4

Tib kaum ob lub pob zeb

1Thaus cov pejxeem suavdawg hlaa tug dej Yalatee taag lawm, Yawmsaub has rua Yausua tas, 2“Ca le xaiv kaum ob leeg huv cov Yixayee, ib xeem ib leeg, 3hab has kuas puab moog khaws kaum ob lub pob zeb huv tug dej Yalatee nuav ncaaj ntawm lub chaw kws cov pov thawj txhais kwtaw tsuj, nqaa lug tso rua ntawm lub chaw kws mo nuav mej pw.” 4Tes Yausua txawm hu kaum ob leeg kws nwg tub tsaa huv cov Yixayee ib xeem ib leeg lawm tuaj, 5hab Yausua has rua puab tas, “Mej ca le moog rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub swb xaab hauv ntej huv plawv tug dej Yalatee hab ib leeg kwv ib lub pob zeb ntawm xub pwg lug lawv le cov quas xeem Yixayee, 6sub tej nuav txhad ua tau lub chaw cim rua mej. Tuab maav thaus mej tej mivnyuas nug mej tas, ‘Tej pob zeb nuav lub ntsab yog daabtsw?’ 7mas mej yuav teb tas tug dej Yalatee tu nrho tsw ndwg rua ntawm Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug hauv ntej. Thaus lub swb xaab hov hlaa tug dej Yalatee, tug dej ca le tu nrho. Tej pob zeb nuav yuav ua lub chaw rua cov Yixayee ncu ntsoov moog ib txhws.”
8Cov Yixayee hov kuj ua lawv le Yausua has. Puab txhad khaws kaum ob lub pob zeb huv plawv tug dej Yalatee lug lawv le cov quas xeem Yixayee, ib yaam le Yawmsaub tau has rua Yausua lawd. Puab txhad kwv lug rua ntawm puab lub chaw tsuam hab muab tso rua hov ntawd. 9Hab Yausua tsua muab dua kaum ob lub pob zeb tib rua huv plawv tug dej Yalatee ncaaj qhov chaw kws cov pov thawj kws kwv lub swb xaab sws cog lug tsuj. Tej pob zeb hov kuj nyob lug txug naj nub nwgnuav.
10Cov pov thawj kws kwv lub swb xaab sawv nreg huv plawv tug dej Yalatee moog txug thaus txhua yaam tav lawv le Yawmsaub kuas Yausua has rua cov pejxeem ua hab lawv le txhua yaam kws Mauxe tau has rua Yausua. Cov pejxeem kuj maaj nroog hlaa moog. 11Thaus cov pejxeem suavdawg hlaa moog taag lawm, Yawmsaub lub swb xaab hab cov pov thawj le hlaa moog ua cov pejxeem ntej. 12Xeem Lunpee hab xeem Kas hab ib nraab xeem Manaxe tuav rawv cuab yeej ua rog hlaa ua cov Yixayee ntej moog, lawv le Mauxe tau has rua puab lawd. 13Cov kws tuav rawv cuab yeej ua rog muaj kwvlaam plaub vaam leej hlaa moog taab meeg Yawmsaub lub xubndag moog rua ntawm lub nraag taj Yelikhau npaaj txhwj yuav ua rog. 14Nub ntawd Yawmsaub tau tsaa Yausua ua luj taab meeg cov Yixayee suavdawg, puab txhad fwm nwg taag nwg swm neej ib yaam le puab tau fwm Mauxe.
15Yawmsaub has rua Yausua tas, 16“Ca le has kuas cov pov thawj kws kwv lub swb xaab kws ntim Vaajtswv tej lug nce huv tug dej Yalatee lug.” 17Yausua txhad has rua cov pov thawj tas, “Ca le nce huv tug dej Yalatee lug.” 18Thaus cov pov thawj kws kwv Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug nce huv tug dej Yalatee lug, hab thaus cov pov thawj txhais xwb taw tsuj hlo sau nqhuab, cov dej Yalatee rov ndwg lug rua qhov qub hab nyaab hlo ob saab ntug le qub.
19Cov pejxeem hlaa tug dej Yalatee moog yog nub xab kaum lub ib hlis, hab moog tsuam chaw rua ntawm Kilakaa kws nyob Yelikhau nrwm teb saab nub tuaj. 20Kaum ob lub pob zeb kws puab khaws huv tug dej Yalatee hov Yausua kuj muab tib rua ntawm Kilakaa. 21Nwg has rua cov Yixayee tas, “Tuab maav thaus mej tej mivnyuas nug leej txwv has tas, ‘Tej pob zeb nuav lub ntsab yog daabtsw?’ 22mas mej yuav qha rua mej tej mivnyuas paub tas, ‘Cov Yixayee taug kev qhuav qhawv hlaa tug dej Yalatee.’ 23Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ua rua tug dej Yalatee qhuav qhawv rua mej moog txug thaus mej hlaa moog taag huvsw, ib yaam le mej tug Vaajtswv Yawmsaub tau ua rua dej Havtxwv Lab qhuav qhawv moog txug thaus peb hlaa moog taag huvsw, 24sub ib tsoom tuabneeg thoob nplajteb txhad paub tas Yawmsaub txhais teg muaj fwjchim luj hab mej txhad fwm hab paub ntshai Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv moog ib txhws.”