19

Yê-su Atỡng Tễ Cũai Táh Lacuoi

(Mac 10:1-12)

1Moâm Yê-su atỡng santoiq ki, án loŏh tễ cruang Cali-lê; chơ mut pỡ cruang Yudê ễn yáng tooh crỗng Yôr-dan. 2Ỡt ngki bữn clứng cũai puai án, cớp Yê-su táq bán nheq ramứh cũai ki bữn a‑ĩ.
3Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi toâq pỡ Yê-su yoc ễ chim án. Alới blớh án neq: “Puai phễp rit hái, têq cũai samiang táh lacuoi án khân án sâng yoc, ma tỡ bữn?”
4Yê-su ta‑ỡi loah alới: “Lứq anhia khoiq doc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ án pai neq:
‘Dâu lứq Yiang Sursĩ tễng cũai samiang cớp cũai mansễm.’
5Cớp Yiang Sursĩ pai ễn neq:
  ‘Yuaq ngkíq cũai samiang ễ yoah tễ mpiq mpoaq,
   chơ ỡt parnơi cớp lacuoi án ễn.
Ngkíq alới bar náq lacuoi cayac cỡt máh muoi noaq sâng.’
6Alới tỡ bữn cỡt noâng bar náq. Ma alới cỡt manoaq sâng. Ngkíq, cỗ Yiang Sursĩ amóh alới yỗn cỡt lacuoi cayac, tỡ têq cũai aléq caryoah yỗn cỡt ratáh.”
7Cũai Pha-rasi ki blớh Yê-su ễn neq: “Ma Môi-se khoiq patâp hếq, khân cũai aléq yoc ễ táh lacuoi, án cóq táq choâiq ratáh yỗn cũai canŏ́h dáng. Ngkíq án têq táh lacuoi án.”
8Ma Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cỗ tian anhia bữn mứt pahỡm coang lứq, cớp tỡ ễq tamứng parnai Yiang Sursĩ, ngkíq yuaq Môi-se patâp anhia têq táh lacuoi. Ma tễ dâu Yiang Sursĩ tễng túc culám khám ramứh, án tỡ bữn yỗn táq ngkíq. 9Ngkíq cứq atỡng anhia neq: Cũai aléq táh lacuoi, ma lacuoi án tỡ bữn bếq parnơi cớp samiang canŏ́h, ma án ĩt mansễm canŏ́h ễn, án táq lôih samoât án cooc lacuoi noau tê.”
10Tỗp rien tễ Yê-su atỡng án neq: “Khân lacuoi cayac ma tỡ têq ratáh, khaq chỗi ĩt noâng lacuoi cayac.”
11Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Máh santoiq cứq atỡng anhia nâi, tỡ bữn dũ náq cũai riap ĩt noap santoiq nâi. Ống alới ca Yiang Sursĩ chuai sâng riap ĩt santoiq nâi. 12Bữn cũai tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq tỗ alới tỡ bữn o tễ tangái mpiq alới canỡt. Bữn cũai canŏ́h tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq bữn noau khoiq lát alới. Cớp bữn cũai canŏ́h tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq alới yoc ễ táq ranáq Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ alới. Cũai aléq rơi ĩt noap máh santoiq nâi, yỗn cũai ki ĩt noap.”

Yê-su Câu Yỗn Carnễn

(Mac 10:13-16; Luca 18:15-17)

13Bữn cũai dững máh carnễn toâq pỡ Yê-su ễq Yê-su satoaq atĩ tâng carnễn ki, cớp câu yỗn alới. Ma tỗp rien tễ Yê-su sưoq máh cũai ca dững carnễn ki. 14Yê-su pai neq: “Anhia yỗn carnễn ki toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn.”
15Moâm Yê-su satoaq atĩ tâng máh carnễn ki, chơ án pỡq tễ ntốq ki.

Cũai Póng Ca Sốc

(Mac 10:17-31; Luca 18:18-30)

16Bữn manoaq samiang toâq pỡ Yê-su. Án blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Ranáq o ntrớu cóq cứq táq dŏq têq cứq bữn tamoong mantái?”
17Yê-su ta‑ỡi án neq: “Nŏ́q mới blớh cứq tễ ranáq o? Ống Yiang Sursĩ toâp lứq o. Khân mới yoc ễ bữn tamoong mantái, cóq mới trĩh nheq ŏ́c Yiang Sursĩ patâp.”
18Cũai samiang ki blớh loah neq: “Ŏ́c patâp ntrớu?”
 Yê-su ta‑ỡi án neq: “Chỗi cachĩt cũai; chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac noau; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq;
19yám noap mpiq mpoaq;
20Cũai póng ki ta‑ỡi loah neq: “Dũ ŏ́c patâp ki cứq khoiq trĩh chơ. Ma ŏ́c ntrớu ễn cứq tỡ yũah táq?”
21Yê-su atỡng loah án neq: “Khân mới yoc ễ táq yỗn dũ nheq, ki cóq mới pỡq chếq nheq máh mun mới, chơ ĩt práq ki chuai yỗn máh cũai cadĩt. Khân mới táq ngkíq, mới lứq bữn mun ngoaih tâng paloŏng. Chơ mới toâq puai cứq.”
22Moâm Yê-su pai ngkíq, cũai póng ki pỡq tễ ki cớp án sâng ngua lứq, cỗ án la cũai sốc bữn.
23Moâm ki Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, coat lứq yỗn máh cũai sốc mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 24Cớp cứq atỡng anhia ễn neq: Charán lac‑da ma luaiq hŏ́ng srứm, khễ hỡn tễ cũai sốc mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”
25Tữ tỗp rien tễ Yê-su sâng ngkíq, alới sâng dớt lứq cớp alới blớh neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?”
26Yê-su nhêng chu alới cớp atỡng alới neq: “Cũai tỡ têq táq bữm ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.”
27Phi-er ta‑ỡi Yê-su neq: “Hếq khoiq táh nheq dũ ramứh hếq bữn, yuaq hếq puai thâi. Ngkíq nỡ‑ra hếq bữn roap cóng ntrớu?”
28Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, tâng dỡi tamái, bo cứq Con Yiang Cỡt Cũai tacu tâng ntốq cứq sốt, bo ki muoi chít la bar náq anhia ca puai cứq, lứq bữn tacu tâng ntốq cứq sốt, dŏq rasữq muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel. 29Cớp khân cũai aléq táh dống, táh sễm ai sễm ỡi, táh mpiq mpoaq, táh con acái, tỡ la táh sarái nia, cỗ án ễ puai ngê cứq, cũai ki lứq bữn loah hỡn tễ máh ramứh án táh tễ nhũang. Cớp chumát cũai ki bữn tamoong mantái hỡ. 30Ma sa‑ữi náq cũai ca toâr sanua, chumát alới cỡt cacớt ễn. Cớp sa‑ữi náq cũai ca cacớt sanua, chumát alới cỡt toâr ễn.”