16

Tug tub qhe tsw ncaaj

1Yexu kuj has rua cov thwjtim tas, “Ib tug nplua nuj muaj ib tug tub qhe kws saib nwg vaaj tse. Muaj tuabneeg kom rua tug nplua nuj tas tug tub qhe hov saamswm phob tug nplua nuj tej hov txhua chaw. 2Tug nplua nuj txhad hu tug tub qhe hov lug has rua nwg tas, ‘Zaaj kws kuv tau nov txug koj le ntawd yog le caag? Muab phoo ntawv teev nyaj lug rua kuv saib, tsua qhov koj yuav ua tsw tau tug kws saib vaaj tse ntxwv moog lawm.’ 3Tug tub qhe hov xaav huv lub sab tas, ‘Kuv yuav ua le caag, tsua qhov tug lospaav muab kuv rhu tawm qhov kws ua tug saib tsev lawm? Yuav moog khawb aav kuj tsw muaj zug, moog thov khawv kuj txaaj muag. 4Kuv paub lawm tas kuv yuav ua le caag, sub thaus kuv raug rhu tawm lawm lwm tug txhad hu kuv moog rua huv puab tsev.’ 5Nwg txawm hu cov kws tshuav nwg tug lospaav nqe lug ib tug zuj zug mas nug thawj tug tas, ‘Koj tshuav kuv tug lospaav npaum twg?’ 6Tug hov has tas, ‘Tshuav ib puas thoob roj.’ Tug tub qhe hov has rua nwg tas, ‘Ca le muab koj daim ntawv tshuav nqe lug nyob tsawg hab sau kag ua tswb caug thoob xwb.’ 7Hab nwg nug dua ib tug tas, ‘Koj tshuav npaum twg?’ Tug hov has tas, ‘Tshuav ib puas seev tsaaj mog.’ Tug tub qhe has rua nwg tas, ‘Ca le muab koj daim ntawv tshuav nqe lug sau ua yim caum seev.’ 8Tug lospaav kuj qhuas tug tub qhe tsw ncaaj hov vem nwg muaj tswvyim ua le ntawd. Tsua qhov tuabneeg nplajteb tam nuav muaj tswvyim ua num heev dua txujkev kaaj le mivnyuas. 9Kuv has rua mej tas, ca le muab tej nyaj txag kws tsw ncaaj coj moog zeem kwvluag, sub thaus tej nyaj txag taag lawm luas txhad txais mej nyob huv lub chaw kws nyob moog ib txhws.
10“Tug kws ua ncaaj rua tej yaam tsawg kuj yuav ua ncaaj rua tej yaam ntau. Tug kws ua tsw ncaaj rua tej yaam tsawg kuj yuav ua tsw ncaaj rua tej yaam ntau. 11Yog le ntawd, yog mej ua tsw ncaaj rua tej nyaj txag kws tsw ncaaj, leejtwg yuav muab tej nyaj txag kws ncaaj cob rua mej? 12Yog mej ua tsw ncaaj rua tej kws yog lwm tug le, leejtwg yuav muab tej kws yog mej le rua mej? 13Tsw muaj leejtwg yuav ua qhev tau rua ob tug lospaav, tsua qhov nwg yeej yuav ntxub ib tug nyam ib tug, lossws yuav npuab ib tug saib tsw taug ib tug. Mej yuav ua Vaajtswv le qhev hab ua nyaj txag le qhev ua ke tsw tau.”

Tej kevcai hab Vaajtswv lub tebchaws

(Mth. 11:12-13, 5:31-32; Mk. 10:11-12)

14Thaus cov Falixai kws nyam nyaj txag nov tej lug hov puab txawm thuaj luag Yexu. 15Tassws Yexu has rua puab tas, “Mej suav tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg taab meeg suavdawg, tassws Vaajtswv paub mej lub sab. Tsua qhov yaam kws tuabneeg saib tas muaj nqes yog yaam kws Vaajtswv pum tas qas vuab tsuab. 16Tsuas muaj txuj kevcai hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lug txug thaus Yauhaa tshwm lug xwb. Txwj ntawd lug, txuj xuv zoo has txug Vaajtswv lub tebchaws raug muab tshaaj tawm, mas suavdawg swv zug sws txeeb kev moog rua huv lub tebchaws ntawd. 17Lub ntuj hab lub nplajteb yuav pluj yoojyim dua rhuav txuj kevcai ib nyuas teev pov tseg.
18“Txhua tug nrauj quaspuj es nwg moog yuav dua quaspuj tshab, kuj yog ua txhum kev nkauj kev nraug, hab tug kws yuav ib tug puj nrauj ua quaspuj kuj yog nwg deev luas quaspuj.

Tug nplua nuj hab Laxalau

19“Muaj ib tug nplua nuj naav tsoog yimlaaj hab ntaub maag zoo zoo nyob xyiv faab noj seem noj so txhua nub. 20Hab muaj ib tug pluag hu ua Laxalau ua kav txhaab thoob plawg ib ce pw ntawm tug nplua nuj lub rooj vaag. 21Nwg xaav noj tug nplua nuj tej qub mov kws poob sau rooj lug, hab dev tseed lug muab nwg tej kav txhaab yaim. 22Dhau ntawd tug pluag hov txawm tuag mas cov tubkhai ntuj qaws nwg moog rua ntawm Aplahaa lub xubndag. Tug nplua nuj kuj tuag hab muab log. 23Thaus nwg raug tswm txom huv tub tuag teb nwg tsaa qhov muag saib pum Aplahaa nyob deb deb hab Laxalau nyob ntawm Aplahaa xubndag. 24Tug nplua nuj txawm hu has tas, ‘Txwv Aplahaa 'e, thov khuvleej kuv lauj. Thov khaiv Laxalau tuaj muab nwg tug hauv ntiv teg raus dej lug tub kuv tug nplaig kuas laaj, tsua qhov kuv raug txom nyem heev kawg huv cov nplaim tawg nuav.’
25“Tassws Aplahaa has tas, ‘Tub 'e, koj ca le ncu tas thaus koj tseed ua neej nyob koj tau txhua yaam zoo rua koj tassws Laxalau tau yaam kws phem kawg. Nwgnuav nwg tau kev nplig sab lawm, koj tsua raug kev txom nyem heev. 26Tsw taag le ntawd nyob ntawm peb hab mej ntu nruab nraab muaj ib lub nam haav tub heev quas lawm, sub cov kws xaav hlaa tim nuav moog rua tim mej los tsw tau, hab cov tim mej hlaa lug tim peb los kuj tsw tau.’ 27Tug nplua nuj txawm has tas, ‘Yog le ntawd, kuv txwv, thov koj khaiv Laxalau rov moog rua tom kuv txwv tsev, 28tsua qhov kuv tseed tshuav tswb tug kwv, kuas Laxalau moog qhuab ntuag puab sub puab txhad tsw lug raug tswm txom huv lub chaw nuav.’ 29Tassws Aplahaa has tas, ‘Puab muaj Mauxe hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lawm, ca puab noog cov tuabneeg ntawd has.’ 30Nwg txawm has tas, ‘Txwv Aplahaa 'e, tsw tau le. Yog muaj ib tug tawm huv cov tuabneeg tuag moog cuag puab, puab txhad le ntxeev dua sab tshab.’ 31Aplahaa has rua nwg tas, ‘Yog puab tsw noog Mauxe hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has, tes txawm yog muaj ib tug sawv huv qhov tuag lug los puab yeej yuav tsw ntseeg.’ ”