17

Roâp Yê-su Cỡt Mpha Ễn

(Mac 9:2-13; Luca 9:28-36)

1Vớt tapoât tangái ễn Yê-su dững Phi-er, cớp alới bar náq sễm ai Yacỡ cớp Yang, chỗn nứng án tâng cóh sarỡih. Ống alới pỗn náq toâp ỡt ngki. 2Ngkíq Yê-su samblớt cỡt roâp mpha ễn yáng moat alới pái náq ki. Mieiq án claq samoât riang moat mandang. Cớp tampâc án cỡt cloc sarbal moat. 3Cớp alới pái náq ki hữm Môi-se cớp Ê-li táq ntỡng cớp Yê-su. 4Chơ Phi-er atỡng Yê-su neq: “Ncháu ơi! Hái ỡt nâi la o lứq. Khân Ncháu ễ bữn, ki hếq ễ táq pái lám nloâh, muoi lám yỗn Ncháu, muoi lám yỗn Môi-se, cớp muoi lám ễn yỗn Ê-li.”
5Bo Phi-er noâng pai, bữn ramứl cloc sễng clũom catáng alới. Cớp bữn sưong sabau atỡng tễ ramứl ki neq: “Nâi la Con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án táq, lứq cứq bũi nheq. Ntrớu án atỡng anhia, cóq anhia tamứng cớp trĩh án.”
6Tữ alới pái náq tỗp rien tễ Yê-su sâng sưong ki, alới pũp muoi tatứp tâng cutễq. 7Yê-su toâq satoaq alới ki, cớp án pai neq: “Anhia yuor tayứng! Chỗi ngcŏh ntrớu!”
8Ngkíq alới tapoang achỗn, hữm ống manoaq Yê-su sâng.
9Bo alới ki sễng tễ cóh, Yê-su patâp alới pái náq ki neq: “Anhia chỗi atỡng yỗn noau canŏ́h dáng máh ramứh anhia khoiq hữm toau toâq tangái cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, cuchĩt, chơ tamoong loah tễ ping.”
10Chơ tỗp rien tễ Yê-su blớh án neq: “Nŏ́q cũai yống rit pai Ê-li cóq toâq nhũang Crĩt?”
11Yê-su ta‑ỡi loah alới ki neq: “Lứq Ê-li toâq nhũang, dŏq atức dũ ramứh yỗn tamái loah. 12Ma cứq atỡng anhia, lứq Ê-li khoiq toâq chơ, cớp cũai tỡ bữn dáng tỡ la sacoal án. Ma ranáq ntrớu noau yoc ễ táq chóq án, ki lứq alới khoiq táq chơ. Nỡ pra alới ễ táq machớng ki tê chóq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai.”
13Moâm ki, alới tỗp rien tễ Yê-su dáng Yê-su pai Ê-li la sacâm tễ Yang ca táq batễm.

Yiang Sâuq Payốh Con Samiang

(Mac 9:14-29; Luca 9:37-43a)

14Bo alới ki chu loah pỡ cũai clứng, ki bữn manoaq samiang toâq pỡ Yê-su. Án sacốh racớl, cớp án pai neq: 15“Ncháu ơi! Cứq sễq Ncháu sarũiq táq con samiang cứq, yuaq con cứq bữn a‑ĩ yúh casong. Toâq án mứh án dớm tâng ũih tỡ la tâng dỡq. 16Cứq khoiq dững án pỡ tỗp rien tễ Ncháu chơ, ma alới ki tỡ têq táq bán.”
17Ngkíq Yê-su ta‑ỡi neq: “Anhia cũai ơi! Máh anhia ca ỡt tâng dỡi nâi, lứq anhia tỡ bữn sa‑âm, cớp anhia loâi lứq. Noâng máh léq dũn cứq ỡt cớp anhia? Cớp noâng dũn máh léq, cứq cóq chĩuq tanhĩr anhia tỡ bữn sa‑âm cứq? Dững asuoi con ki toâq pỡ cứq!”
18Chơ Yê-su sưoq yiang sâuq yỗn án loŏh chíq tễ tỗ con ki. Tữ yiang sâuq loŏh tễ tỗ con ki, con ki cỡt bán.
19Vớt tễ ki, Yê-su ỡt parnơi cớp ống tỗp rien tễ án. Alới blớh Yê-su neq: “Nŏ́q hếq ma tỡ riap tuih aloŏh yiang sâuq ki?”
20Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Ŏ́c ki la cỗ anhia tỡ bữn lứq sa‑âm. Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân anhia lứq sa‑âm, lứq pai ŏ́c sa‑âm anhia toâr máh muoi ŏ́c cuplốq lavứng sâng, ki têq anhia ớn cóh nâi neq: ‘Cứq ớn mới pỡq tễ ntốq nâi pỡq ỡt chu ntốq canŏ́h ki ễn!’ Khân anhia ma bữn ŏ́c sa‑âm ngkíq, lứq cóh ki pỡq. Khân anhia ma sa‑âm samoât samơi, ki ranáq ntrớu anhia yoc ễ táq, lứq cỡt ranáq ki. 21Cũai aléq yoc riap tuih aloŏh yiang sâuq máh nâi, cóq cũai ki câu samoât samơi cớp ót cha sana cỗ yoc ễ chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ.”

Yê-su Atỡng Sĩa Tễ Án Chĩuq Cuchĩt

(Mac 9:30-32; Luca 9:43b-45)

22Bo nheq tỗp rien tễ Yê-su rôm tâng cruang Cali-lê, Yê-su atỡng alới neq: “Cheq chơ noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt. 23Lứq alới cachĩt cứq, ma catâm tangái pái cứq yuor tamoong loah.”
 Ngkíq tỗp rien tễ án sâng ngua lứq.

Yê-su Yỗn Práq Thễq

24Bo Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ vil Cabê-na-um, ki cũai tỗp Dống Sang Toâr chát máh cũai I-sarel cóq yỗn práq chuai tâng Dống Sang. Alới toâq pỡ Phi-er cớp alới blớh án neq: “Thâi mới yỗn práq pỡ dống sang tê, ma tỡ bữn?”
25Phi-er ta‑ỡi neq: “Lứq án yỗn tê.”
 Tữ Phi-er mut tâng dống, Yê-su blớh toâp án neq: “Si-môn ơi! Ntrớu mới chanchớm, máh puo tâng dỡi nâi parỗm ĩt práq tễ noau? Alới ĩt práq tễ cruang alới bữm, tỡ la tễ cruang ca alới khoiq chíl riap?”
26Phi-er ta‑ỡi Yê-su neq: “Lứq alới ĩt tễ cruang canŏ́h.”
 Ngkíq Yê-su pai ễn: “Khân ngkíq, lứq máh cũai ỡt tâng cruang bữm, ki alới tỡ bữn yỗn práq ntrớu.
27Ma hái tỡ ễq alới ca parỗm práq ki sâng ngua cớp hái. Ngkíq mới pỡq tabáih sĩaq tâng dỡq clóng. Sĩaq tễ dâu mới bữn ki, mới cáh bỗq. Chơ mới ĩt muoi ŏ́c práq tễ bỗq án. Práq ki dũ yỗn hái yỗn práq thễq Dống Sang ki. Chơ mới dững achu yỗn alới ca parỗm práq thễq.”