17

Tsis Txhob Noj Ntshav

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau Aloos, Aloos cov tub thiab cov Yixalayees sawvdaws hais tias, 3-4ntawm no yog tej lus uas tus TSWV hais rau cov Yixalayees, yog leejtwg tua nyuj, tua yaj lossis tua tshis fij rau tus TSWV nyob ntawm lub yeej sab hauv lossis sab nraud, yog tsis coj tuaj tua rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, tus ntawd muaj txim vim nws tau tso ntshav povtseg; yuav muab nws rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus. 5Cov lus samhwm no lub ntsiab yog kom cov Yixalayees yuav tsum coj tej tsiaj uas lawv coj mus tua tom tej tiaj nrag tuaj fij rau tus TSWV. Txij no mus lawv yuav tsum coj tej tsiaj ntawd tuaj rau tus povthawj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsiab lub qhovrooj, thiab muab tej tsiaj ntawd tua fij rau tus TSWV ua kev sib raug zoo. 6Tus povthawj muab cov ntshav nchos puagncig lub thaj uas nyob ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, thiab muab cov roj hlawv kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 7Cov Yixalayees yuav tsum tseg tsis txhob ua tsis ncaj rau tus TSWV, vim qhov uas lawv pheej tua tej tsiaj fij rau tej dab tshis tom tej tiaj nrag. Cov Yixalayees yuav tsum coj txoj kevcai no mus ibtxhis li.
8Thiab koj hais rau lawv hais tias, cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws txhua tus uas nrog lawv nyob ua ke, yog leejtwg tua tsiaj hlawv fij lossis fij theej txhoj 9uas yog muab fij rau tus TSWV, tiamsis tsis coj tuaj tua rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, yuav muab tus ntawd rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus.
10Yog cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ua ke, leejtwg noj tej nqaij uas txham ntshav, tus TSWV yuav tawmtsam tus ntawd thiab yuav muab nws rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus. 11Txhua yam uas ciaj sia, txojsia nyob hauv cov ntshav, tus TSWV thiaj samhwm kom muab tagnrho tej ntshav hliv rau saum lub thaj thiaj daws tau neeg tej kev txhaum povtseg. Ntshav yog txojsia, thiaj daws tau kev txhaum. 12Yog li no, tus TSWV thiaj samhwm rau cov Yixalayees, tsis pub lawv thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog lawv nyob ua ke noj tej nqaij uas txham ntshav li.
13Yog cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ua ke, leejtwg mus tua tsiaj lossis noog uas yog yam tsiaj huv los noj, yuav tsum muab cov ntshav hliv rau hauv av thiab muab av npoog rau. 14Txhua yam uas ciaj sia, txojsia yog nyob hauv cov ntshav xwb, yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais rau cov Yixalayees kom tsis txhob noj tej nqaij uas txham ntshav, yog leejtwg noj, yuav tsum muab tus ntawd rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus.
15Txhua tus, tsis hais cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws mus hlais tej tsiaj uas mob tuag lossis tsiaj nyaum tom tuag los ua noj, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua, da dej thiab nyob tos txog thaum tsaus ntuj kom nws huv tso. 16Yog nws tsis ntxhua nws tej ris tsho thiab da dej, nws yuav tsum ris nws lub txim ntawd.