3

Khul Gơnam Pơyơr Tơlơi Pơgop Lir

1“ ‘Tơdah gơnam pơyơr hlơi pô jing sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir, laih anŭn ñu pơyơr sa drơi hlô mơnơ̆ng mơ̆ng tơpul hlô rong prŏng, tơno ƀôdah ania, ñu năng pơyơr ƀơi anăp Yahweh hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 2Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ hlô pơyơr ñu laih anŭn pơdjai hĭ ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing ƀing khua ngă yang či añăh drah ƀơi kơnưl amăng jum dar bơnăh. 3Mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir yơh, pô pơyơr či ba rai sa gơnam pơyơr čuh hăng apui kơ Yahweh tui anai: Abih bang rơmuă go̱m khul črăn gah lăm ƀôdah rơmuă đo̱m ƀơi proaĭ, 4wơ̆t hăng khul boh ƀlĕh hăng rơmuă ƀơi gơñu jĕ khơ̱ng, laih anŭn añăm rơmuă go̱m hơtai boh jing gơnam ñu či mă pơđuaĭ hĭ hăng khul boh ƀlĕh. 5Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi A̱rôn či čuh ƀơi ngŏ gơnam pơyơr čuh ƀơi djŭh hlak jă̱, kar hăng sa gơnam pơyơr hăng apui jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh.
6“ ‘Tơdah ñu pơyơr sa drơi hlô mơnơ̆ng mơ̆ng tơpul hlô anet kar hăng sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ Yahweh, ñu či pơyơr sa drơi tơno ƀôdah ania ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 7Tơdah ñu pơyơr sa drơi ană triu, ñu či pơyơr gơ̆ ƀơi anăp Yahweh yơh. 8Ñu ăh tơngan ñu ƀơi akŏ hlô pơyơr ñu laih anŭn pơdjai hĭ gơ̆ ƀơi anăp Sang Khăn Pơjơnum. Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi A̱rôn či añăh drah hlô anŭn ƀơi kơnưl amăng djŏp bơnăh. 9Mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir anŭn, ñu či ba rai sa gơnam čuh hăng apui kơ Yahweh: Rơmuă ñu, rơmuă aku khăt jĕ ƀơi tơlang rŏng, abih bang rơmuă go̱m khul črăn gah lăm ƀôdah go̱m khul proaĭ, 10khul boh ƀlĕh hăng rơmuă ƀơi gơñu jĕ khơ̱ng, laih anŭn añăm rơmuă go̱m ƀơi hơtai boh jing gơnam ñu či mă pơđuaĭ čuh hrŏm hăng khul boh ƀlĕh. 11Khua ngă yang či čuh gơñu ƀơi ngŏ kơnưl kar hăng gơnam ƀơ̆ng jing sa gơnam pơyơr čuh hăng apui kơ Yahweh.
12“ ‘Tơdah gơnam pơyơr ñu jing sa drơi bơbe, ñu khŏm pơyơr ƀơi anăp Yahweh yơh. 13Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ hlô pơyơr anŭn hăng pơdjai hĭ ƀơi gah anăp Sang Khăn Pơjơnum. Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi A̱rôn či añăh drah ƀơi kơnưl amăng djŏp bơnăh. 14Mơ̆ng gơnam ñu pơyơr anŭn, ñu khŏm pơkra gơnam pơyơr anai kơ Yahweh hăng apui: Abih bang rơmuă go̱m khul črăn gah lăm ƀôdah go̱m ƀơi khul proaĭ, 15wơ̆t hăng khul boh ƀlĕh hăng rơmuă ƀơi gơñu jĕ khơ̱ng, laih anŭn añăm rơmuă go̱m hơtai boh, jing gơnam ñu či mă pơđuaĭ hĭ hăng khul boh ƀlĕh. 16Khua ngă yang či čuh gơñu ƀơi ngŏ kơnưl kar hăng gơnam ƀơ̆ng, jing gơnam pơyơr čuh hăng apui, sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak yơh. Abih bang rơmuă jing gơnam Yahweh.
17“ ‘Anai jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ lu rơnŭk pơanăp, pơpă ƀing gih hơdip: Ƀing gih khŏm anăm ƀơ̆ng rơmuă ƀôdah drah ôh.’ ”