4

Klei Mă Ba Pluh Dua Klŏ Boh Tâo Mơ̆ng Êa Krông Yurdan

1Tơdah ênŭm leh jih găp djuê găn êa krông Yurdan, Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, 2“Mă bĕ pluh dua čô êkei mơ̆ng phung ƀuôn sang, sa čô mơ̆ng grăp găp djuê, 3leh anăn mtă kơ diñu snei: ‘Mă pluh dua klŏ boh tâo mơ̆ng anôk anei ti krah êa krông Yurdan, mơ̆ng anôk jơ̆ng phung khua ngă yang dôk dơ̆ng, leh anăn djă ba boh tâo anăn mbĭt hŏng diih, leh anăn dưm hlăm anôk diih srăng đăm mbloh.’ ” 4Snăn Y-Yôsuê iêu pluh dua čô êkei ñu ruah leh mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel, sa čô mơ̆ng grăp găp djuê. 5Y-Yôsuê lač kơ digơ̆, “Găn bĕ ti anăp hip Yêhôwa Aê Diê diih, truh ti krah êa krông Yurdan, leh anăn grăp čô diih mă klam ti mra sa klŏ boh tâo tui si dŭm mâo phung găp djuê Israel, 6čiăng kơ klei anei dưi jing sa klei bi knăl ti krah diih, tơdah phung anak čô diih srăng êmuh kơ diih hruê êdei, ‘Ya čiăng pia kăm boh tâo anei?’ 7Hlăk anăn diih srăng lač kơ diñu, Êa krông Yurdan khuôt hĕ ti anăp hip klei bi mguôp Yêhôwa; tơdah hip găn êa krông Yurdan, êa khuôt hĕ. Snăn yơh boh tâo anei srăng jing nanao sa klei bi hdơr kơ phung ƀuôn sang Israel.”
8Phung êkei Israel ngă tui si Y-Yôsuê mtă leh, leh anăn mă pluh dua klŏ boh tâo mơ̆ng ti krah êa krông Yurdan, mdŭm hŏng phung găp djuê Israel, tui si Yêhôwa lač leh kơ Y-Yôsuê. Diñu djă ba boh tâo anăn mbĭt hŏng diñu leh anăn dưm ti anôk diñu đăm. 9Y-Yôsuê msĕ mơh lŏ mdơ̆ng pluh dua klŏ boh tâo ti krah êa krông Yurdan, anôk jơ̆ng phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp dôk mjưh hĕ; leh anăn boh tâo anăn ăt dôk ti anăn hlŏng kơ hruê anei. 10Kyuadah phung khua ngă yang kkung hip dôk dơ̆ng ti krah êa krông Yurdan, tơl ngă leh jih klei Yêhôwa mtă brei Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang, tui si jih klei Y-Môis mtă leh kơ Y-Yôsuê.
 Phung ƀuôn sang găn hŏng klei ruăt.
11Tơdah jih phung ƀuôn sang găn leh, snăn hip Yêhôwa leh anăn phung khua ngă yang găn nao ti anăp phung ƀuôn sang. 12Phung anak êkei Ruben, phung anak êkei Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê găn djă mnơ̆ng bi blah nao ti anăp phung ƀuôn sang Israel, tui si Y-Môis mtă leh kơ diñu. 13Mâo hlăm brô pă pluh êbâo čô djă leh mnơ̆ng bi blah găn ti anăp Yêhôwa nao kơ klei bi blah phă anôk lăn dap Yêrikô. 14Hlăm hruê anăn Yêhôwa bi mđĭ Y-Yôsuê ti anăp ală jih jang phung Israel, leh anăn diñu mpŭ kơ gơ̆ jih jang hruê gơ̆ dôk hdĭp, msĕ si diñu mpŭ leh kơ Y-Môis.
15Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, 16“Mtă bĕ kơ phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp brei diñu kbiă mơ̆ng êa krông Yurdan.” 17Snăn Y-Yôsuê mtă kơ phung khua ngă yang, “Kbiă bĕ diih mơ̆ng êa krông Yurdan.” 18Tơdah phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa kbiă leh mơ̆ng ti krah êa krông Yurdan, leh anăn tơdah plă jơ̆ng diñu truh ti anôk thu, êa krông Yurdan lŏ wĭt kơ anôk gơ̆, leh anăn lŏ dlai jih hang gơ̆ msĕ si êlâo.
19Phung ƀuôn sang kbiă đĭ mơ̆ng êa krông Yurdan hruê tal pluh mlan tal sa, leh anăn diñu mjưh đăm ti Gilgal, tĭng nah ngŏ ƀuôn Yêrikô. 20Y-Yôsuê mdơ̆ng ti Gilgal pluh dua klŏ boh tâo diñu mă mơ̆ng êa krông Yurdan. 21Ñu lač kơ phung ƀuôn sang Israel, “Tơdah phung anak diih srăng êmuh kơ ama diñu ênuk êdei, ‘Ya čiăng pia kăm boh tâo anei?’ 22hlăk anăn diih srăng brei phung anak diih thâo, ‘Phung Israel găn leh êa krông Yurdan anei ti lăn thu.’ 23Kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih bi khuôt brei leh êa krông Yurdan tơl diih găn leh, msĕ si Yêhôwa Aê Diê diih ngă leh kơ Êa Ksĭ Hrah, Ñu bi khuôt gơ̆ tơl hmei găn leh, 24čiăng kơ jih jang phung găp djuê mnuih ti lăn ala dưi thâo kơ kngan Yêhôwa jing myang; čiăng kơ diih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê diih nanao hlŏng lar.”