1

Klei Y-Nêhêmi Wah Lač kơ Ƀuôn Yêrusalem

1Klei Y-Nêhêmi anak êkei Y-Hakalia čih.
 Mâo klei truh hlăm mlan Kislêwơ, hlăm thŭn tal dua pluh, êjai kâo dôk hlăm ƀuôn Susan,
2Y-Hanani sa čô hlăm phung ayŏng adei kâo truh mbĭt hŏng đa đa phung êkei čar Yuđa. Kâo êmuh kơ diñu kơ klei phung Yuđa tlaih, phung wĭt leh mơ̆ng klei jing mnă, leh anăn kâo êmuh kơ ƀuôn Yêrusalem. 3Diñu lač kơ kâo, “Phung mnă ăt dôk hlăm čar, phung wĭt leh mơ̆ng klei jing mnă mâo klei rŭng răng leh anăn klei hêñ prŏng. Mnư̆ ƀuôn Yêrusalem klưh leh, leh anăn ƀăng jang gơ̆ pui ƀơ̆ng leh.”
4Tơdah kâo hmư̆ jih klei anăn kâo dôk gŭ hia, kơŭ kyăm êjai lu hruê; leh anăn kâo ăt dôk kăm ƀơ̆ng huă, wah lač ti anăp Aê Diê hlăm adiê. 5Kâo lač, “Ơ Yêhôwa, Aê Diê kơ jih adiê, Aê Diê prŏng hĭn leh anăn năng huĭ, pô djă pioh klei bi mguôp leh anăn klei khăp sĭt suôr kơ phung khăp kơ ñu leh anăn djă pioh klei ñu mtă; 6brei knga ih mđing, leh anăn brei ală ih mblang, čiăng hmư̆ klei dĭng buăl ih wah lač, klei kâo wah lač ti anăp ih hruê leh anăn mlam kyua phung ƀuôn sang Israel, phung dĭng buăl ih. Kâo hưn klei soh phung ƀuôn sang Israel, klei soh hmei ngă leh hŏng ih. Sĭt nik, kâo leh anăn djuê ana kâo ngă soh leh. 7Hmei ngă leh klei soh jhat snăk hŏng ih, leh anăn amâo gưt ôh klei mtă, klei bhiăn, leh anăn klei mtrŭn ih brei leh kơ dĭng buăl ih Y-Môis. 8 Hdơr bĕ klei blŭ ih mtă leh kơ dĭng buăl ih Y-Môis, êjai lač, ‘Tơdah diih amâo dôk sĭt suôr ôh, kâo srăng bi bra đuĕ diih ti krah phung găp djuê mnuih; 9 ƀiăđah tơdah diih lŏ wĭt kơ kâo, djă pioh leh anăn gưt klei kâo mtă, wăt tơdah phung diih bra đuĕ leh truh ti gŭ adiê anôk kbưi hĭn dưn, kâo srăng hrui bi kƀĭn diih mơ̆ng anôk anăn leh anăn srăng atăt ba diih kơ anôk kâo ruah leh čiăng brei Anăn kâo dôk tinăn.’ 10Diñu jing phung dĭng buăl ih leh anăn phung ƀuôn sang ih, phung ih bi tui leh hŏng klei myang prŏng leh anăn kngan ktang ih. 11Ơ Yêhôwa, brei knga ih mđing kơ klei dĭng buăl ih wah lač, leh anăn kơ klei phung dĭng buăl ih wah lač phung khăp huĭ mpŭ kơ anăn ih; leh anăn brei bĕ hruê anei klei dưi kơ dĭng buăl ih, leh anăn klei pap ti anăp ală mtao anei.” Hlăk anăn kâo jing pô djă kčok kơ mtao.