1

H'Rut leh anăn H'Naômi

1Hlăm ênuk phung khua phat kđi kiă kriê mâo klei ư̆ êpa hlăm čar. Mâo sa čô êkei mơ̆ng ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa nao dôk bhiâo hlăm čar Môap mbĭt hŏng mô̆ ñu leh anăn dua čô anak êkei ñu. 2Anăn êkei anăn Y-Êlimêlek, anăn mô̆ ñu H'Naômi, leh anăn anăn dua čô anak êkei ñu Y-Mahlôn leh anăn Y-Kiliôn. Diñu jing phung Êphrata mơ̆ng ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa. Diñu nao kơ čar Môap leh anăn dôk tinăn. 3Ƀiădah Y-Êlimêlek ung H'Naômi djiê hĕ, leh anăn ñu hŏng dua čô anak êkei ñu ăt dôk. 4Dua čô anak êkei anăn dôk mô̆ mniê Môap; anăn sa čô H'Ôrpa, anăn sa čô mkăn H'Rut. Diñu dôk tinăn hlăm brô pluh thŭn. 5Y-Mahlôn leh anăn Y-Kiliôn jih dua diñu djiê hĕ. Snăn H'Naômi luč leh dua čô anak êkei ñu leh anăn ung ñu.
6Snăn ñu hŏng dua čô mtâo mniê ñu dơ̆ng kbiă mơ̆ng čar Môap wĭt kơ čar ñu pô, kyuadah êjai dôk hlăm čar Môap, ñu hmư̆ leh kơ Yêhôwa čhưn leh hŏng phung ƀuôn sang ñu leh anăn brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ digơ̆. 7Snăn ñu dơ̆ng kbiă mơ̆ng anôk ñu dôk, mbĭt hŏng dua čô mtâo mniê ñu, leh anăn diñu nao wĭt kơ čar Yuđa. 8Hlăk anăn H'Naômi lač kơ dua čô mtâo mniê ñu, “Nao bĕ, grăp čô diih wĭt kơ sang amĭ diih. Brei Yêhôwa ngă klei jăk hŏng diih, msĕ si diih ngă jăk leh hŏng phung djiê leh anăn hŏng kâo. 9Akâo kơ Yêhôwa brei diih dưi mâo klei hơĭt mđao, grăp čô diih hlăm sang ung diih.” Snăn ñu čŭm digơ̆, leh anăn digơ̆ ur hia. 10Digơ̆ lač kơ ñu, “Hơăi, hmei srăng wĭt mbĭt hŏng ih kơ phung ƀuôn sang ih.” 11Ƀiădah H'Naômi lač, “Lŏ wĭt bĕ, Ơ bŭ. Si diih čiăng nao mbĭt hŏng kâo lĕ? Kâo ăt lŏ mâo mơ̆ anak êkei hlăm tian kâo čiăng kơ digơ̆ jing ung kơ diih? 12Lŏ wĭt bĕ, Ơ H'Bŭ, đuĕ nao bĕ, kyuadah kâo mduôn amâo lŏ dưi mâo ung ôh. Tơdah kâo lač, Kâo mâo klei čang hmăng, wăt tơdah kâo mâo ung mlam anei leh anăn srăng kkiêng kơ phung anak êkei, 13diih srăng dôk guôn mơ̆ tơl digơ̆ hriê kơ prŏng? Kyuanăn diih srăng hngah dôk ung mơ̆? Hơăi, Ơ H'Bŭ, kyuadah dleh hĭn kơ kâo hŏng diih, kyuadah kngan Yêhôwa yơr leh kdơ̆ng hŏng kâo.” 14Snăn digơ̆ lŏ ur hia; leh anăn H'Ôrpa čŭm kmha mniê gơ̆ leh anăn đuĕ wĭt kơ sang, ƀiădah H'Rut tui nao hŏng H'Naômi.
15Leh anăn H'Naômi lač, “Dlăng bĕ, amai ih lŏ wĭt leh kơ phung ƀuôn sang gơ̆ leh anăn kơ phung yang gơ̆. Wĭt bĕ msĕ si amai ih.” 16Ƀiădah H'Rut lač, “Đăm mgô̆ brei kâo lui ih amâodah wĭt amâo tui hlue ih ôh. Kyuadah ti anôk ih nao kâo srăng nao; leh anăn ti anôk ih dôk kâo srăng dôk; phung ƀuôn sang ih srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn Aê Diê ih srăng jing Aê Diê kâo; 17ti anôk ih djiê kâo srăng djiê, leh anăn tinăn arăng srăng dơr kâo. Brei Yêhôwa ngă tui si Ñu čiăng kơ kâo leh anăn êbeh hĭn tŭ mơh knŏng klei djiê bi ktlah kâo hŏng ih.” 18Tơdah H'Naômi ƀuh gơ̆ ruah čiăng sĭt nao mbĭt hŏng ñu, ñu amâo lŏ blŭ ôh.
19Snăn diñu dua nao mbĭt tơl truh ti ƀuôn Betlêhem. Leh anăn tơdah diñu truh ti ƀuôn Betlêhem, jih jang phung ƀuôn sang anăn kdjăt ai tiê kyua diñu; leh anăn phung mniê lač, “Anei hĕ H'Naômi?” 20Ñu lač kơ digơ̆, “Đăm pia kâo H'Naômi ôh, pia kâo H'Mara, kyuadah Pô Mâo Jih Klei Myang bi lŏ leh klei phĭ hlăm klei hdĭp kâo. 21Kâo đuĕ nao bŏ dlai, leh anăn Yêhôwa atăt kâo wĭt kngan êhŏng. Si ngă diih pia kâo H'Naômi, tơdah Yêhôwa bi ênguôt kâo leh, leh anăn Pô Mâo Jih Klei Myang bi truh leh klei knap kơ kâo?”
22Msĕ snăn H'Naômi lŏ wĭt leh, leh anăn H'Rut, mniê Môap, mtâo mniê ñu mbĭt hŏng ñu. Diñu wĭt mơ̆ng čar Môap. Leh anăn diñu truh kơ ƀuôn Betlêhem ti yan arăng dơ̆ng puôt wiă mdiê ôrgơ.