14

Gomh Huv Baengc Longx, Saax Uix Nyei Leiz

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Naaiv se mienh butv ⟨gomh huv baengc⟩ longx mingh saax uix wuov hnoi oix zuqc gan nyei leiz. Oix zuqc dorh ninh mingh lorz sai mienh. 3Sai mienh oix zuqc cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv, yaac oix zuqc zaah mangc ninh. Se gorngv buatc butv gomh huv baengc nyei mienh longx mi'aqv, 4sai mienh ziouc heuc zorqv i norm maiv maaih uix nyei norqc nangh caux si^ndaa zongh ndiangx, ba'gi suix-siqv caux ⟨gomh huv baengc⟩ weic oix saax uix wuov dauh. 5Sai mienh heuc ninh zorqv norm norqc yiem zaangh jienv wuom-daaih nyei nie-mor gu'nguaaic daix. 6Ninh aengx zorqv nangh wuov norm norqc caux si^ndaa zongh ndiangx, ba'gi suix-siqv caux husopc miev, yietc njiec ziemx zaangh jienv wuom-daaih nyei nie-mor gu'nguaaic daix wuov norm norqc nyei nziaamv. 7Sai mienh oix zuqc fuqv butv liuz gomh huv baengc oix saax uix wuov laanh mienh siec nzunc, ziouc dingc ninh cing-nzengc mi'aqv. Sai mienh aengx zorqv nangh wuov norm norqc bungx wuov mboux.
8“Duqv saax uix wuov dauh oix zuqc nzox ninh nyei lui-houx, teix nzengc sin zaangc nyei biei caux mba'biei. Longc wuom nzaaux liuz sin ziouc maiv maaih uix aqv. Nqa'haav bieqc ndopv-liuh ciangv duqv nyei mv baac oix zuqc yiem ganh nyei ndopv-liuh ga'nyiec maengx siec hnoi. 9Taux da'cietv hnoi ninh oix zuqc aengx teix mba'biei, teix siaam caux mungh maih biei caux sin zaangc nyei yietc zungv biei. Ninh oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux sin, ninh ziouc cing-nzengc mi'aqv.
10“Taux da'betv hnoi ninh oix zuqc dorh i dauh ba'gi yungh gouv dorn caux yietc dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh zeic, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. Yaac oix zuqc dorh juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux fongc horc ziec nyei laangh ziqc. Yaac oix zuqc dorh yietc gorngc ziepc gouv nyei buo gouv ga'lanv youh. 11Tengx ninh saax uix wuov dauh sai mienh ziouc dorh saax uix nyei mienh caux ninh fongc horc ziec nyei ga'naaiv taux Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc.
12“Sai mienh ziouc zorqv yietc dauh wuov deix ba'gi yungh gouv dorn caux yietc gorngc ziepc gouv nyei buo gouv ga'lanv youh ziec weic zoux dorngc nyei zuiz. Ninh oix zuqc zorqv daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. 13Sai mienh oix zuqc yiem daix ziec weic fiqv zuiz caux buov ziec nyei ga'naaiv wuov norm cing-nzengc dorngx daix, weic zuqc ziec fiqv zoux dorngc zuiz nyei ga'naaiv caux ziec weic fiqv zuiz nyei ga'naaiv fih hnangv nyei benx sai mienh nyei nzengc. Se cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. 14Sai mienh ziouc zorqv deix ziec weic zoux dorngc zuiz wuov dauh saeng-kuv nziaamv guoqv saax uix naaiv dauh mienh nyei mbiaauc bung m'normh biouv caux mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz. 15Sai mienh yaac oix zuqc zorqv deix wuov gorngc ziepc gouv nyei buo gouv ga'lanv youh dox ganh nyei zaaix jieqv buoz-zaangv, 16yaac longc mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-ziangv coqv yiem zaaix jieqv buoz-zaangv nyei youh, ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tiu siec nzunc. 17Ninh oix zuqc aengx zorqv deix yiem zaaix jieqv buoz-zaangv zengc njiec nyei youh guoqv jienv oix saax uix wuov dauh mienh nyei mbiaauc bung m'normh biouv, caux mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz, caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz, se yiem guoqv liuz ziec weic fiqv zoux dorngc zuiz wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv gu'nguaaic. 18Sai mienh nyei buoz-zaangv zengc njiec nyei youh oix zuqc nzaatv saax uix wuov laanh mienh nyei m'nqorngv ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tengx ninh fiqv zuiz.
19“Sai mienh aengx zorqv fongc horc weic fiqv zuiz nyei ga'naaiv daaih ziec tengx saax uix wuov laanh mienh fiqv zuiz. Nqa'haav daix buov ziec nyei saeng-kuv. 20Sai mienh ziouc zorqv daaih caux fongc horc ziec nyei laangh ziqc an wuov ziec-dorngh tengx ninh fiqv zuiz. Ninh ziouc cing-nzengc mi'aqv.
21“Mv baac se gorngv mienh jomc haic, maaiz maiv jiez naaiv buoqv ga'naaiv, oix zuqc dorh yietc dauh ba'gi yungh gouv cunv ging weic fiqv zoux dorngc nyei zuiz. Yaac oix zuqc dorh i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh weic zoux buov ziec nyei laangh ziqc. Aengx dorh yietc gorngc ziepc gouv nyei buo gouv ga'lanv youh, 22caux i norm norqc nqo fai i norm baeqc gopv lunx ziux ninh haih lorz duqv nyei. Longc norm ziec fiqv zuiz, aengx longc norm buov ziec.
23“Taux da'betv hnoi oix saax uix wuov laanh mienh oix zuqc dorh naaiv buoqv ga'naaiv taux Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, jiu bun sai mienh weic tengx ninh saax uix. 24Sai mienh ziouc zorqv ziec weic fiqv zoux dorngc zuiz nyei ba'gi yungh dorn, caux yietc gorngc ziepc gouv nyei buo gouv ga'lanv youh, yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. 25Ninh ziouc daix ziec weic fiqv zoux dorngc zuiz naaiv dauh ba'gi yungh dorn, zorqv deix nziaamv guoqv oix saax uix naaiv dauh mienh nyei mbiaauc bung m'normh biouv, caux mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz, caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz. 26Sai mienh oix zuqc aengx zorqv deix ga'lanv youh dox ganh nyei zaaix jieqv buoz-zaangv, 27aengx longc mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-ziangv coqv yiem zaaix jieqv buoz-zaangv nyei youh, ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tiu siec nzunc. 28Aengx longc deix yiem ninh nyei buoz-zaangv zengc njiec nyei youh guoqv jienv mbiaauc bung m'normh biouv caux mbiaauc jieqv buoz-ndoqv-nyeiz caux mbiaauc jieqv zaux-ndoqv-nyeiz, se yiem guoqv liuz ziec weic fiqv zuiz wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv gu'nguaaic. 29Yiem sai mienh nyei buoz-zaangv zengc njiec nyei youh nzaatv saax uix wuov laanh mienh nyei m'nqorngv. Sai mienh ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tengx ninh fiqv zuiz. 30Sai mienh oix zuqc tengx ninh ziec. Ziux wuov laanh mienh lorz duqv nyei, norqc nqo fai baeqc gopv lunx, 31yietc norm ziec weic fiqv zuiz, yietc norm zoux buov ziec nyei ga'naaiv caux fongc horc nyei laangh ziqc yietc njiec buov. Hnangv naaiv zoux, sai mienh ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien tengx oix saax uix wuov laanh mienh fiqv zuiz.” 32Naaiv se butv liuz gomh huv baengc oix saax uix mv baac maaiz maiv jiez hnangv yietc gau horpc zuqc maaiz daaih fongc horc ziec nyei leiz.

Saax Biauv Butv Jiex Mbuov Nyei Baengc Nyei Uix

33Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 34“Meih mbuo bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung, dongh yie oix jiu benx meih mbuo nzipc nyei buonc deic-bung, se gorngv yie bun haaix norm biauv jiex mbuov, 35biauv-ziouv oix zuqc mingh mbuox sai mienh, ‘Yie buatc hnangv yie nyei biauv cuotv nyungc baengc nor.’ 36Sai mienh ziouc heuc ninh mbuo bienh yiem biauv gu'nyuoz nyei nyungc-nyungc ga'naaiv cuotv nzengc ninh cingx daaih bieqc mingh zaah mangc biauv jiex mbuov nyei dorngx. Nzauh heix oix zuqc dingc naaiv deix ga'naaiv maaih uix. Nqa'haav sai mienh bieqc mingh zaah mangc biauv. 37Ninh zaah mangc yiem njongc wuov deix jiex mbuov nyei dorngx, buatc yietc diemv yietc diemv maeng nyei, siqv nyei, hnangv bieqc ndo deix nyei nor, maiv zeiz kungx yiem ga'nyiec liangv nyei hnangv. 38Sai mienh ziouc cuotv ga'nyiec, yiem wuov gaengh ndaangc guon jienv gaengh, maiv bun mienh bieqc siec hnoi. 39Taux da'cietv hnoi sai mienh aengx mingh zaah mangc. Buatc jiex mbuov nyei dorngx yiem njongc butv jangv jienv mingh nor, 40ninh ziouc heuc mienh caeqv cuotv jiex mbuov wuov deix la'bieiv dorh mingh guangc ga'nyiec ziqc zingh maaih uix nyei dorngx. 41Yaac oix zuqc heuc mienh guaaih nzengc biauv gu'nyuoz nyei norm-norm dorngx. Guaaih ndutv nyei ga'naaiv-mbuonv oix zuqc dorh mingh guangc ga'nyiec ziqc zingh maaih uix nyei dorngx. 42Ninh mbuo oix zuqc aengx zorqv siang-la'bieiv dorh mingh div caeqv cuotv wuov deix. Aengx longc siang-ba'naih nie naic jienv.
43“Se gorngv caeqv cuotv wuov deix la'bieiv, guaaih liuz biauv aengx naic jienv, nqa'haav buatc aengx jiex mbuov nor, 44sai mienh oix zuqc mingh zaah mangc. Se gorngv buatc jiex mbuov jangv jienv mingh, se buatc doqc nyei nor, biauv yaac maaih uix aqv. 45Yietc norm biauv oix zuqc caeqv nzengc. La'bieiv, ndiangx, nie, oix zuqc bienh mingh guangc ga'nyiec ziqc zingh maaih uix nyei dorngx.
46“Dongh guon jienv biauv nyei ziangh hoc, haaix dauh bieqc, wuov dauh maaih uix taux hmuangx. 47Haaix dauh yiem wuov norm biauv bueix fai nyanc ga'naaiv, wuov dauh oix zuqc nzox ganh nyei lui-houx.
48“Mv baac se gorngv naic liuz biauv, nqa'haav sai mienh daaih zaah mangc, buatc maiv jaa jiex mbuov nor, ninh ziouc dingc biauv maiv maaih uix, weic zuqc jiex mbuov nyei jauv baac mi'aqv. 49Weic saax naaiv norm biauv nyei uix oix zuqc longc i norm norqc caux si^ndaa zongh ndiangx, ba'gi suix-siqv caux husopc miev. 50Ninh oix zuqc zorqv norm norqc yiem zaangh jienv wuom-daaih nyei nie-mor gu'nguaaic daix. 51Ninh oix zuqc aengx zorqv nangh wuov norm norqc caux si^ndaa zongh ndiangx, ba'gi suix-siqv caux husopc miev, yietc njiec ziemx yiem daix wuov norm norqc nyei nziaamv caux wuom-daaih, ziouc fuqv biauv siec nzunc. 52Ninh ziouc longc norqc nziaamv, wuom-daaih, norqc nangh, si^ndaa zongh ndiangx, husopc miev caux ba'gi suix-siqv saax biauv nyei uix. 53Nangh wuov norm norqc ninh zorqv daaih bungx cuotv ga'nyiec ziqc zingh gan mboux mingh. Hnangv naaiv zoux, ninh saax biauv nyei uix, biauv ziouc cing-nzengc mi'aqv.”
54Naaiv deix leiz se weic butv gomh huv baengc, weic butv faang sietv, 55weic lui-houx fai biauv jiex mbuov nyei leiz, 56weic ndopv omx, ndopv peux fai ndopv tuix setv hnangv laauz nor. Se weic bun cing haaix nyungc maaih uix, haaix nyungc maiv maaih uix.
57Naaiv se gomh huv baengc caux biauv jiex mbuov nyei baengc oix zuqc gan nyei leiz.