1

1Kâo gơ̆ pô khua mduôn, čih mơĭt kơ mniê Aê Diê ruah leh anăn kơ phung anak ñu, phung kâo khăp hlăm klei sĭt nik, leh anăn amâo djŏ knŏng kâo ôh, ƀiădah msĕ mơh wăt jih jang phung thâo leh klei sĭt nik, 2kyuadah klei sĭt nik dôk hlăm drei leh anăn srăng dôk mbĭt hŏng drei hlŏng lar.
3Akâo mơ̆ng Aê Diê Ama leh anăn mơ̆ng Yêsu Krist, Anak Ama, brei klei pap, klei jăk, leh anăn klei êđăp ênang srăng dôk mbĭt hŏng drei hlăm klei sĭt nik leh anăn klei khăp.

Klei Sĭt Nik leh anăn Klei Khăp

4Kâo hơ̆k mơak êdimima ƀuh đa đa phung anak ih êbat hlăm klei sĭt nik, tui si Ama mtă leh kơ drei. 5 Bi ară anei, kâo kwưh kơ ih, Ơ mniê, amâo djŏ kâo čih klei mtă mrâo kơ ih ôh, ƀiădah klei mtă drei mâo leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng, brei drei bi khăp hdơ̆ng drei pô. 6Snei jing klei khăp, tơdah drei êbat hlăm klei Ñu mtă. Anei jing klei mtă msĕ si diih hmư̆ leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng, brei diih êbat hlăm klei khăp.
7Kyuadah mâo lu phung mplư nao leh hlăm lăn ala. Diñu amâo đăo ôh kơ Yêsu Krist hriê leh hlăm kđeh. Pô msĕ snăn jing pô mplư leh anăn pô roh hŏng Krist. 8Răng bĕ kơ diih pô, čiăng kơ đăm luč ôh boh tŭ dưn mơ̆ng bruă drei ngă leh, ƀiădah dưi mâo klei mưn ênŭm.
9Hlei pô mtô êgao hĭn leh anăn amâo dôk ôh hlăm klei Krist mtô, pô anăn amâo mâo Aê Diê ôh. Hlei pô dôk hlăm klei Krist mtô mâo wăt Ama leh anăn Anak. 10Tơdah arăng truh kơ diih leh anăn amâo ba ôh klei mtô anei, đăm jum ñu mŭt hlăm sang diih amâodah kkuh čhưn kơ ñu ôh. 11Kyuadah hlei pô kkuh čhưn kơ ñu jing sa ai hlăm bruă jhat ñu ngă.
12Wăt tơdah kâo mâo lu klei čiăng čih kơ diih, kâo amâo čiăng čih hŏng mơar leh anăn êa jŭ ôh, ƀiădah kâo čang hmăng srăng nao kơ diih leh anăn blŭ hrăm hŏng diih ti anăp, čiăng kơ klei hơ̆k mơak drei srăng jing klă ênŭm.
13Phung anak amai ih, pô Aê Diê ruah leh, mơĭt klei čhưn kơ ih.