khul kơyâo pum pam,
   laih anŭn ƀơi kơčŏng khul kơdư
  3hăng khul bŏl čư̆ glông amăng anih lŏn anai.
   Mŭk dram gih wơ̆t hăng abih bang gơnam pơkom gih,
  hrŏm hơbĭt hăng khul anih glông gih,
   Kâo či pha brơi hĭ kơ arăng jing gơnam sua mă,
   yuakơ tơlơi soh amăng djŏp anih lŏn čar gih yơh.
  4Ƀing gih či rơngiă hĭ
   lŏn kŏng ngăn Kâo brơi laih kơ ƀing gih
  laih anŭn Kâo či brơi kơ ƀing gih jing hĭ hlŭn kơ ƀing rŏh ayăt gih
   amăng anih lŏn ƀing gih aka ƀu thâo krăn djơ̆ ôh.
  Kâo či ngă tui anŭn yuakơ ƀing gih hơmâo čuh đĭ laih tơlơi hil Kâo,
   laih anŭn tơlơi hil anŭn či dŏ čuh đĭ hlŏng lar yơh.”
5Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Hơtŏm păh yơh kơ pô hơmâo pran jua wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo, Yahweh,
   laih anŭn kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ mơnuih mơnam,
   jing pô kơnang kơ tơlơi dưi kơtang ƀing mơnuih.
  6Ñu anŭn či jing kar hăng sa ƀĕ pum kơyâo amăng tơdron tač yơh,
   ñu či dŏ jing kar hăng amăng anih thu krô tơdron ha̱r yơh,
   jing amăng anih lŏn hra ƀu hơmâo hlơi pô dŏ hơdip ôh.
   Ñu ƀu či đĭ kơyar ôh.

  7“Samơ̆ bơni hiam yơh kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Kâo, Yahweh,
   jing pô hơmâo tơlơi kơnang kơjăp amăng Ñu.
  8Ñu anŭn či jing kar hăng sa ƀĕ kơyâo pla jĕ ƀơi hơnŏh ia
   jing kar hăng kơyâo čă akha jĕ ƀơi čroh ia yơh.
   Kơyâo anŭn ƀu či huĭ ôh tơdang tơlơi pơiă truh.
  Hla kơyâo anŭn nanao mơtah,
   laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t amăng thŭn kho̱ng hơjan ôh
   samơ̆ boh čroh ñu pơtơbiă rai nanao.”

  9“Hlơi pô dưi thâo hluh jua pơmĭn mơnuih mơnam lĕ?
   Jua pơmĭn mơnuih jing pơblư̆ pơƀlŏr hloh kơ abih bang tơlơi pơkŏn
   jing rơngiao kơ tơlơi dưi suaih yơh.

  10“Kâo, Yahweh, ep lăng pran jua
   laih anŭn kơsem lăng tơlơi pơmĭn mơnuih mơnam yơh,
  kiăng kơ bơni kơ mơnuih tui hăng tơlơi bruă ñu ngă,
   jing năng lăp kơ ñu tui hăng bruă mơnuă ñu yơh.

  11“Sa čô mơnuih tŭ mă gơnam pơdrŏng yua mơ̆ng bruă ƀu djơ̆ găl
   jing kar hăng sa drơi čim krŏm boh ƀu djơ̆ boh mơ̆ng ñu pô yơh.
  Tơdang ñu aka tha ôh, hơdôm gơnam pơdrŏng anŭn či rơngiă hĭ mơ̆ng ñu yơh,
   laih anŭn ƀơi hơnăl tuč tơlơi hơdip ñu, ñu kơnơ̆ng či jing hĭ mơnuih mlŭk đôč yơh.

  12“Sang yang ta jing kar hăng sa boh grê pơtao ang yang,
   jing anih pơdun đĭ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn yơh.
  13Ơ Yahweh hơi, jing tơlơi čang rơmang ƀing Israel,
   abih bang hlơi pô đuaĭ lui hĭ Ih či mlâo mlañ yơh.
  Hlơi pô wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng Ih či rơngiă hĭ kar hăng anăn arăng čih amăng ƀruih lŏn yơh
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Ih, Yahweh ăh,
   jing kar hăng phŭn ia bluh nanao yơh.

  14“Pơsuaih hĭ kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, laih anŭn Kâo či suaih hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh.
   Pơklaih hĭ kâo bĕ tui anŭn kâo či klaih hĭ abih bang yơh,
   yuakơ kơnơ̆ng hơjăn Ih đôč yơh jing Pô kâo bơni hơơč.
  15Ƀing ană plei laĭ nanao kơ kâo tui anai,
   ‘Pơpă boh hiăp Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi lĕ?
   Brơi bĕ boh hiăp anŭn pơkrĕp truh hĭ ră anai!’
  16Ơ Yahweh hơi, kâo ƀu hơmâo đuaĭ lui hĭ ôh kơ tơlơi bruă jing pô wai triu, jing wai ƀing ană plei Yudah, brơi kơ Ih yơh.
   Ih thâo yơh kơ tơlơi kâo ƀu pơtrŭt ôh kơ Ih ba rai hrơi răm rai ƀơi ƀing gơñu.
   Hơget tơlơi tơƀông bah kâo pơhiăp jing tơlơi Ih thâo soh sel yơh.
  17Rơkâo kơ Ih anăm jing hĭ ôh pô pơhuĭ kơ kâo.
   Hơjăn Ih đôč yơh jing anih kơđông kơjăp kâo amăng hrơi răm rai.
  18Brơi bĕ ƀing mưč mač kơ kâo tŭ tơlơi mlâo,
   samơ̆ anăm brơi kơ kâo tŭ tơlơi mlâo ôh.
  Brơi bĕ kơ ƀing gơñu tŭ huĭ bra̱l,
   samơ̆ anăm brơi kơ kâo tŭ huĭ bra̱l ôh.
  Brơi bĕ hrơi răm rai truh ƀơi ƀing gơñu.
   Pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu hăng tơlơi răm rai dua wơ̆t lu hloh.”

Djă̱ Pioh Hrơi Saƀat Rơgoh Hiam

19Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Nao dŏ dơ̆ng bĕ ƀơi amăng ja̱ng phŭn plei phŭn Yerusalaim, jing ƀơi anih ƀing pơtao Yudah juăt tơbiă nao rai anŭn. Ăt nao dŏ dơ̆ng bĕ ƀơi abih bang amăng ja̱ng pơkŏn amăng plei anŭn. 20Pơtă bĕ kơ abih bang mơnuih dŏ pơ anŭn tui anai, ‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh, Ơ ƀing pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn abih bang ƀing ană plei Yudah wơ̆t hăng rĭm čô hơdip amăng plei Yerusalaim, jing ƀing găn rai mơ̆ng khul amăng ja̱ng anŭn. 21Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Tơdah ƀing gih khăp kơ tơlơi hơdip gih, anăm gui gơnam kơtraŏ ôh amăng hrơi Saƀat ƀôdah ba gơnam anŭn găn khul amăng ja̱ng plei Yerusalaim. 22Ăt anăm ba tơbiă ôh gơnam kơtraŏ mơ̆ng sang ih ƀôdah mă hơget bruă amăng hrơi Saƀat, samơ̆ răk brơi bĕ hrơi Saƀat jing rơgoh hiam, tui hăng tơlơi Kâo, Yahweh, pơđar laih hlâo adih kơ ƀing ơi adon gih. 23Samơ̆ ƀing gơñu ƀu pơđi̱ng hơmư̆ kơ Kâo ôh. Ƀing gơñu jing ƀing khăng akŏ laih anŭn hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh ƀôdah pơplih hĭ jơlan gơñu tơdang Kâo pơkhư̆ pơkra ƀing gơñu. 24Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, tơdah ƀing gih răng pơñen tui gưt Kâo laih anŭn ƀu ba gơnam kơtraŏ găn khul amăng ja̱ng plei anai ƀơi hrơi Saƀat ôh, laih anŭn kŏn ngă bruă hơget gĕt lơi amăng hrơi anŭn kiăng kơ răk brơi hrơi Saƀat anŭn jing rơgoh hiam, 25tui anŭn, ƀing pơtao amăng rơnŭk pơtao Dawid či git gai wai lăng pơanăp. Ƀing gơñu či găn rai mơ̆ng khul amăng ja̱ng plei anŭn hrŏm hăng ƀing khua moa gơñu yơh. Ƀing pơtao hăng ƀing khua moa anŭn či rai đĭ ƀơi khul rơdêh aseh hăng ƀơi khul aseh. Laih anŭn ƀing Yudah hrŏm hăng ƀing hơdip amăng plei Yerusalaim či găn rai hrŏm hăng ƀing gơñu. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing ană plei či dŏ amăng plei anŭn hlŏng lar yơh. 26Ƀing ană plei či rai mơ̆ng khul plei pla lŏn čar Yudah laih anŭn mơ̆ng plei pla jum dar plei Yerusalaim, mơ̆ng guai lŏn ƀing Benyamin hăng mơ̆ng khul bŏl čư̆ gah yŭ̱, mơ̆ng anih lŏn kơdư hăng mơ̆ng anih Negewơ gah thu̱ng. Ƀing gơñu či ba rai pơ sang Yahweh khul gơnam pơyơr čuh hăng khul gơnam ngă yang, khul gơnam pơyơr pơdai, khul gơnam ƀâo mơngưi hăng khul gơnam pơyơr kiăng kơ hơdơr bơni kơ Yahweh yơh. 27Kơđai glaĭ, tơdah ƀing gih ƀu tui gưt ôh Kâo kiăng kơ răk pioh hrơi Saƀat jing rơgoh hiam samơ̆ ăt tŏ tui čơkŭng gơnam kơtraŏ tơdang ƀing gih găn nao pơ khul amăng ja̱ng plei Yerusalaim ƀơi hrơi Saƀat, giŏng anŭn Kâo či pơtŏ đĭ apui arăng ƀu thâo pơthăm hĭ ôh ƀơi khul amăng ja̱ng plei Yerusalaim tơl apui ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơjăp plei anŭn yơh.’ ”