1

1 Y-Pôl, Y-Silas, leh anăn Y-Timôthê. Čih mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Têsalônik dôk hlăm Aê Diê Ama leh anăn hlăm Yêsu Krist Khua Yang drei: Brei klei pap leh anăn klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng diih.

Klei Hdĭp leh anăn Klei Đăo Phung Têsalônik

2Hmei bi mni kơ Aê Diê nanao kyua jih jang diih, êjai hmei wah lač kơ diih. 3Hmei hdơr ti anăp Aê Diê Ama drei kơ bruă diih ngă hŏng klei đăo, kơ bruă suăi diih ngă hŏng klei khăp, leh anăn klei diih dôk kjăp hlăm klei čang hmăng hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist. 4Ơ phung ayŏng adei Aê Diê khăp, hmei thâo Aê Diê ruah leh diih, 5kyuadah klei mrâo mrang jăk hmei mtô truh leh kơ diih, amâo djŏ knŏng hlăm klei blŭ ôh, ƀiădah wăt hŏng klei myang, hŏng Yang Mngăt Jăk, leh anăn hŏng jih klei thâo sĭt. Diih thâo leh si klei hmei dôk hdĭp ti krah diih kyua diih. 6 Leh anăn diih jing leh phung tui msĕ si hmei leh anăn Khua Yang. Kyuadah wăt tơdah diih tŭ klei knap mñai lu dưn, diih ăt mă tŭ klei blŭ hŏng klei hơ̆k mơak kbiă hriê mơ̆ng Yang Mngăt Jăk; 7snăn, diih jing leh klei bi hmô kơ jih jang phung đăo hlăm čar Masêdôn leh anăn čar Akai. 8Kyuadah arăng hmư̆ hing leh klei Khua Yang blŭ mơ̆ng diih, amâo djŏ knŏng hlăm čar Masêdôn leh anăn čar Akai ôh, ƀiădah klei diih đăo kơ Aê Diê arăng thâo leh tar ƀar, tơl amâo lŏ yuôm ôh hmei yăl dliê klei diih đăo. 9Kyuadah diñu yăl dliê klei diih jum hmei, leh anăn klei diih lui rup yang wĭt kơ Aê Diê, čiăng mă bruă kơ Aê Diê hdĭp leh anăn sĭt, 10leh anăn dôk guôn Anak Ñu srăng lŏ hriê mơ̆ng adiê, Pô Ñu bi kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê, Yêsu, Pô bi mtlaih drei mơ̆ng klei ngêñ srăng truh.