1

1 Y-Pôl, Y-Silas, leh anăn Y-Timôthê. Čih mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Têsalônik dôk hlăm Aê Diê Ama drei leh anăn hlăm Yêsu Krist Khua Yang drei:
2Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama leh anăn Khua Yang Yêsu Krist.

Klei Phat Kđi Ti Hruê Yêsu Lŏ Hriê

3Ơ phung ayŏng adei, jing klei djŏ yơh hmei čiăng bi mni kơ Aê Diê nanao kyua diih, kyuadah klei diih đăo hriê kơ prŏng nanao, leh anăn klei grăp čô diih bi khăp hdơ̆ng diih pô hriê kơ prŏng hĭn. 4Kyuanăn hmei bi mni kơ hmei pô kyua diih hlăm Phung Sang Aê Diê mkăn, kyua klei diih dôk kjăp leh anăn klei diih đăo hlăm jih klei arăng ngă jhat kơ diih leh anăn klei knap mñai diih dôk tŭ.
5Klei anăn bi knăl sĭt kơ klei Aê Diê phat kđi kpă, čiăng kơ Aê Diê brei kơ diih klei năng kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, kyua ƀuôn ala mtao anăn diih dôk tŭ klei knap mñai. 6Kyuadah sĭt nik Aê Diê mĭn jing djŏ bi wĭt klei knap mñai kơ phung bi knap diih, 7leh anăn brei kơ diih phung mâo leh klei knap mñai klei mdei mbĭt hŏng hmei hlăk Khua Yang Yêsu srăng bi êdah mơ̆ng adiê mbĭt hŏng phung dĭng buăl jăk myang Ñu ti krah pui trơ̆ng, 8čiăng bi kmhal phung amâo thâo kral Aê Diê ôh, leh anăn phung amâo gưt ôh kơ klei mrâo mrang jăk Khua Yang drei Yêsu. 9 Diñu srăng tŭ klei bi kmhal klei rai tuč hlŏng lar, leh anăn klei arăng suôt kbưi mơ̆ng anăp Khua Yang leh anăn mơ̆ng klei guh kơang klei myang Ñu, 10hlăk Ñu srăng lŏ hriê hlăm hruê anăn, čiăng mâo klei guh kơang mơ̆ng phung doh jăk Ñu, leh anăn klei mpŭ mơ̆ng jih jang phung đăo leh, kyuadah diih đăo leh kơ klei hmei hưn kơ diih. 11Kơ klei anăn hmei wah lač nanao kyua diih, čiăng kơ Aê Diê srăng mjing diih năng kơ klei Ñu iêu leh anăn dưi bi sĭt jih klei čiăng jăk leh anăn bruă klei đăo hŏng klei myang Ñu, 12čiăng kơ anăn Khua Yang drei Yêsu dưi mâo klei guh kơang hlăm diih, leh anăn diih mâo klei guh kơang hlăm Ñu, tui si klei pap mơ̆ng Aê Diê drei leh anăn Khua Yang Yêsu Krist.