15

Mob ua Paug Tsis Huv

1Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos nkawd 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, thaum ib tug txivneej twg mob ua kua paug tawm hauv nws qhov chaw xis los, mas nws yog neeg tsis huv lawm. 3Txawm yog cov kua paug ntawd, tseem tawm lossis tu lawm los nws lub cev yeej tsis huv. 4Lub txaj uas tus mob ntawd pw, thiab txhua yam uas nws mus zaum saud los tsis huv lawm. 5Txhua tus uas mus tuav tus mob ntawd lub txaj, 6lossis mus zaum saum tej chaw uas tus mob ntawd zaum lawm, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua thiab da dej, mas nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 7Yog leejtwg kov tus neeg mob ntawd thiab nws tej kua paug, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua thiab da dej, mas nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 8Yog hais tias tus neeg uas mob ntawd nto qaubncaug mus lo cov neeg uas twb ua kevcai ntxuav lawm ib tug twg, tus ntawd yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua thiab da dej, mas nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 9Txhua lub eeb nees uas tus neeg mob ntawd caij lawm, lub eeb nees ntawd tsis huv lawm. 10Txhua tus uas mus tuav tej yam uas tus neeg mob ntawd zaum, nws yuav tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 11Yog tus neeg uas mob ntawd xub mus tuav ib leeg tus twg ua ntej, nws tsis tau ntxuav tes, mas tus uas nws tuav ntawd yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua thiab da dej, mas nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 12Txhua lub laujkaub uas tus neeg mob ntawd kov lawm, yuav tsum muab tsoo povtseg, thiab lub tais ntoo uas tus mob ntawd tuav yuav tsum muab ntxuav kom huv.
13Tom qab uas tus neeg mob ntawd cov kua paug tu lawm, nws yuav tsum tos xya hnub, nws mam hle nws cev ris tsho ntxhua thiab da cov dej cag uas ntshiab, mas nws lub cev thiaj yuav huv. 14Hnub yim nws yuav tsum coj ob tug nquab liabrwg lossis ob tug nquab nyeg mus rau tus povthawj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 15Tus povthawj muab ib tug nquab tua fij daws txim thiab muab ib tug tua hlawv fij. Ua li no yog tus povthawj ua kevcai ntxuav tus mob ntawd kom huv.
16Yog ib tug txivneej twg cov kua chaw xis tawm los, nws yuav tsum da dej ntxuav nws lub cev, mas nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 17Yog cov kua ntawd lo tej khaubncaws lossis tej ris tsho tawv tsiaj, yuav tsum muab coj mus ntxhua thiab tej khaubncaws ntawd tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 18Tom qab uas tus txivneej thiab tus pojniam pw ua ke tas lawm, nkawd yuav tsum da dej, mas nkawd tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj.
19Thaum ib tug pojniam twg coj khaubncaws, nws tsis huv mus txog xya hnub. Leejtwg kov tus pojniam ntawd, tus ntawd tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 20Txhua yam uas tus pojniam ntawd zaum lossis pw rau saud thaum lub sijhawm uas nws tabtom coj khaubncaws, mas yam ntawd tsis huv lawm. 21-23Txhua tus uas tuav tus pojniam ntawd lub txaj lossis tej rooj tog uas tus pojniam ntawd zaum lawm, tus ntawd yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab da dej, mas nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 24Yog ib tug txivneej mus nrog tus pojniam twg pw thaum nws tseem tabtom coj khaubncaws, tus pojniam ntawd cov ntshav lo tus txivneej ntawd lawm, tus txivneej ntawd tsis huv mus txog xya hnub, thiab txhua lub txaj uas tus txivneej ntawd pw los tsis huv lawm thiab.
25Yog tus pojniam twg nchuav cev ntau hnub uas tsis yog nws lub caij coj khaubncaws lossis nws nchuav cev heev rau thaum txog caij nws coj khaubncaws, nws nchuav cev ntev npaum li cas nws tsis huv ntev npaum li ntawd; ib yam li thaum nws coj khaubncaws, nws lub cev tsis huv ntag. 26Txhua lub txaj uas nws pw thiab txhua lub chaw uas nws zaum, thaum lub sijhawm uas nws tabtom coj khaubncaws ntawd tsis huv lawm. 27Yog leejtwg mus tuav tej khoom ntawd nws yuav tsis huv, mas nws yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab da dej; mas nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 28Tom qab uas nws coj khaubncaws dua lawm, nws yuav tsum tos xya hnub, ces nws mam li mus ua kevcai ntxuav, nws thiaj yuav huv. 29Hnub yim, nws cia li nqa ob tug nquab liabrwg lossis ob tug nquab nyeg mus rau tus povthawj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 30Tus povthawj muab ib tug nquab tua fij daws txim thiab muab ib tug tua hlawv fij. Qhov uas tus povthawj ua li no yog ua kevcai ntxuav tus pojniam ntawd kom huv.
31Neb qhia rau cov Yixalayees kom txav deb ntawm tej uas tsis huv, lawv thiaj tsis ua txhaum rau tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib uas nyob hauv lub plawv yeej. Yog lawv ua txhaum, ces lawv yuav tuag.
32Tej uas hais los no yog txoj kevcai hais txog tus txivneej uas mob los kua paug lossis nws qhov chaw xis los kua paug, 33thiab tus pojniam uas coj khaubncaws lossis tus txivneej uas mus nrog tus pojniam coj khaubncaws pw, nws tsis huv ib yam nkaus thiab.