1

Klei Hrih Lăn Ala leh anăn Mnuih

1Hlăk mphŭn dơ̆ng Aê Diê hrih adiê leh anăn lăn ala. 2Lăn ala mâo klei lŭk lăk leh anăn êhŏng, klei mmăt guôm ti dlông ƀăng êlam; leh anăn Mngăt Myang Aê Diê krăm ti dlông êlah êa.
3 Aê Diê lač, “Brei mâo klei mngač”; snăn mâo klei mngač mtam. 4Aê Diê ƀuh klei mngač anăn jing jăk; Aê Diê kah klei mngač mơ̆ng klei mmăt. 5Aê Diê pia klei mngač “hruê”, leh anăn ñu pia klei mmăt “mlam”. Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal sa.
6 Leh anăn Aê Diê lač, “Brei mâo anôk êhŏng ti krah phung êa, čiăng bi kah êa hŏng êa.” 7Aê Diê mjing anôk êhŏng čiăng bi kah êa ti gŭ mơ̆ng êa ti dlông anôk êhŏng. Leh anăn klei anăn jing mtam. 8Aê Diê pia anôk êhŏng “adiê”. Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal dua.
9Aê Diê lač, “Brei êa dôk ti gŭ adiê bi kƀĭn hlăm sa bĭt anôk, leh anăn brei lăn thu bi êdah.” Snăn klei anăn jing mtam. 10Aê Diê pia anôk thu “lăn”; leh anăn ñu pia anôk êa bi kƀĭn “êa ksĭ”. Aê Diê ƀuh klei anăn jing jăk. 11Leh anăn Aê Diê lač, “Brei lăn bi čăt ana kyâo mtâo, rơ̆k mâo mjeh, leh anăn ana kyâo mboh mâo mjeh tui si mta diñu ti rŏng lăn.” Snăn klei anăn jing mtam. 12Lăn čăt ana kyâo mtâo, rơ̆k mâo mjeh tui si mta diñu, leh anăn ana kyâo mboh mâo mjeh tui si mta diñu. Aê Diê ƀuh klei anăn jing jăk. 13Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal tlâo.
14Aê Diê lač, “Brei mâo lu boh mngač hlăm anôk êhŏng ti adiê, čiăng bi kah hruê hŏng mlam; brei diñu jing mnơ̆ng yua bi êdah klei bi knăl, yan, hruê, leh anăn thŭn. 15Wăt brei diñu jing lu boh mngač hlăm anôk êhŏng ti adiê čiăng mtrang lăn ala.” Snăn klei anăn jing mtam. 16Aê Diê mjing dua boh mngač prŏng, boh mngač prŏng hĭn kiă êjai hruê, boh mngač điêt hĭn kiă êjai mlam. Ñu mjing wăt phung mtŭ mơh. 17Aê Diê dưm diñu hlăm anôk êhŏng ti adiê pioh mtrang lăn ala, 18čiăng kiă êjai hruê leh anăn mlam, leh anăn bi kah klei mngač mơ̆ng klei mmăt. Aê Diê ƀuh klei anăn jing jăk. 19Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal pă.
20Aê Diê lač, “Brei êa mâo lu mnơ̆ng hdĭp, leh anăn brei čĭm phiơr ti dlông lăn ala hlăm anôk êhŏng ti adiê.” 21Snăn Aê Diê hrih lu kan prŏng leh anăn lu mnơ̆ng hdĭp kpư̆ hiu hlăm êa lar êngŭm tui si mta diñu, leh anăn lu čĭm mâo siap tui si mta diñu. Aê Diê ƀuh klei anăn jing jăk. 22Aê Diê hơêč hmưi kơ diñu, lač, “Brei diih mđai bi lar êngŭm, bi bŏ êa ksĭ, leh anăn brei čĭm bi lar êngŭm ti lăn ala.” 23Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal êma.
24Aê Diê lač, “Brei lăn ala mâo mnơ̆ng hdĭp tui si mta diñu: hlô mnơ̆ng rông, mnơ̆ng êbat ban, leh anăn hlô dliê tui si mta diñu.” Snăn klei anăn jing mtam. 25Aê Diê mjing hlô dliê ti lăn ala tui si mta diñu, leh anăn hlô mnơ̆ng rông tui si mta diñu, leh anăn jih jang mnơ̆ng êbat ban ti lăn tui si mta diñu. Aê Diê ƀuh klei anăn jing jăk.
26 Hlăk anăn Aê Diê lač, “Brei drei mjing mnuih tui si rup drei, msĕ si drei pô; leh anăn brei diñu kiă kriê kan hlăm êa ksĭ, čĭm hlăm adiê, hlô mnơ̆ng rông, jih jang hlô dliê tar ƀar lăn ala leh anăn jih jang mnơ̆ng êbat ban ti rŏng lăn ala.”
  27 Snăn Aê Diê hrih mnuih tui si rup ñu pô;
   ñu hrih gơ̆ tui si rup Aê Diê pô, Ñu hrih digơ̆ êkei leh anăn mniê.
28Aê Diê hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ digơ̆ leh anăn lač kơ digơ̆, “Brei diih mâo anak leh anăn bi lar êngŭm, bi bŏ lăn ala, leh anăn brei diih jing khua kơ lăn ala; brei diih kiă kriê kan hlăm êa ksĭ, čĭm hlăm adiê, leh anăn jih jang mnơ̆ng hdĭp kpư̆ hiu ti lăn ala.” 29Aê Diê lač, “Nĕ anei, kâo brei leh kơ diih tar ƀar lăn ala jih jang djam mâo mjeh leh anăn jih jang ana kyâo mâo boh hŏng mjeh; mnơ̆ng anăn srăng jing mnơ̆ng diih ƀơ̆ng huă. 30Kơ jih jang hlô dliê ti lăn ala, kơ jih jang čĭm hlăm adiê, kơ jih jang mnơ̆ng êbat ban ti rŏng lăn ala, kơ jih jang mnơ̆ng mâo êwa klei hdĭp, kâo brei leh jih jang djam mtah jing mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng.” Snăn klei anăn jing mtam. 31Aê Diê ƀuh jih jang mnơ̆ng ñu mjing leh, leh anăn nĕ anei, diñu jing jăk snăk. Mâo tlam leh anăn mâo aguah, jing hruê tal năm.