3

Kevcai xyeem sws raug zoo

1“ ‘Yog leejtwg muab ib tug nyuj ua kevcai xyeem sws raug zoo mas txawm yog muab txwv nyuj los maum nyuj nwg yuav tsum muab tug tsaj kws tsw muaj chaw thuaj le xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. 2Nwg yuav tsum muab teg npuab sau tug tsaj kws yuav muab xyeem hov taubhau, hab muab tua kag rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. Mas Aloo cov tub kws ua pov thawj yuav muab cov ntshaav nchus lu puag ncig lub thaaj. 3Tug tsaj kws tua xyeem ua kevcai xyeem sws raug zoo hov, mas tej kws nwg yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub yog tej nuav, yog cov npluag roj huv nrog cev hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw, 4hab ob lub raum hab cov npluag roj ntawm lub duav, hab cov npluag roj kws lu lub sab kws yuav muab kaus hlo nrug lub raum lug. 5Aloo cov tub yuav muab tej nuav hlawv sau lub thaaj nrug tug tsaj kws muab hlawv huvsw xyeem ua ke kws nyob sau cub tawg, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
6“ ‘Yog nwg muab yaaj lossws tshws tua xyeem rua Yawmsaub ua kevcai xyeem sws raug zoo mas txawm yog txwv los maum, los nwg yuav tsum muab tug kws tsw muaj chaw thuaj le. 7Yog nwg muab ib tug mivnyuas yaaj xyeem mas nwg yuav coj tuaj xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. 8Nwg yuav tsum muab teg npuab sau tug tsaj kws yuav muab xyeem hov taubhau, hab muab tua kag rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshaav nchus lu puag ncig lub thaaj. 9Tug tsaj kws tua xyeem ua kevcai xyeem sws raug zoo hov, mas tej kws nwg yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub yog tej nuav, yog cov npluag roj hab tug kwtwv rog rog kws muab txav ti nkaus txhaa nraus qaum hab cov npluag roj huv nrog cev hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw, 10hab ob lub raum hab cov npluag roj ntawm lub duav, hab cov npluag roj kws lu lub sab kws yuav muab kaus hlo nrug lub raum lug. 11Mas tug pov thawj yuav muab tej nuav hlawv rua sau lub thaaj, yog tej zaub mov kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub.
12“ ‘Yog nwg muab ib tug tshws xyeem mas nwg yuav tsum muab xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag, 13hab nwg yuav muab teg npuab sau tug tshws hov taubhau, hab muab tua kag rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshaav nchus lu puag ncig lub thaaj. 14Tug tsaj kws xyeem hov tej kws nwg yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub yog tej nuav, cov npluag roj huv nrog cev hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw, 15hab ob lub raum hab cov npluag roj ntawm lub duav, hab cov npluag roj kws lu lub sab kws yuav muab kaus hlo nrug lub raum lug. 16Tug pov thawj yuav muab tej nuav hlawv rua sau lub thaaj, yog tej zaub mov kws muab hlawv kub nyab xyeem, ua kuas muaj paa tsw qaab. Tej npluag roj huvsw yog Yawmsaub le feem.
17“ ‘Mej yuav tsum coj tej kevcai nuav ib tam dhau ib tam moog ib txhab ib txhws le rua txhua lub chaw kws mej moog nyob, mej tsw xob noj tej npluag roj hab cov ntshaav.’ ”