4

Pơdơ̆ng Đĭ Khul Boh Pơtâo Djă̱ Hơdơr

1Tơdang abih bang ƀing ană plei Israel hơmâo găn laih krong Yurdan, Yahweh pơhiăp hăng Yôsua tui anai, 2“Brơi kơ ƀing gih ruah mă bĕ pluh-dua čô đah rơkơi, sa čô mơ̆ng rĭm kơnung djuai, 3laih anŭn pơđar bĕ kơ ƀing gơñu nao mă pluh-dua boh boh pơtâo mơ̆ng tŏng krah krong Yurdan, jing djơ̆ ƀơi anih plă̱ tơkai ƀing khua ngă yang hlak dŏ dơ̆ng anŭn. Brơi bĕ kơ rĭm čô amăng ƀing gơñu glăm tơbiă sa boh boh pơtâo anŭn hrŏm hăng ƀing gih kiăng kơ pioh pơ anih ƀing gih či dŏ jưh mlam anai.”
4Tui anŭn, Yôsua iâu rai pluh-dua čô ñu hơmâo jao brơi laih mơ̆ng ƀing Israel anŭn, jing sa čô mơ̆ng sa kơnung djuai, 5laih anŭn pơđar kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Trŭn nao bĕ amăng tŏng krah krong Yurdan jing ƀơi anăp Hip Tơlơi Pơgop Yahweh Ơi Adai gih. Rĭm čô amăng ƀing gih glăm mă bĕ sa boh boh pơtâo kiăng kơ pơala kơ kơnung djuai ñu pô yơh. 6Pluh-dua boh pơtâo anŭn yơh či jing gru pơhơdơr kơ ƀing ană plei hơdôm tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih. Amăng rơnŭk pơanăp anai ƀing ană tơčô gih či tơña kơ ƀing gih tui anai, ‘Hơget tơlơi khul boh pơtâo anŭn kiăng laĭ lĕ?’ 7Giŏng anŭn, ƀing gih dưi ruai glaĭ yơh kơ ƀing gơñu kơ tơlơi krong Yurdan pơkom dơ̆ng đĭ tơdang Hip Tơlơi Pơgop Yahweh găn nao krong anŭn. Tui anŭn, khul boh pơtâo anŭn yơh či jing sa gru gơnam pơhơdơr kơ ƀing ană plei Israel nanao.”
8Tui anŭn, ƀing ană plei Israel ngă tui hăng tơlơi Yôsua pơđar yơh. Ƀing pluh-dua čô đah rơkơi anŭn nao mă pluh-dua boh boh pơtâo mơ̆ng tŏng krah krong Yurdan, sa boh pơtâo pơala kơ sa kơnung djuai amăng ƀing Israel tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Yôsua, laih anŭn ƀing gơñu glăm khul boh pơtâo anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu truh pơ anih jưh gơñu hăng pioh trŭn pơ anih anŭn yơh. 9Yôsua ăt brơi kơ ƀing arăng dap mơ̆n pluh-dua boh boh pơtâo ƀơi tŏng krah krong Yurdan, jing ƀơi anih plă̱ tơkai ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop anŭn dŏ dơ̆ng. Laih anŭn, khul boh pơtâo anŭn ăt dŏ pơ anŭn truh pơ tă anai mơ̆n.
10Hlak anŭn, ƀing khua ngă yang ăt dŏ dơ̆ng ƀơi tŏng krah krong Yurdan anŭn tơl ƀing ană plei Israel pơgiŏng hĭ abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Yôsua, tui hăng tơlơi Môseh hơmâo kơčrâo brơi kơ Yôsua laih.
 Ƀing gơñu ječ ameč đuaĭ nao amăng krong anŭn yơh,
11laih anŭn tơdang abih bang ƀing gơñu găn nao truh pơ gah yŭ̱ laih, ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop Yahweh anŭn ăt rơbat nao mơ̆n pơ gah yŭ̱ laih anŭn rơbat nao hlâo kơ ƀing ană plei yơh. 12Môseh hơmâo pơtă laih kơ ƀing ling tơhan kơnung djuai Reuben, Gad laih anŭn sămkrah kơnung djuai Manasseh prap pre kơ tơlơi pơblah, laih anŭn găn nao hlâo kơ ƀing ană plei Israel. Tui anŭn, ƀing gơñu ngă tui tơlơi pơtă anŭn yơh. 13Ƀing ling tơhan anŭn hơmâo kơplăh wăh pă̱pluh-rơbâo čô rơbat găn nao ƀơi anăp Yahweh pơ anih tơhnă̱ lŏm kơ plei pơnăng Yerêhô kiăng prap pre kơ tơlơi pơblah yơh.
14Yuakơ tơlơi mơsêh mơyang hơmâo truh laih amăng hrơi anŭn, Yahweh pơpŭ pơdun đĭ Yôsua ƀơi anăp mơta abih bang ƀing Israel. Tui anŭn, ƀing Israel pơpŭ kơ gơ̆ amăng abih tơlơi hơdip gơ̆ kar hăng ƀing gơñu hơmâo pơpŭ laih kơ Môseh.
15Yahweh pơtă kơ Yôsua tui anai, 16“Brơi bĕ kơ ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop anŭn tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng krong Yurdan.”
17Tui anŭn, Yôsua pơđar kơ ƀing khua ngă yang anŭn tui anai, “Tơbiă đuaĭ bĕ mơ̆ng krong Yurdan anŭn.” 18Laih anŭn, ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Yahweh anŭn tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng krong anŭn yơh. Ƀơi mông ƀing gơñu juă plă̱ tơkai gơñu ƀơi lŏn ha̱ng ia krong anŭn, ia krong anŭn čơdơ̆ng rô glaĭ dơ̆ng mơtam bă blai kơtuai ha̱ng hrup hăng hlâo yơh.
19Ƀơi hrơi tal pluh amăng blan tal sa yơh ƀing ană plei Israel tơbiă đuaĭ mơ̆ng krong Yurdan laih anŭn nao dŏ jưh amăng anih Gilgal, jing anih ƀơi guai gah ngŏ̱ kơ anih lŏn plei pơnăng Yerêhô. 20Pơ anih anŭn yơh Yôsua dap đĭ pluh-dua boh boh pơtâo ƀing gơñu hơmâo mă laih mơ̆ng krong Yurdan. 21Giŏng anŭn, Yôsua pơhiăp hăng ƀing ană plei Israel tui anai, “Amăng rơnŭk pơanăp anai ƀing ană tơčô gih či tơña kơ ƀing gih, jing ƀing ơi adon gơñu tui anai, ‘Hơget tơlơi khul boh pơtâo anŭn kiăng laĭ lĕ?’ 22Giŏng anŭn, ƀing gih dưi ră ruai kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anŭn jing gru pơhơdơr kơ tơlơi ƀing Israel găn laih krong Yurdan ƀơi lŏn thu.’ 23Ră ruai bĕ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi Yahweh Ơi Adai ta yơh hơmâo pơthu hĭ laih krong Yurdan anŭn ƀơi anăp mơta ta tơl ƀing ta hơmâo găn hĭ laih, kar hăng Ñu hơmâo pơthu hĭ laih ia rơsĭ Mriah hlâo adih ƀơi anăp mơta ơi adon ta tơl ƀing gơñu hơmâo găn hĭ laih rơsĭ anŭn yơh. 24Yahweh ngă tơlơi mơsêh mơyang anŭn kiăng kơ abih bang mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah či thâo krăn kơ tơlơi dưi mơyang Ñu, laih anŭn kiăng kơ ƀing ta dưi huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta hlŏng lar yơh.”