2

Cũai Tamoi Toâq Tễ Angia Mandang Loŏh

1Yê-su khoiq sễt tâng vil Bet-lahem, cruang Yudê, bo dỡi Hê-rôt cỡt puo. Vớt ki bữn cũai rien tễ mantỗr toâq pỡ vil Yaru-salem tễ cruang alới coah angia mandang loŏh. 2Alới blớh neq: “Pỡ léq manoaq mbỡiq sễt, ma nỡ‑ra án cỡt puo tỗp Yuda? Hếq khoiq hữm mantỗr án tễ angia mandang loŏh. Ngkíq hếq toâq ễ sang toam án.”
3Tữ puo Hê-rôt sâng ŏ́c nâi, án sâng croŏq lứq, cớp nheq máh cũai tâng vil Yaru-salem la sâng croŏq tê. 4Ngkíq Hê-rôt parỗm nheq tữh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit tỗp I-sarel tâng cruang ki. Án blớh alới neq: “Pỡ léq Crĩt sễt?”
5Alới ta‑ỡi neq: “Crĩt sễt tâng vil Bet-lahem, cruang Yudê. Yuaq bữn manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc tễ mbŏ́q neq:
  6‘Ơ vil Bet-lahem tâng cruang Yuda ơi!
  Mới la vil bữn chớc tỡ bữn cacớt,
   khân talĩ cớp máh vil canŏ́h tâng cruang Yuda.
  Yuaq bữn manoaq toâq tễ mới, án bữn chớc sốt toâr lứq.
Án ayông máh cũai proai cứq, la cũai I-sarel.’”
7Vớt ki Hê-rôt arô clỡp máh cũai rien tễ mantỗr. Chơ án blớh alới ki samoât samơi neq: “Bo léq anhia hữm mantỗr ki loŏh?”
8Ngkíq án ớn tỗp rien tễ mantỗr pỡq chu vil Bet-lahem, cớp án atỡng alới neq: “Anhia pỡq chuaq samoât samơi con ki. Toâq anhia tamóh con ki, anhia toâq atỡng cứq nơ. Cứq ễ pỡq sang án tê.”
9Moâm alới tamứng parnai puo atỡng, alới pỡq loah. Alới hữm loah mantỗr ki ỡt coah angia mandang loŏh. Mantỗr ki pỡq nhũang alới, cớp tangứt rayư ntốq con ki ỡt. 10Toâq cũai rien tễ mantỗr hữm loah mantỗr ki, alới sâng bũi hỡr lứq. 11Tữ alới mut tâng dống, alới hữm con ki cớp Mari, mpiq án. Alới sacốh racớl sang con ki. Chơ alới pớh hĩp ca bữn crơng ngoaih aloŏh yỗn con ki, bữn: yễng, trâm, cớp siet phuom.
12Chơ Yiang Sursĩ atỡng loah alới toâq parnáu mpáu yỗn alới chỗi chu noâng pỡ dống Hê-rôt. Ngkíq alới chu pỡ cruang alới, ma alới chu na rana canŏ́h ễn.

Yô-sep, Mari, Cớp Con Pỡq Pỡ Cruang Ê-yip-tô

13Toâq vớt cũai rien tễ mantỗr chu, chơ ranễng Yiang Sursĩ toâq loah pỡ Yô-sep na parnáu mpáu, pai neq: “Mới yuor toâp, dững con cớp mpiq án loŏh cớp pỡq chu cruang Ê-yip-tô. Anhia ỡt dỡ cruang ki voai toau cứq atỡng loah anhia yỗn chu, yuaq puo Hê-rôt yoc ễ cachĩt con ki.”
14Ngkíq Yô-sep yuor tayứng. Bo noâng canám án dững con cớp mpiq con ki mut ỡt cruang Ê-yip-tô ễn. 15Alới ỡt pỡ ki toau toâq tangái Hê-rôt cuchĩt.
 Ranáq nâi lứq rapĩeiq máh parnai Yiang Sursĩ khoiq pai na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
“Cứq arô con samiang cứq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.”

Hê-rôt Cachĩt Nheq Tữh Con Samiang

16Toâq Hê-rôt dáng cũai rien tễ mantỗr phếq án, ngkíq án sâng ũan lứq. Án ớn noau cachĩt nheq tữh carnễn samiang tễ bar cumo asễng tâng vil Bet-lahem cớp máh vil ỡt mpễr vil ki. Án noap tễ tangái cũai rien tễ mantỗr khoiq atỡng yỗn án dáng.
17Ngkíq cỡt rapĩeiq parnai Yê-ramia, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq pai tễ mbŏ́q neq:
  18“Noau sâng sưong cuclỗiq cucling tễ vil Rama;
   la sưong Rachel nhiam atếh sanhữ máh con án.
  Án tỡ bữn tamứng máh santoiq noau aliam án,
yuaq con án tỡ bữn noâng.”

Yô-sep, Mari, Cớp Con Chu Tễ Cruang Ê-yip-tô

19Vớt Hê-rôt cuchĩt chơ, ngkíq ranễng Yiang Sursĩ toâq loah pỡ Yô-sep tâng cruang Ê-yip-tô na parnáu rláu mpáu sĩa. 20Ranễng ki pai neq: “Yuor tayứng. Dững con cớp mpiq án chu loah pỡ cruang I-sarel, yuaq cũai yoc ễ cachĩt con ki khoiq cuchĩt chơ.”
21Ngkíq Yô-sep yuor tayứng, dững con cớp mpiq con ki chu loah pỡ cruang I-sarel.
22Ma toâq Yô-sep sâng noau pai Achê-lau cỡt puo tâng cruang Yudê, pláih loah Hê-rôt mpoaq án, ngkíq Yô-sep tỡ khớn chu pỡ ki. Ma Yiang Sursĩ toâq atỡng loah án na parnáu rláu mpáu. Ngkíq án pỡq ỡt pỡ cruang Cali-lê ễn. 23Án toâq ỡt tâng vil Na-sarễt. Ngkíq cỡt rapĩeiq samoât parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai tễ mbŏ́q neq:
  “Noau dŏq án la cũai Na-sarễt.”