14

Ua Kevcai Ntxuav Tom Qab Tej Mob Ruas Zoo

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2ntawm no yog tej txoj kevcai rau tus neeg mob ruas, hnub uas nws ua kevcai ntxuav. Yuav tsum coj nws mus cuag tus povthawj, 3thiab tus povthawj coj nws mus rau nraum ntug yeej, tus povthawj tshuaj nws. Yog nws tej kab mob zoo lawm, 4ces tus povthawj hais kom nws nqa ob tug noog uas tseem ciaj thiab yog tej noog huv, nrog ib daim ntoo ciab, ib txoj xovpaj liab thiab ib rev nplooj hixauv tuaj rau tus povthawj. 5Ces tus povthawj hais kom muab ib tug noog tua rau saum lub tais av uas ntim cov dej ntshiab uas ce hauv qhovdej los. 6Nws muab dua ib tug noog, nrog daim ntoo ciab, txoj xov paj liab thiab rev nplooj hixauv coj mus raus rau hauv tus noog uas muab tua lawm cov ntshav hauv lub tais. 7Tus povthawj yuav tsum muab cov ntshav noog coj mus nchos rau tus neeg uas nws ua kevcai ntxuav nws tej mob ruas xya zaus, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv lawm. Tom qab ntawd tus povthawj mam li muab tus noog uas tseem ciaj tso ya mus rau tom tiaj nrag. 8Ces tus neeg ntawd yuav tsum muab nws tej khaubncaws coj mus ntxhua, chais nws cov plaub povtseg thiab da dej; ces nws thiaj li yuav huv. Nws thiaj mus tau rau hauv lub yeej, tiamsis nws yuav tsum nyob ntawm nws lub tsevntaub nraum zoov xya hnub. 9Hnub xya nws yuav tsum rov chais nws cov plaubhau, cov hwjtxwv, cov plaub muag thiab tagnrho tej plaub uas tuaj thoob plaws nws lub cev; nws yuav tsum ntxhua nws tej ris tsho thiab da dej, ces nws thiaj li yuav huv.
10Hnub yim nws yuav tsum coj ob tug thav yaj thiab ib tug nwmyaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li, tsib choj hmoov nplej uas ntse xyaw roj txiv ntoo thiab ib nrab khob roj txiv ntoo tuaj. 11Tus povthawj yuav coj tus neeg ntawd thiab cov khoom fij mus rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 12Ces tus povthawj muab ib tug thav yaj nrog ib khob roj txiv ntoo coj mus ua khoom fij daws txim. Nws muab cov khoom ntawd coj mus yom fij rau tus TSWV, cov khoom ntawd muab rau tus povthawj. 13Tus povthawj yuav tsum muab tus thav yaj ntawd tua rau ntawm qhov chaw dawbhuv uas ibtxwm tua tej tsiaj fij daws txim thiab hlawv fij. Tus povthawj yuav tsum ua li no, rau qhov cov khoom fij daws kev txhaum zoo ib yam li cov khoom fij daws txim uas puavleej yog tus povthawj tug thiab yog yam uas dawbhuv heev. 14Ces tus povthawj yuav tsum muab mentsis ntshav yaj pleev tus neeg uas tuaj ua kevcai ntxuav ntawd lub taubntseg sab xis, pleev rau tus ntivtes xoo sab xis thiab tus ntivtaw xoo sab xis. 15Tus povthawj muab cov roj txiv ntoo hliv mentsis rau hauv nws lub xibteg sab laug, 16muab nws tus ntivtes sab xis tub cov roj uas nyob hauv nws lub xibteg sab laug, nchos tabmeeg tus TSWV xya zaus. 17Tus povthawj muab cov roj hauv nws lub xibteg thiab cov ntshav yaj coj mus pleev rau tus neeg uas tuaj ua kevcai ntxuav ntawd lub taubntseg sab xis, pleev rau tus ntivtes xoo sab xis thiab tus ntivtaw xoo sab xis. 18Tus povthawj yuav tsum muab cov roj uas seem hauv nws lub xibteg coj mus pleev rau saum tus neeg ntawd lub taubhau. Qhov uas tus povthawj ua li no yog nws ua kevcai ntxuav rau tus neeg ntawd kom huv tabmeeg tus TSWV.
19Ces tus povthawj yuav tsum muab cov khoom fij daws txim coj mus fij thiab ua kevcai ntxuav tus neeg ntawd tej kev tsis huv povtseg kom nws huv. Tom qab ntawd, tus povthawj yuav tsum muab tus tsiaj los tua hlawv fij 20thiab muab tus tsiaj ntawd hlawv fij nrog tej hmoov nplej rau saum lub thaj. Tus povthawj yuav tsum ua kevcai ntxuav li no, tus neeg ntawd thiaj li yuav huv.
21Yog tus neeg ntawd pluag thiab nws coj tsis tau ib tug thav yaj tuaj tua yom fij rau tus TSWV daws nws lub txim uas yog muab rau tus povthawj. Nws tsuas nqa ob choj hmoov nplej uas ntse xyaw roj txiv ntoo thiab ib khob roj txiv ntoo tuaj ua khoom fij xwb. 22Nws yuav tsum nqa ob tug nquab liabrwg lossis ob tug nquab nyeg tuaj, muab ib tug tua fij daws txim thiab muab ib tug tua hlawv fij. 23Hnub yim nws yuav tsum coj tej khoom no tuaj cob rau tus povthawj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 24Ces tus povthawj mam li coj tus thav yaj thiab cov roj txiv ntoo mus yom fij rau tus TSWV, cov khoom ntawd muab rau tus povthawj. 25Tus povthawj muab tus thav yaj tua thiab muab mentsis ntshav los pleev tus neeg uas ua kevcai ntxuav ntawd lub taubntseg sab xis, pleev rau tus ntivtes xoo sab xis thiab tus ntivtaw xoo sab xis. 26Ces tus povthawj muab mentsis roj txiv ntoo hliv rau hauv nws lub xibteg sab laug 27thiab muab nws tus ntivtes sab xis tub cov roj ntawd mus nchos tabmeeg tus TSWV xya zaus. 28Tus povthawj muab mentsis roj hliv rau tib qhov chaw uas nws tso cov ntshav, thiab muab mentsis coj mus pleev tus neeg uas ua kevcai ntxuav ntawd lub taubntseg sab xis, pleev rau tus ntivtes xoo sab xis thiab tus ntivtaw xoo sab xis. 29Cov roj uas seem hauv tus povthawj lub xibteg yuav tsum muab pleev tus neeg uas ua kevcai ntxuav ntawd lub taubhau, thiab ua kevcai ntxuav nws lub txim tabmeeg tus TSWV. 30Ces tus povthawj mam li muab ib tug nquab liabrwg lossis ib tug nquab nyeg fij daws txim raws li nws muaj, 31muab ib tug tua daws txim thiab muab dua ib tug tua hlawv fij nrog cov hmoov nplej ua ke, thiab tus povthawj ua kevcai ntxuav tus neeg ntawd lub txim kom huv tabmeeg tus TSWV. 32Qhov no yog txoj kevcai rau tus neeg mob ruas uas txomnyem tsis muaj tej khoom mus fij raws li kevcai.

Tuaj Pwm Hauv Tej Tsev

33Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 34thaum uas nej mus txog hauv lub tebchaws Kana-as uas kuv muab rau nej ua nej tug, yog kuv tso tej tuaj pwm los rau hauv lub tsev twg uas nyob hauv nej lub tebchaws, 35ces tus uas yog tus tswv tsev yuav tau mus qhia rau tus povthawj hais tias, kuv pom muaj tej pwm tshwm rau hauv kuv tsev. 36Ces tus povthawj kom lawv ntsaig tej khoom hauv tsev tawm kom tas ua ntej nws mus tshuaj tej pwm ntawd. Dua li ntawd, tej khoom uas nyob hauv tsev yuav suav hais tias yog khoom tsis huv. Ces tus povthawj yuav tau mus tshuaj lub tsev ntawd, 37thiab mus tshuaj saib qhov tuaj pwm. Yog cov pwm ntawd cia li ntsuab daj lis lossis liab daj lis thiab tshwm mus noj tej phabntsa lawm, 38nws yuav tsum tawm hauv lub tsev ntawd mus thiab liaj qhovrooj cia xya hnub. 39Hnub xya nws mam li rov mus tshuaj lub tsev dua ntxiv. Yog cov pwm huam tuaj rau ntawm phabntsa, 40nws yuav tsum hais kom muab cov pobzeb uas tuaj pwm ntawd dawj mus povtseg rau tej qhov chaw tsis huv sab nraum ntug nroog. 41Tom qab ntawd nws yuav tsum muab tagnrho cov pwm ntawm phabntsa sab hauv nruab nrog kes tawm thiab muab tej hmoov sib ntawd coj mus povtseg rau qhov chaw tsis huv sab nraum ntug nroog. 42Ces muab dua ib co pobzeb los txhaws rau cov qhov uas muab dawj ntawd chaw, thiab muab cov hmoov sib tshiab los pleev rau sab phabntsa ntawd.
43“Yog tej pwm ntawd rov tshwm tuaj tom qab uas twb tshem cov pobzeb thiab twb muab tej hmoov sib uas pleev lub tsev ntawd kes tas lawm, 44tus povthawj rov mus tshuaj thiab saib dua. Yog qhov tuaj pwm ntawd huam tuaj dua, lub tsev ntawd yeej tsis huv. 45Yuav tsum muab lub tsev ntawd tsoo povtseg thiab muab tej pobzeb, tej ntoo thiab tagnrho tej hmoov sib uas xov lub tsev ntawd coj mus povtseg kom tas rau ntawm qhov chaw tsis huv sab nraum ntug nroog. 46Yog leejtwg mus rau hauv lub tsev ntawd thaum uas liaj qhovrooj lawm, mas tus ntawd yuav tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 47Yog leejtwg mus pw lossis mus noj mov hauv lub tsev ntawd yuav tsum kom nws hle nws cev ris tsho coj mus ntxhua.
48“Yog hais tias, thaum tus povthawj tuaj saib, tom qab uas pleev tej hmoov sib tshiab tas rau lub tsev ntawd tej qhov tuaj pwm tsis rov tuaj pwm lawm, tus povthawj qhia hais tias, lub tsev ntawd huv, rau qhov tej pwm twb ploj tas lawm. 49Tus tswv tsev yuav tsum coj ob tug noog, ib daim ntoo ciab, ib txoj xov liab thiab ib rev nplooj hixauv mus ua kevcai ntxuav lub tsev ntawd. 50Tus povthawj yuav tsum muab ib tug noog tua rau saum lub tais av uas ntim cov dej cag ntshiab heev. 51Ces nws muab daim ntoo ciab, rev nplooj hixauv, txoj xov liab thiab tus noog uas tseem ciaj mus raus rau hauv tus noog uas muab tua lawm cov ntshav thiab cov dej ntshiab. Tus povthawj muab nchos rau lub tsev ntawd xya zaus. 52Qhov uas nws muab cov ntshav noog, cov dej ntshiab, tus noog uas tseem ciaj, daim ntoo ciab, rev nplooj hixauv thiab txoj xov liab los ua li no, yog nws ua kevcai ntxuav lub tsev ntawd kom huv. 53Ces nws mam li muab tus noog uas tseem ciaj tso ya hauv lub nroog mus rau tom tiaj nrag. Nws yuav tsum tau ua kevcai ntxuav lub tsev ntawd li no, lub tsev thiaj yuav huv.”
54Tej no yog kevcai rau tej kab mob uas yog: mob ruas, mob lig, 55tuaj pwm rau ntawm tej ris tsho lossis tej tsev, 56thiab o tuaj lossis tawg pleb lossis dawb tej thaj, 57tej kevcai no tsuas yog siv qhia tej yam uas huv thiab tsis huv xwb.