25

Xyoo Xya

(2 Kevcai 15.1-11)

1Tus TSWV hais rau Mauxes saum Roob Xinais 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV muab pub rau nej lawm, nej yuav tsum hwm tus TSWV, xyoo xya nej tsis txhob cog qoob rau hauv tej liaj tej teb. 3Nej muab rau lub xyoo los cog qoobloo rau hauv nej tej liaj tej teb, tav nej tej txiv hmab hauv nej tej vaj thiab sau nej tej qoobloo los cia. 4Tiamsis xyoo xya yog xyoo uas cia tej liaj tej teb ntawd so, rau qhov yog xyoo so rau tus TSWV. Tsis txhob cog qoobloo rau hauv nej tej liaj tej teb thiab tsis txhob tav nej tej txiv hmab hauv nej tej vaj li. 5Nej tsis txhob mus hlais tej nplej uas nws tuaj nws hauv nej tej liaj tej teb uas tsis muaj neeg tseb thiab tsis txhob mus de tej txiv hmab uas nej tsis tau tav; lub xyoo no yuav tsum cia lub tebchaws so tsis txhob ua ib yam dabtsi li. 6Txawm yog xyoo ntawd, nej cia tej liaj tej teb so tsis cog qoobloo los nej yuav muaj zaub muaj mov txaus rau nej, nej cov tub qhe thiab ntxhais qhev, nej cov tub zog, cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, 7thiab tej tsiaj nyeg tsiaj qus uas nyob hauv nej lub tebchaws noj. Txhua yam uas tuaj hauv tej liaj tej teb puavleej noj tau huv tibsi.

Xyoo Thim Tej Liaj Teb Rov Qab

8Nej suav xya xyoo xya zaus, tagnrho yog muaj plaub caug cuaj xyoos. 9Ces thaum lub xya hli ntuj hnub xiab kaug, yog Hnub Theej Txhoj, tso ib tug txivneej mus tshuab raj tshuab xyu ncig thoob plaws hauv nej lub tebchaws. 10Nej yuav tsum muab xyoo tsib caug ua xyoo tseemceeb rau nej thiab tshaj tawm muab kev ywjpheej rau cov pejxeem sawvdaws hauv nej lub tebchaws. Xyoo no, tej teb uas nej yuav los, yuav tsum thim rov qab rau tus tswv qub lossis nws tej xeebntxwv, thiab txhua tus uas muab muag mus ua luag qhev lawm los yuav tsum xa rov qab mus rau nws tsevneeg. 11Xyoo tsib caug ntawd, nej tsis txhob cog qoob rau hauv nej tej teb lossis hlais tej nplej uas nws tuaj nws lossis tsis txhob de tej txiv hmab uas nej tsis tau tav hauv tej vaj txiv hmab. 12Rau qhov xyoo ntawd, yog xyoo dawbhuv rau nej; nej muab tej qoob uas nws tuaj nws hauv nej tej teb los noj xwb.
13Txhua yam uas nej yuav los, xyoo ntawd yuav tsum tau muab thim rov rau tus tswv qub. 14Yog nej muag nej tej teb rau nej cov kwvtij Yixalayees lossis nej yuav nws tej teb, nej tsis txhob ua tsis ncaj rau ib leeg tus twg. 15Yuav tsum them tus nqi raws li tej xyoo uas sau tau qoob hauv daim teb ntawd ua ntej Xyoo uas Thim rov qab. 16Yog hais tias ntau xyoo yuav tsum them tus nqi ntau, tiamsis yog tsawg xyoo kuj them tus nqi tsawg, rau qhov muag raws li tej qoob uas sau tau hauv thaj teb ntawd. 17Nej ib leeg tsis txhob ua tsis ncaj rau ib leeg, tiamsis nej yuav tsum hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.

Kev Noj Haus Xyoo Xya

18Nej yuav tsum ua raws li tus TSWV tej kevcai thiab tej lus samhwm, nej thiaj yuav tau zoo nyob kaj siab lug hauv nej lub tebchaws. 19Nej lub tebchaws yuav ntsu qoobloo heev, nej yuav muaj noj muaj haus nplua mias thiab tau zoo nyob kaj siab lug.
20Tiamsis nej nug hais tias, yog xyoo xya ntawd peb tsis cog thiab tsis sau qoobloo, peb yuav noj dabtsi thiaj li nyob dhau xyoo? 21Xyoo rau tus TSWV yuav foom koob hmoov rau lub tebchaws kom ntsu qoob heev txaus noj peb xyoos. 22Xyoo yim thaum nej cog qoob rau hauv nej tej teb los nej tseem tau tej qoob uas thaum xyoo rau nej sau cia ntawd los noj, thiab nej tseem yuav tau noj mus txog thaum nej hlais nej tej qoob tshiab xyoo yim ntawd.

Thim Teb thiab Vajtse Rov Qab

23Tsis txhob muab koj daim teb muag tuag rau luag, rau qhov koj tsis yog tus tswv; daim teb ntawd yog Vajtswv tug, koj zoo li tus neeg txawv tebchaws uas nrog kuv nyob xwb.
24Thaum muab daim teb muag rau lwm tus lawm, tus tswv qub muaj cai txhiv daim teb ntawd rov qab los ua nws tug. 25Yog cov Yixalayees leejtwg txomnyem thiab raug yuam kom muab nws daim teb muag, nws cov kwvtij txheeb ze yuav tsum mus txhiv daim teb ntawd rov qab. 26Yog leejtwg tsis muaj kwvtij txheeb ze pab txhiv daim teb rov qab, tom qab uas nws muaj nyiaj txaus nws yuav tsum tau txhiv rov qab. 27Nws yuav tsum suav txij xyoo uas nws muag daim teb mus txog xyoo thim, saib tau pestsawg xyoo, nws yuav tsum them nyiaj ntxiv rau tus uas yuav nws daim teb. Nws thiaj yuav rov tau daim teb los ua nws tug. 28Tiamsis yog nws tsis muaj nyiaj txaus txhiv daim teb ntawd rov qab, ces daim teb ntawd tseem nyob rau ntawm tus tswv uas nws muab muag rau mus txog Xyoo uas Thim tej teb. Xyoo ntawd mam thim tau daim teb ntawd rov rau tus tswv qub.
29Yog leejtwg muag nws lub tsev nyob hauv lub nroog uas muaj ntsayeej, thawj xyoo uas txwm nkaus ib xyoos rau hnub uas muag, nws muaj cai txhiv tau rov qab. 30Tiamsis yog nws tsis txhiv rov qab xyoo ntawd, ces nws tsis muaj cai txhiv rov qab lawm, lub tsev ntawd yuav yog tus uas nws muab muag rau lawm tug, thiab nws tej xeebntxwv tug mus li; thaum txog Xyoo Thim yuav tsis thim lub tsev lawm. 31Tiamsis tej tsev uas nyob hauv tej zos tsis muaj ntsayeej thaiv yuav ua ib yam li tej teb ntag; tus tswv tsev qub muaj cai txhiv tej tsev ntawd rov qab, thaum txog Xyoo Thim tej teb thiab tej tsev ntawd yuav tsum tau thim huv tibsi rov qab. 32Txawm yog li cas los xij, cov Levis muaj cai txhiv lawv tej vajtse hauv tej nroog uas twb muab tu rau lawv lawm rov qab lub sijhawm twg los tau. 33Yog cov Levis leejtwg muab nws lub tsev hauv tej nroog uas tu ua lawv tug lawm muag thiab tseem tsis tau txhiv rov qab, thaum txog Xyoo Thim yuav tsum tau thim lub tsev ntawd rov qab, rau qhov tej tsev ntawd nyob hauv cov Levis tej nroog uas yog lawv tug ntawm haivneeg Yixalayees. 34Tiamsis tej teb uas nyob ibncig cov Levis tej nroog tsis txhob muab muag; tej ntawd yeej yog cov Levis tug mus ibtxhis li.

Qiv Nyiaj rau Tus Pluag

35Yog ib tug kwvtij Yixalayees uas nyob ze nej pluag thiab tsis muaj noj tsis muaj haus, nej yuav tsum pub rau nws kom muaj noj muaj haus ib yam li tus neeg uas nej ntiav ua haujlwm, nws thiaj nrog nej nyob taus. 36Tsis txhob tsub pajlaum rau nws them, tiamsis nej yuav tsum hwm Vajtswv thiab cia nej cov kwvtij Yixalayees nyob ze nej. 37Tsis txhob tsub pajlaum rau nws them tej nyiaj uas nej qiv rau nws, thiab tsis txhob muab nej tej qoob muag ua nqi kim kim rau nws. 38Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv uas coj nej nram tebchaws Iziv los, kuv muab lub tebchaws Kana-as no rau nej nyob, thiab kuv yog nej tus Vajtswv.

Tso Tej Tubqhe

39Yog ib tug kwvtij Yixalayees uas nyob ze nej pluag heev thiab nws muab nws muag ua nej qhev, nej tsis txhob muab nws ua haujlwm ib yam li yog tus qhev. 40Nws nrog nej nyob ib yam li tus neeg uas nej ntiav ua nej tej haujlwm thiab ua haujlwm rau nej mus txog Xyoo uas Thim xwb. 41Lub sijhawm ntawd nws thiab nws cov menyuam mam li tso nej tseg rov mus nrog nws tsevneeg nyob thiab mus tuav nws tej yawgkoob tej qubtxeeg qubteg. 42Vim haivneeg Yixalayees yog kuv cov tubtxib, thiab kuv tau coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los; yuav tsum tsis txhob muab lawv muag mus ua luag qhev. 43Nej tsis txhob tswjhwm lawv ntawm txojkev nruj tsiv thiab tsimtxom, tiamsis yuav tsum paub ntshai nej tus Vajtswv. 44Yog nej xav tau tubqhe thiab ntxhais qhev, nej yuav tsum muab nyiaj mus yuav ntawm tej haivneeg uas nyob puagncig nej xwb. 45Thiab yuav tej neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob tej menyuam los ua nej qhev. Cov menyuam ntawd yog cov yug hauv nej lub tebchaws, lawv thiaj yog nej neeg, 46thiab lawv yuav ua nej tej tubki tej neeg los tau, lawv yuav ua haujlwm rau nej mus tas lawv simneej. Tiamsis nej tsis txhob ua li ntawd rau nej cov kwvtij Yixalayees.
47Tus neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, nws muaj txiag npluanuj, yog nej cov kwvtij Yixalayees leejtwg pluag, thiab nws muab nws muag rau tus neeg txawv tebchaws lossis tus npluanuj ntawd ib tug kwvtij coj mus ua qhev; 48tom qab uas nws muab nws muag tas lawm, nws cov kwvtij tseem muaj cai txhiv tau nws rov qab: nws cov tijlaug, cov kwv, 49cov txivhlob, cov txivntxawm, cov kwvtij lossis lwm tus kwvtij uas txheeb ze yuav tsum txhiv nws lossis yog nws muaj nyiaj txaus nws yuav tsum them nyiaj txhiv nws rov qab. 50Nws yuav tsum mus nrog tus uas yuav nws ntawd sablaj, thiab nkawd suav txij xyoo uas nws muab nws muag los txog Xyoo Thim thiab yuav tsum kom tus nqi uas txhiv nws ntawd kom npaum li tej nqi uas ntiav ib tug tub zog ntag. 51-52Yog tseem tshuav ntau xyoo, tus qhev ntawd yuav tsum tau thim tej nqi uas nws tshuav ntawd ib nrab rov qab raws li tej xyoo uas nws tshuav ntawd, 53ib yam li yog tus tswv ntawd ntiav nws ua haujlwm ib ntus xwb. Nws tus tswv yuav tsum tsis txhob ua limhiam rau nws. 54Yog nws tsis txhiv nws raws li uas hais los no, txog Xyoo Thim tus tswv yuav tsum tau tso nws thiab nws cov menyuam mus. 55Tsis pub cov Yixalayees ua luag qhev mus li, rau qhov haivneeg Yixalayees yog kuv cov tubtxib. Kuv yog tus coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los; kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.