33

Yeluxalees rov zoo li qub

1Yawmsaub hais lus zaum ob tuaj rau Yelemi yog thaum uas Yelemi tseem raug kaw rau hauv cov tub rog uas zov vajntxwv lub loog, hais tias. 2“Yawmsaub uas tsim ntiajteb, Yawmsaub uas rhawv lub ntiajteb kom nyob ruaj, nws npe yog Yawmsaub ntag, nws hais li no tias, 3‘Cia li thov kuv, mas kuv yuav teb koj thiab yuav qhia tej yam loj uas zais cia lawm rau koj, yog tej uas koj tsis tau paub dua li.’ 4Rau qhov Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv tau hais li no txog tej tsev hauv lub nroog no thiab Yuda tej vajntxwv tej tsev uas nej muab rhuav tag thiaj ua tau lub chaw tiv thaiv tej chaw siab uas tib vij lub nroog thiab tiv thaiv hniav ntaj. 5‘Cov Kheedia yuav tuaj ua rog thiab ua rau tej vaj tse ntawd puv nkaus neeg tuag, yog cov uas kuv chim thiab npau taws es muab tua, rau qhov kuv twb fee plhu ntawm lub nroog no vim yog txhua yam limhiam uas lawv ua. 6Saib maj, kuv yuav ua rau lub nroog no noj qab nyob zoo thiab kho kom zoo, thiab kuv yuav kho kom lawv zoo thiab kuv yuav ua kev vam meej nplua mias thiab kev nyob tso siab plhuav tshwm los rau lawv. 7Kuv yuav pub kom Yuda thiab Yixayee rov vam meej li qub, thiab muab lawv tsim dua tshiab yam nkaus li yav thaum ub. 8Kuv yuav muab lawv lub txim uas ua txhaum rau kuv ntxuav huvsi mus, thiab kuv yuav zam lawv lub txim uas lawv ua txhaum thiab fav xeeb rau kuv. 9Thiab lub nroog no lub koob meej yuav ua rau kuv zoo siab xyiv fab thiab ua rau luag qhuas kuv thiab tau ntsej muag tab meeg ib tsoom tebchaws sawvdaws hauv ntiajteb uas tau hnov txog tej kev zoo huvsi uas kuv tau ua rau lawv lawm. Lawv yuav ntshai tshee hnyo vim yog tej kev zoo thiab tej kev vam meej huvsi uas kuv pub rau lub nroog no.’
10“Yawmsaub hais li no tias, ‘Hauv lub chaw uas nej hais tias “Liamsim tag tsis muaj neeg thiab tsiaj txhu nyob li,” thiab hauv Yuda tej moos thiab hauv Yeluxalees tej kev uas nyob do cuas tsis muaj neeg lossis tsiaj txhu lawm, qhov chaw ntawd yuav rov hnov 11lub suab luag thiab lub suab zoo siab, thiab hnov nraug vauv nkauj nyab lub suab, thiab hnov tej suab nkauj uas thaum lawv coj qhov txhia chaw tuaj xyeem ua tsaug rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev lawv hu hais tias,
  “ ‘Cia li ua tsaug Yawmsaub uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  rau qhov Yawmsaub zoo kawg nkaus,
   nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
Kuv yuav pub kom lub tebchaws rov vam meej li qub.’ Yawmsaub hais li no ntag.
12“Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Hauv lub chaw no uas liamsim tag tsis muaj neeg lossis tsiaj txhu nyob thiab hauv txhua lub moos yuav rov qab muaj lub chaw rau cov yug yaj coj lawv pab yaj mus so. 13Hauv tej moos pem toj siab thiab hauv tej moos ntawm tej pov roob Sefela, thiab tej moos hauv Neke, thiab hauv Npeeyamee tebchaws thiab ib ncig Yeluxalees thiab hauv Yuda tej moos yuav rov muaj tej pab yaj rau cov yug yaj suav.’ Yawmsaub hais li no ntag.
14“Yawmsaub hais tias, ‘Saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas kuv yuav ua kom tiav raws li kuv tej lus cog tseg rau Yixayee caj ces thiab Yuda caj ces.
  15“ ‘Hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd kuv yuav ua kom
   ib tug ceg uas ncaj ncees yug tshwm hauv Davi los.
  Nws yuav txiav txim ncaj
   thiab ua ncaj ncees rau hauv lub tebchaws.
  16Lub sijhawm ntawd Yuda yuav tau kev dim
  thiab Yeluxalees yuav nyob tso siab plhuav.
  Yuav hu lub nroog ntawd npe
   hais tias Yawmsaub yog peb txojkev ncaj ncees.’
17Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, ‘Davi yuav tsis tu ncua tus uas nyob saum cov Yixayee lub zwm txwv, 18thiab xeem Levi yuav tsis tu ncua tus pov thawj uas sawv ntawm kuv xubntiag ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai tua tsiaj xyeem mus ib txhis.’ ”
19Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 20“Yawmsaub hais li no tias, ‘Yog nej muab kuv tej lus cog tseg uas hais kom muaj nruab hnub thiab muaj hmo ntuj rhuav tau, ua tau rau nruab hnub thiab hmo ntuj tsis muaj raws li lub caij lub nyoog, 21ces nej li rhuav tau tej lus uas kuv cog tseg rau kuv tus qhev Davi, thiab ua tau rau nws tsis muaj tub sawv kav saum nws lub zwm txwv, thiab rhuav tau tej lus uas kuv cog tseg rau cov pov thawj hauv xeem Levi uas ua koom tu kuv. 22Tej hnub qub saum ntuj suav tsis txheeb thiab tej xuab zeb ntawm hiavtxwv suav tsis tag li cas, ces kuv yuav pub rau kuv tus qhev Davi caj ces thiab cov pov thawj hauv xeem Levi uas ua koom tu kuv huaj vam coob ib yam li ntawd.’ ”
23Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 24“Koj tsis tau tshuaj pom tias cov neeg no hais li cas lov? Lawv hais tias, ‘Yawmsaub muab ob xeem uas nws xaiv los tso tseg lawm.’ Vim li no lawv saib tsis taus kuv haiv neeg, mas lawv thiaj tsis suav hais tias kuv haiv neeg yog ib lub tebchaws lawm. 25Yawmsaub hais li no tias, ‘Yog kuv tsis tau cog lus ruaj rau nruab hnub thiab hmo ntuj thiab tsis tau rhawv kevcai ruaj rau lub ntuj thiab lub ntiajteb, 26ces kuv yuav tso Yakhauj thiab kuv tus qhev Davi caj ces pov tseg thiab tsis xaiv ib tug hauv nws caj ces los kav Aplahas, Yiha thiab Yakhauj caj ces li. Kuv yeej yuav pub lawv rov vam meej li qub, thiab kuv yuav khuvleej lawv.’ ”