27

Tej Kevcai uas Pub Khoom rau Tus TSWV

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, thaum muaj ib tug twg coglus muab nws fij pub rau tus TSWV, tus neeg ntawd yuav tsum tau them nyiaj li nram qab no, 3-7kom tus nqis raws li nomtswv kevcai: