1

1Anai jing boh hiăp Yahweh hơmâo brơi laih kơ Malakhi kiăng pơhiăp hăng ƀing Israel.

Tơlơi Yahweh Khăp Kơ Ƀing Israel

2Yahweh pơhiăp hăng ană plei Ñu tui anai, “Kâo hơmâo khăp kơ ƀing gih nanao.”
 Samơ̆ ƀing gih laĭ glaĭ, “Hiư̆m pă Ih pơrơđah tơlơi Ih khăp kơ ƀing gơmơi lĕ?”
 Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Esâo hăng Yakôb jing ayŏng adơi, samơ̆ Kâo hơmâo khăp kơ Yakôb wơ̆t hăng ƀing kơnung djuai ñu,
3samơ̆ hil kơ Esâo wơ̆t hăng ƀing kơnung djuai ñu mơ̆n. Kâo hơmâo ngă laih kơ anih lŏn Esâo jing hĭ hông hang laih anŭn jao hĭ tơdron đang hơma ñu kơ khul hlô mơnơ̆ng glai.”
4Tơdah ƀing kơnung djuai Esâo, jing ƀing Edôm, laĭ tui anai, “Hơdôm plei pla ta hơmâo răm rai laih, samơ̆ ƀing ta či pơdơ̆ng glaĭ dơ̆ng,” giŏng anŭn Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Brơi ƀing gơñu pơdơ̆ng glaĭ bĕ hơdôm plei pla gơñu, samơ̆ Kâo ăt či pơrai hĭ dơ̆ng mơ̆n. Tui anŭn, ƀing mơnuih pơkŏn či iâu gơñu, ‘Lŏn čar sat ƀai’ laih anŭn ‘ƀing kơnung djuai jing ƀing Ơi Adai hil hlŏng lar.’ ”
5Ƀing gih či ƀuh tơlơi anai hăng mơta gih pô yơh laih anŭn ƀing gih či laĭ tui anai, “Yahweh jing Pô hơmâo tơlơi dưi kơtang wơ̆t tơdah gah rơngiao kơ anih lŏn ƀing Israel!”

Yahweh Pơhiăp Ƀuăh Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

6Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp hăng ƀing khua ngă yang tui anai, “Ană pơpŭ kơ ama ñu laih anŭn sa čô ding kơna pơpŭ kơ khua ñu. Kâo jing Ama gih laih, yua hơget ƀing gih ƀu pơpŭ kơ Kâo ôh lĕ? Kâo jing Khua kơ ƀing gih laih, yua hơget ƀing gih ƀu pơyom kơ Kâo ôh lĕ? Ƀing gih djik djak kơ anăn Kâo laih anŭn ƀing gih tơña tui anai, ‘Hiư̆m pă ƀing gơmơi hơmâo djik djak laih kơ anăn Ih lĕ?’ 7Anai yơh jing tơlơi ƀing gih djik djak: Ƀing gih pơyơr gơnam ƀu tŭ yua ôh ƀơi kơnưl ngă yang kơ Kâo. Giŏng anŭn, ƀing gih tơña, ‘Hiư̆m pă ƀing gơmơi ƀu pơpŭ pơyom kơ Ih ôh lĕ?’ Kâo či ruai brơi kơ ƀing gih thâo tui anai: Ƀing gih pơrơđah tơlơi hơƀak jrak kơ kơnưl ngă yang Kâo. 8Tơdang ƀing gih ba rai sa drơi hlô mơnơ̆ng bum mơta, ruă nuă ƀôdah rơwen kiăng pơyơr ngă yang kơ Kâo, ƀing gih pơmĭn tơlơi anŭn hoaĭ hơget gĕt ôh hă? Lông brơi lăng bĕ sa drơi hlô mơnơ̆ng kar hăng anŭn kơ sa čô khua kơnŭk kơna, ñu či mơak hăng ƀing gih laih anŭn tŭ mă gơnam ƀing gih brơi anŭn mơ̆?”
9Ră anai, ƀing gih jing ƀing khua ngă yang, gir tơña Ơi Adai kiăng ngă tơlơi hiam kơ ƀing ta, samơ̆ Ñu ƀu či laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gih rơkâo ôh, anŭn jing yuakơ tơlơi soh gih yơh. 10Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp tui anai, “Kâo pơmĭn kiăng hơmâo sa čô amăng ƀing gih či krư̆ hĭ khul bah amăng Sang Yang, kiăng kơ khă hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi yua mă apui ƀu tŭ yua ƀơi kơnưl ngă yang Kâo. Kâo ƀu mơak hăng ƀing gih ôh; Kâo ƀu či tŭ mă khul gơnam pơyơr ƀing gih pơyơr kơ Kâo ôh. 11Abih bang mơnuih djŏp djang anih amăng lŏn tơnah pơpŭ kơ Kâo. Rĭm anih gơñu čuh đĭ gơnam ƀâo mơngưi hăng pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr djơ̆ lăp kơ Kâo. Abih bang ƀing gơñu hơmâo pơpŭ kơ Kâo! 12Samơ̆ ƀing gih ƀu pơpŭ kơ Kâo ôh tơdang ƀing gih laĭ kơnưl kơƀa̱ng Kâo jing grĭ grañ laih anŭn tơdang ƀing gih pơyơr mơnơ̆ng ngă yang ƀơi gah ngŏ kơnưl anŭn, ƀing gih djik djak hĭ. 13Ƀing gih laĭ, ‘Ƀing gơmơi gleh đơi kơ abih bang gơnam pơyơr anai!’ Laih anŭn ƀing gih angak hŏh đĭ adŭng gih kơ Kâo. Ƀing gih ba rai gơnam ngă yang kơ Kâo jing hlô mơnơ̆ng ƀing gih klĕ, hlô mơnơ̆ng rơwen ƀôdah hlô mơnơ̆ng ruă dju. Ƀing gih pơmĭn Kâo či mă tŭ gơnam anŭn mơ̆ng ƀing gih hă? 14Tơlơi hơtŏm păh či dŏ ƀơi mơnuih pleč ƀlŏr jing ƀơi pô ngă yang kơ Kâo hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng ƀu tŭ yua anŭn, tơdang ñu hlak hơmâo amăng tơpul hlô rong ñu sa drơi hlô hiam ñu hơmâo ƀuăn laih jing hlô rong ñu kiăng pơyơr kơ Kâo! Yuakơ Kâo jing sa čô Pơtao prŏng laih anŭn abih bang mơnuih amăng djŏp lŏn čar huĭ pơpŭ kơ Kâo.”