4

Mười hai tảng đá

1Khi toàn thể nhân dân qua khỏi sông, Chúa dạy Giô-suê: 2,3“Con bảo mười hai người được chọn từ mười hai đại tộc lấy đá giữa dòng sông nơi các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước đang đứng, mỗi người một tảng, dựng thành một trụ đá tại nơi nhân dân dừng chân đêm nay.” 4-6Giô-suê vâng lời, gọi mười hai người ấy đến, bảo họ: “Trở ra giữa lòng sông nơi Rương giao ước của Chúa dừng lại, mỗi người lấy một tảng đá vác lên vai: mười hai tảng đá tượng trưng cho mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên. Sau này, khi hàng con cháu hỏi đến ý nghĩa của các tảng đá kia, 7đồng bào sẽ kể cho chúng nó nghe việc nước sông Giô-đan ngừng chảy khi Rương giao ước của Chúa đi qua. Như thế các tảng đá ấy sẽ trở nên một đài kỷ niệm của người Y-sơ-ra-ên mãi mãi.” 8Các người ấy vâng lời Giô-suê, lấy mười hai tảng đá từ giữa dòng sông (mỗi đại tộc một tảng) đem đặt tại nơi họ nghỉ chân đêm ấy, theo lời Chúa bảo Giô-suê. 9Giô-suê cũng lấy mười hai tảng đá trên bờ đem xếp giữa lòng sông tại nơi các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước dừng lại. Đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay. 10Các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước tiếp tục đứng giữa lòng sông cho đến khi Giô-suê thi hành xong mọi chỉ thị của Chúa, kể cả những chỉ thị Giô-suê nhận được qua Mai-sen. Vậy nhân dân qua sông một cách vội vàng. 11Khi mọi người đã qua hết, họ đứng nhìn Rương giao ước của Chúa và các thầy tế lễ đi qua.
12,13Người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se đều mang vũ khí đi tiên phong, như Mai-sen đã bảo họ. Họ gồm chừng bốn mươi ngàn người, dẫn đầu toàn dân ra trận, dưới sự chứng giám của Chúa. Họ kéo vào đồng bằng Giê-ri-cô. 14Vậy, hôm ấy Chúa đã làm cho Giô-suê được toàn dân kính phục. Cũng như Mai-sen, Giô-suê suốt đời được nhân dân kính phục.
15-17Giô-suê vâng lời Chúa ra lệnh cho các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước lên khỏi sông Giô-đan. 18Vừa lúc các thầy tế lễ bước lên khỏi nước, sông Giô-đan lại tiếp tục chảy tràn khắp bờ như trước.
19Nhân dân Y-sơ-ra-ên sang sông vào ngày mồng mười tháng giêng. Họ đóng trại tại Ghinh-ganh, một địa điểm phía đông thành Giê-ri-cô. 20Đấy là nơi Giô-suê xếp mười hai tảng đá đem từ giữa sông Giô-đan lên. 21Ông nhắc lại với mọi người: “Về sau, khi con cháu chúng ta muốn biết ý nghĩa của trụ đá này, 22chúng ta sẽ kể cho chúng nghe mọi việc 'qua sông trên đất cạn' của nhân dân ta. 23Thượng Đế Hằng Hữu của ta đã làm cho một khúc sông Giô-đan cạn ráo để ta đi qua, cũng giống như lúc Y-sơ-ra-ên vượt Biển Đỏ, 24Những việc này nhằm khiến các dân tộc khác thấy quyền lực phi thường của Chúa, đồng thời làm cho người Y-sơ-ra-ên suy tôn Ngài mãi mãi.”