Klei Aê Diê Blŭ 2015


KLEI BI MGUÔP HĐĂP

HDRUÔM HRĂ Y-MÔIS ČIH

Klei Mphŭn Dơ̆ng
Klei Kbiă
Bruă Lêwi
Klei Yap
Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn

HDRUÔM HRĂ KLEI YĂL DLIÊ

Y-Yôsuê
Phung Khua Phat Kđi
H'Rut
I Y-Samuel
II Y-Samuel
I Bruă Mtao
II Bruă Mtao
I Klei Yăl Dliê
II Klei Yăl Dliê
Y-Êsra
Y-Nêhêmi
H'Êsther

HDRUÔM HRĂ KLEI DUÊ

Y-Yôp
Klei Bi Hriêng
Khua Pô Mtô
Klei Mmuñ Siam Hĭn

HRUÔM HRĂ KLEI HƯN ÊLÂO

Y-Êsai
Y-Yêrêmi
Klei Čŏk Hia
Y-Êsêkiêl
Y-Đaniel
Y-Ôsê
Y-Yôel
Y-Amôs
Y-Apđia
Y-Yôna
Y-Mika
Y-Nahum
Y-Haƀakuk
Y-Sôphôni
Y-Agê
Y-Sakari
Y-Malaki

KLEI BI MGUÔP MRÂO

Y-Mathiơ
Y-Markôs
Y-Luk
Y-Yôhan
Brŭa Phung Khua Ƀĭng Kna
Rôm
I Kôrantô
II Kôrantô
Galati
Êphêsô
Philip
Kôlôs
I Têsalônik
II Têsalônik
I Y-Timôthê
II Y-Timôthê
Y-Tit
Y-Philêmôn
Hêbrơ
Y-Yakơ
I Y-Pêtrôs
II Y-Pêtrôs
I Y-Yôhan
II Y-Yôhan
III Y-Yôhan
Y-Yut
Klei Bi Êdah

©© 2015 Thánh Kinh Hội giữ bản quyền và cấp phép sử dụng.
Xuất bản năm 2015 .