4

Ndui La'bieiv Zoux Jangx-Hoc

1Zuangx I^saa^laa^en baeqc fingx jiex nzengc Jor^ndaen Ndaaih, Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, 2“Oix zuqc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx ginv ziepc nyeic laanh mienh, yietc fingx yietc laanh. 3Mbuox ninh mbuo mingh Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx, dongh sai mienh souv jienv wuov norm dorngx, bouh ziepc nyeic norm la'bieiv faaux daaih an jienv dongh meih mbuo ih muonz hitv nyei dorngx.”
4Yo^su^waa ziouc heuc ninh ginv ziangx wuov deix ziepc nyeic laanh I^saa^laa^en Mienh, yietc fingx yietc laanh, daaih gapv zunv. 5Yo^su^waa ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo jiex Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ wuov ndaangc maengx, njiec taux Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx. Ziux I^saa^laa^en Fingx nyei soux mouc, yietc laanh oix zuqc bouh norm la'bieiv, ndaam jienv cuotv mingh, 6weic longc naaiv deix la'bieiv yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jangx-hoc. Nqa'haav hingv meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv oix naaic gaax, ‘Naaiv deix la'bieiv weic meih mbuo maaih haaix nyungc eix leiz?’ 7Meih mbuo oix zuqc dau ninh mbuo, Jor^ndaen Ndaaih nyei wuom yiem Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien dangx mi'aqv. Naaiv norm faang jiex Jor^ndaen Ndaaih wuov zanc, wuom ziouc dangx nzengc. Naaiv deix la'bieiv se weic bun I^saa^laa^en Mienh yietc liuz jangx.”
8Wuov deix I^saa^laa^en Mienh ziouc ei Yo^su^waa paaiv nyei waac zoux. Ziux ninh mbuo nyei fingx ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx bouh ziepc nyeic norm la'bieiv cuotv daaih hnangv Ziouv mbuox Yo^su^waa wuov nor zoux. Ninh mbuo ndaam jienv naaiv deix la'bieiv mingh taux ninh mbuo hitv nyei dorngx bungx njiec wuov. 9Yo^su^waa ganh ca'lengc zorqv ziepc nyeic norm la'bieiv ndui jienv Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx, dongh gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh nyei zaux souv nyei dorngx. Naaiv deix la'bieiv corc yiem wuov taux ih jaax hnoi.
10Gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh souv jienv Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx zuov taux Ziouv heuc Yo^su^waa paaiv baeqc fingx zoux nyei nyungc-nyungc zoux ziangx. Naaiv se ziux Mose paaiv Yo^su^waa nyei yietc zungv waac. Baeqc fingx ziouc gaanv jienv jiex ndaaih aqv. 11Zuangx baeqc fingx yietv jiex nzengc, Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang caux sai mienh ziouc jiex baeqc fingx nyei wuov ndaangc maengx. 12Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh, dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc mingh ndaangc I^saa^laa^en Mienh jiex ndaaih hnangv Mose paaiv ziangx ninh mbuo nor. 13Leih maiv go biei waanc dauh mienh dorh jienv mborqv jaax nyei wuoqc ginc yiem Ziouv nyei nza'hmien jiex ndaaih aengx mingh taux Ye^li^ko nyei ndau-baengh weic mborqv jaax.
14Dongh wuov hnoi Ziouv dorng jienv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh taaih Yo^su^waa zoux hlo. Zuangx mienh ziouc yietc seix taaih Yo^su^waa, hnangv ninh mbuo yietc seix taaih Mose wuov nor.
15Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, 16“Heuc gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh yiem Jor^ndaen Ndaaih cuotv daaih.”
17Yo^su^waa ziouc heuc sai mienh, “Cuotv Jor^ndaen Ndaaih daaih maah!”
18Gaeng Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh ziouc yiem ndaaih mbu'ndongx cuotv daaih. Sai mienh nyei zaux-benv yietv cau faaux caaiv mbienx, Jor^ndaen Ndaaih nyei wuom ziouc nzuonx loz-dorngx, yaac buangv kamx mienz cuotv hnangv loz wuov nor.
19Zih hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, baeqc fingx jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh corng ndopv-liuh yiem Ye^li^ko nyei dong bung, Gin^gaan wuov. 20Yo^su^waa zorqv ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih ndaam daaih wuov deix ziepc nyeic norm la'bieiv ndui jienv wuov Gin^gaan. 21Ninh ziouc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Nqa'haav hingv meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv naaic ninh mbuo nyei die, ‘Naaiv deix la'bieiv maaih haaix nyungc eix leiz?’ 22Meih mbuo oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘I^saa^laa^en Mienh yangh Jor^ndaen Ndaaih nyei ndau-nqaai jiex.’ 23Weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun Jor^ndaen Ndaaih nqaai, zuov meih mbuo jiex mingh, hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zinh ndaangc bun Koiv-Siqv nqaai mingh nor, zuov mbuo jiex nzengc. 24Hnangv naaic lungh ndiev maanc mienh haih hiuv duqv Ziouv nyei buoz maaih domh qaqv, bun meih mbuo yietc liuz gamh nziex Ziouv, taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.”