1

Mkra kơ Klei Plah Mă Čar Kanaan

1Leh Y-Môis, dĭng buăl Yêhôwa djiê, Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, pô đru Y-Môis, 2“Y-Môis dĭng buăl kâo djiê leh; snăn ară anei ih leh anăn jih jang phung ƀuôn sang anei, kgŭ bĕ găn êa krông Yurdan anei, mŭt hlăm čar kâo brei kơ diñu, kơ phung ƀuôn sang Israel. 3 Grăp anôk plă jơ̆ng diih srăng juă kâo brei leh kơ diih tui si kâo ƀuăn leh kơ Y-Môis. 4Lăn diih srăng jing dơ̆ng mơ̆ng kdrăn tač truh kơ čư̆ Liƀan anei, dơ̆ng mơ̆ng êa krông prŏng, êa krông Ơprat, jih čar phung Hitit, truh kơ Êa Ksĭ Prŏng phă anôk yang hruê lĕ. 5 Amâo mâo pô srăng dưi bi kdơ̆ng hŏng ih ôh jih jang hruê ih dôk hdĭp. Kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih msĕ si kâo dôk leh mbĭt hŏng Y-Môis; kâo amâo srăng lui amâodah hngah ih ôh. 6 Brei ih jing ktang leh anăn mâo ai tiê jhŏng; kyuadah ih srăng atăt gai phung ƀuôn sang anei plah mă dưn lăn čar kâo kat asei kơ phung aê diñu đưm čiăng brei kơ diñu. 7Knŏng brei ih jing ktang leh anăn mâo ai tiê jhŏng snăk, êjai răng čiăng ngă tui hlue jih jang klei bhiăn Y-Môis dĭng buăl kâo mtă leh kơ ih. Đăm weh ôh phă hnuă amâodah phă điâo, snăn ih srăng mâo klei dưi grăp anôk ih nao. 8Hdruôm hră klei bhiăn anei đăm bi đuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh, brei ih ksiêm dlăng hruê mlam, snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn. Snăn ih srăng čăt jing hlăm êlan ih, leh anăn ih srăng mâo klei dưi sĭt. 9Amâo djŏ hĕ kâo mtă leh kơ ih? Brei ih jing ktang leh anăn mâo ai tiê jhŏng. Đăm huĭ ôh, kăn êdu ai rei, kyuadah Yêhôwa Aê Diê ih dôk mbĭt hŏng ih ti anôk ih nao.”
10Leh anăn Y-Yôsuê mtă kơ phung khua phung ƀuôn sang, 11“Nao mŭt hlăm anôk wăl leh anăn mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang, ‘Mprăp bĕ mnơ̆ng diih pioh ƀơ̆ng huă, kyuadah adôk tlâo hruê diih srăng găn êa krông Yurdan anei, čiăng mŭt plah mă lăn čar Yêhôwa Aê Diê diih brei diih mă bha.’ ”
12 Leh anăn Y-Yôsuê lač kơ phung Ruben, kơ phung Gat, leh anăn kơ sa mkrah phung găp djuê Manasê, 13“Hdơr bĕ klei blŭ Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa mtă leh kơ diih, lač, ‘Yêhôwa Aê Diê diih mkra leh kơ diih sa anôk mdei, leh anăn srăng brei kơ diih lăn čar anei.’ 14Phung mô̆ diih, phung anak điêt diih, leh anăn êmô biăp diih srăng ăt dôk hlăm lăn Y-Môis brei leh kơ diih tĭng nah anei êa krông Yurdan, ƀiădah jih jang phung êkei jhŏng diih djă mnơ̆ng bi blah srăng găn êlâo kơ phung ayŏng adei diih leh anăn srăng đru diñu 15tơl Yêhôwa brei klei mdei kơ phung ayŏng adei diih msĕ si kơ diih, leh anăn diñu msĕ mơh mă bha lăn čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diñu. Leh anăn kơh diih dưi wĭt kơ lăn čar diih plah mă leh, leh anăn dôk ti anăn, lăn čar Y-Môis, dĭng buăl Yêhôwa brei leh kơ diih tĭng nah anei êa krông Yurdan phă anôk yang hruê ƀlĕ.” 16Diñu lŏ wĭt lač kơ Y-Yôsuê, “Hmei srăng ngă jih klei ih mtă leh kơ hmei, leh anăn hmei srăng nao ti anôk ih tiŏ nao hmei. 17Hmei srăng gưt kơ ih msĕ si hmei gưt leh kơ Y-Môis hlăm jih jang klei. Knŏng brei Yêhôwa Aê Diê ih dôk mbĭt hŏng ih msĕ si Ñu dôk leh hŏng Y-Môis! 18Hlei pô srăng bi kdơ̆ng hŏng klei ih mtă leh anăn amâo gưt ôh kơ klei ih blŭ, arăng srăng bi mdjiê pô anăn. Knŏng brei ih jing ktang leh anăn mâo ai tiê jhŏng.”