Klei Hưn Mdah

Hră Y-Yut čih čiăng brei thâo răng kơ phung khua pô mtô soh hưn diñu jing phung bi đru đăo sĭt. Hlăm hră đŭt anei mta klei čih msĕ si hlăm hră II Y-Pêtrôs, pô čih hră anei mtrŭt phung bi đru đăo brei bi blah kyua klei đăo tui si Aê Diê brei leh kơ digơ̆ sa bliư̆ dŭm năn.

Jar

Klei hưn bi êdah (1-2)
Knuih, klei mtô lač, leh anăn klei rai tuč phung khua pô mtô soh (3-16)
Klei mtă brei djă pioh klei đăo (17-23)
Klei hơêč hmưi (24-25)