1

Klei Y-Ahasia Djiê

1Leh Y-Ahap djiê phung Môap bi kdơ̆ng hŏng phung Israel.
2Y-Ahasia lĕ mơ̆ng adŭ ñu tal dlông hlăm ƀuôn Samari leh anăn dôk đih ruă. Snăn ñu tiŏ nao phung mnuih leh anăn lač kơ digơ̆, “Nao êmuh bĕ kơ Baal-Sêbup, yang ƀuôn Êkron, thâodah kâo srăng hlao hĕ mơ̆ng klei ruă anei.” 3Ƀiădah dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ Y-Êli êkei ƀuôn Tisbê, “Kgŭ đĭ nao bĕ bi tuôm hŏng phung mnuih mtao Samari tiŏ nao, leh anăn lač kơ digơ̆, ‘Djŏ mơ̆ kyuadah amâo mâo Aê Diê ôh hlăm phung Israel tơl diih nao êmuh kơ Baal-Sêbup yang ƀuôn Êkron?’ 4Kyuanăn ară anei snei Yêhôwa lač, ‘Ih amâo srăng kgŭ ôh mơ̆ng jhưng pĭt ih đih anăn, ƀiădah sĭt nik ih srăng djiê.’ ” Snăn Y-Êli đuĕ nao.
5Phung mnuih anăn lŏ wĭt kơ mtao, leh anăn mtao lač kơ diñu, “Si ngă diih wĭt hĕ?” 6Diñu lač kơ gơ̆, “Mâo sa čô êkei hriê bi tuôm hŏng hmei leh anăn lač kơ hmei, ‘Wĭt bĕ kơ mtao pô tiŏ nao diih leh anăn lač kơ ñu, Snei Yêhôwa lač, Djŏ mơ̆ kyuadah amâo mâo Aê Diê ôh hlăm phung Israel tơl ih tiŏ nao arăng êmuh kơ Baal-Sêbup yang ƀuôn Êkron? Kyuanăn ih amâo srăng kgŭ ôh mơ̆ng jhưng pĭt ih đih anăn, ƀiădah sĭt nik ih srăng djiê.’ ” 7Gơ̆ lač kơ diñu, “Ya mta mnuih hriê bi tuôm hŏng diih leh anăn hưn klei anăn kơ diih?” 8 Diñu lŏ wĭt lač, “Ñu hơô ao mlâo leh anăn hyuă hdrăng kơiêng klĭt.” Leh anăn gơ̆ lač, “Ñu jing Y-Êli yơh, êkei ƀuôn Tisbê.”
9Mtao tiŏ nao kơ Y-Êli sa čô khua kơ êma pluh čô mbĭt hŏng phung êma pluh čô kahan ñu. Khua anăn đĭ nao kơ Y-Êli êjai gơ̆ dôk gŭ ti čŏng kbuôn, leh anăn lač kơ gơ̆, “Ơ mnuih Aê Diê, mtao lač, ‘Trŭn bĕ!’ ” 10 Ƀiădah Y-Êli lŏ wĭt lač kơ khua kơ êma pluh čô anăn, “Tơdah kâo jing sa čô mnuih Aê Diê, brei pui trŭn mơ̆ng adiê leh anăn čuh ih leh anăn phung êma pluh čô kahan ih.” Snăn pui trŭn mơ̆ng adiê leh anăn čuh ñu leh anăn phung êma pluh čô kahan ñu.
11Mtao lŏ tiŏ nao kơ Y-Êli sa čô mkăn khua kơ êma pluh čô mbĭt hŏng phung êma pluh čô kahan gơ̆. Gơ̆ đĭ nao leh anăn lač kơ Y-Êli, “Ơ mnuih Aê Diê, snei klei mtao mtă, ‘Trŭn bĕ bi djăl!’ ” 12Ƀiădah Y-Êli lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Tơdah kâo jing sa čô mnuih Aê Diê, brei pui mơ̆ng adiê trŭn leh anăn čuh ih leh anăn phung êma pluh čô kahan ih.” Snăn pui Aê Diê trŭn mơ̆ng adiê leh anăn čuh gơ̆ leh anăn phung êma pluh čô kahan gơ̆.
13Mtao lŏ tiŏ nao sa čô khua tal tlâo kơ êma pluh čô mbĭt hŏng phung êma pluh čô kahan gơ̆. Khua tal tlâo kơ êma pluh čô kahan đĭ nao leh anăn hriê čuôn kơŭt ti anăp Y-Êli leh anăn kwưh kơ ñu, “Ơ mnuih Aê Diê, kâo akâo kơ ih brei klei hdĭp kâo leh anăn klei hdĭp phung êma pluh čô dĭng buăl ih anei jing yuôm ti anăp ală ih. 14Nĕ anei pui trŭn leh mơ̆ng adiê leh anăn čuh leh phung dua čô khua kơ phung êma pluh čô kahan mbĭt hŏng phung êma pluh čô kahan diñu; ƀiădah ară anei brei klei hdĭp kâo jing yuôm ti anăp ală ih.” 15Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ Y-Êli, “Trŭn bĕ mbĭt hŏng ñu, đăm huĭ kơ ñu ôh.” Snăn gơ̆ kgŭ leh anăn trŭn nao mbĭt hŏng ñu kơ mtao, 16leh anăn lač kơ mtao, “Snei Yêhôwa lač, ‘Kyuadah ih tiŏ nao leh phung mnuih êmuh kơ Baal-Sêbup yang ƀuôn Êkron — djŏ mơ̆ kyuadah amâo mâo Aê Diê ôh hlăm čar Israel čiăng êmuh kơ klei ñu blŭ? — kyuanăn ih amâo srăng kgŭ mơ̆ng jhưng pĭt ih đih anăn ôh, ƀiădah sĭt nik ih srăng djiê.’ ”
17Snăn ñu djiê tui si klei Yêhôwa blŭ leh hŏng Y-Êli. Y-Jôram adei ñu jing mtao hrô ñu hlăm thŭn tal dua Y-Jôram anak êkei Y-Jôsaphat mtao Yuđa, kyuadah Y-Ahasia amâo mâo anak êkei ôh. 18Bruă mkăn Y-Ahasia ngă, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel?