9

Aloos Fij Khoom rau Vajtswv

1Thaum txog hnub yim, Mauxes txawm hu Aloos, Aloos cov tub thiab cov Yixalayees tej thawjcoj tuaj cuag nws; 2Mauxes hais rau Aloos hais tias, “Cia li coj ib tug ntsuag nyuj thiab ib tug laug yaj uas tsis muaj ib qho phem li tuaj thiab muab tua fij rau tus TSWV, tus ntsuag nyuj yog muab fij daws txim thiab tus laug yaj yog muab hlawv fij. 3Thiab koj hais rau cov Yixalayees hais tias, ‘Nej yuav tsum coj ib tug laug tshis mus fij daws txim, ib tug ntsuag nyuj, thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoo uas tsis muaj ib qho phem li mus tua hlawv fij, 4muab tus ntsuag nyuj thiab tus thav yaj tua fij ua kev sib raug zoo. Nej muab cov tsiaj no fij rau tus TSWV nrog tej ncuav uas zuaj xyaw roj lawm. Nej yuav tsum ua li no, rau qhov hnub no tus TSWV yuav los tshwm rau nej pom.’ ”
5Lawv coj txhua yam tuaj tso rau ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, raws li Mauxes tau hais rau lawv, thiab tagnrho cov pejxeem tuaj sib sau pehawm tus TSWV rau ntawm qhov chaw ntawd. 6Mauxes hais tias, “Tus TSWV samhwm kom nej cia li ua txhua yam no, yog nej ua li ntawd, nws lub hwjchim uas ci ntsa iab thiaj tshwm los rau nej pom.” 7Ces Mauxes hais rau Aloos hais tias, “Koj cia li mus rau tom lub thaj muab khoom fij daws txim thiab hlawv khoom fij daws koj thiab cov pejxeem lub txim. Muab tej khoom no mus fij daws cov pejxeem lub txim, raws li tus TSWV tau hais rau kuv lawm.”
8Aloos thiaj mus rau tom lub thaj thiab muab tus ntsuag nyuj tua fij daws nws lub txim. 9Nws cov tub nqa cov ntshav los rau nws, nws muab nws tus ntivtes tub cov ntshav nyuj thiab coj mus pleev rau lub thaj plaub tug kub saum plaub ceg kaum thaj, thiab cov uas seem, nws muab hliv ywg thoob plaws lub taw thaj. 10Ces nws muab cov roj, ob lub raum thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws coj mus hlawv rau saum lub thaj, raws li tus TSWV tau hais rau Mauxes lawm. 11Tiamsis nws coj cov nqaij thiab daim tawv mus hlawv rau sab nraum ntug yeej.
12Nws tua tsiaj hlawv fij daws nws lub txim. Nws cov tub nqa cov ntshav tsiaj los rau nws, thiab nws muab hliv ywg thoob plaws lub thaj. 13Lawv nqa tus tsiaj ntawd lub taubhau thiab cov nqaij los rau nws, nws muab coj mus hlawv rau saum lub thaj. 14Ces nws muab lub plab, cov hnyuv, lub siab, lub ntsws thiab ob cegqab ntxuav coj mus hlawv rau saum lub thaj, nrog cov khoom fij uas muab hlawv ntawd.
15Tom qab ntawd, nws mam li muab cov pejxeem tej khoom los fij. Nws muab ib tug tshis fij daws cov pejxeem lub txim, nws muab tua thiab muab tus tshis ntawd fij, nws ua ib yam li nws twb fij daws nws lub txim ua ntej lawm. 16Nws tseem muab tsiaj tua hlawv ua khoom fij thiab muab tus tsiaj ntawd fij raws li kevcai. 17Nws muab tej qoobloo coj mus fij thiab yawm ib phoovtes hmoov nplej coj mus hlawv rau saum lub thaj. (Cov no yog fij ntxiv rau cov khoom uas niaj hnub coj mus hlawv fij.) 18Nws muab tus heev nyuj thiab tus laug yaj fij ua kev sib raug zoo rau cov pejxeem. Nws cov tub nqa cov ntshav tsiaj los rau nws, thiab nws muab coj mus nchos thoob plaws lub thaj. 19Aloos muab cov roj nyuj thiab cov roj yaj coj mus 20tso rau saum ob lub hauvnrob thiab muab nqa coj mus tso tagnrho rau saum lub thaj. Nws muab cov roj hlawv rau saum lub thaj 21thiab muab ob lub hauvnrob thiab cesqab sab xis coj mus yom fij rau tus TSWV ua cov povthawj tug, raws li Mauxes tau hais tseg lawm.
22Thaum Aloos fij khoom daws txim, hlawv khoom fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo tas lawm, nws txawm tsa nws ob txhais tes rau saum cov pejxeem, nws foom koob hmoov rau lawv thiab nqis los. 23Mauxes thiab Aloos nkawd mus rau tom tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, thiab thaum nkawd tawm los, nkawd foom koob hmoov rau cov pejxeem thiab tus TSWV lub tshwjchim txawm ci ntsa iab los rau cov pejxeem sawvdaws pom. 24Tamsim ntawd, tus TSWV txawm tso hluavtaws los kub cov khoom fij thiab tej roj saum lub thaj huv tibsi lawm. Thaum cov pejxeem pom lub tshwjchim ntawd, lawv qw thiab txhos caug ntua pehawm ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av.