13

1Yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lossis ib tug uas ua npau suav pom tom hauv ntej tshwm los rau hauv nej thiab qhia ib yam txujci tseem ceeb phimhwj rau koj, 2thiab yog txujci tseem ceeb phimhwj uas nws hais ntawd muaj tshwm los tiag tiag ces nws thiaj hais tias, “Cia peb pe hawm thiab ua koom tu luag tej dab,” uas koj tsis tau paub dua, 3mas koj tsis txhob ntseeg tus xibhwb cev lus lossis tus uas ua npau suav ntawd tej lus. Rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub sim nej lub siab saib nej hlub nej tus Vajtswv Yawmsaub kawg nej lub siab lub ntsws los tsis hlub. 4Nej yuav tsum ua lub neej raws li Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab hwm thiab paub ntshai nws thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab mloog nws lus, thiab nej yuav tsum ua koom tu nws thiab nrog nws tsheej xeeb. 5Tus uas cev lus thiab tus uas ua npau suav ntawd yuav tsum raug muab tua pov tseg, vim yog nws qhia kom fav xeeb rau nej tus Vajtswv Yawmsaub uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los thiab txhiv nej dim hauv txojkev ua qhev. Tus ntawd ua rau nej tig kiag ntawm txojkev uas nej tus Vajtswv Yawmsaub kom nej mus. Ua li no nej thiaj ntxuav tau tej kev phem no tawm hauv nej mus.
6Yog koj ib tug kwvtij uas nrog koj koom niam lossis koj li tub li ntxhais lossis koj tus pojniam ntawm koj xubntiag lossis koj tus kwvluag uas nrog koj koom ib lub siab yaum twjywm tias, “Cia peb mus ua koom tu luag tej dab,” uas koj thiab koj tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua, 7uas yog tej haiv neeg uas nyob ib ncig nej tej dab tsis hais deb los ze, txij ntua sab ntuj no mus txog sab ntuj kawg tim ub, 8los koj tsis txhob yeem swb nws thiab mloog nws hais, koj lub qhov muag tsis txhob khuvleej nws, tsis txhob tseg nws txojsia li, tsis txhob npog nws kiag li. 9Koj yuav tsum muab nws tua pov tseg. Koj yuav tsum nqes tes ua ntej rau txim tua nws, mas sawvdaws mam li nqes tes tom qab. 10Koj yuav tsum xuas pob zeb ntaus kom nws tuag, rau qhov nws yooj xeeb coj koj tawm hauv koj tus Vajtswv Yawmsaub uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los. 11Mas cov Yixayee sawvdaws thiaj tau hnov thiab ntshai thiaj tsis ua tej kev phem no rau hauv nej nruab nrab dua li lawm.
12Yog koj hnov tias hauv nej tej moos uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej nyob lawd tsis hais lub twg 13muaj neeg phem qee leej tawm hauv nej mus ntxias cov neeg hauv lub moos ntawd hais tias, “Cia peb mus ua koom tu luag tej dab,” uas nej tsis tau paub dua, 14mas koj yuav tsum tshuaj thiab tshawb nrhiav thiab ua tib zoo nug. Yog muaj tseeb thiab pom tseeb tias tej uas qias vuab tsuab no tshwm rau hauv nej nruab nrab, 15mas koj yuav tsum xuas hniav ntaj muab cov neeg hauv lub moos ntawd tua. Koj yuav tsum xuas hniav ntaj ua kom puam tsuaj tu noob nrho tsis hais tej neeg thiab tej tsiaj txhu hauv lub moos huvsi. 16Koj yuav tsum sau cov neeg ntawd tej qhov txhia chaw huvsi tuaj tso ua ke hauv tshav puam thiab muab lub moos ntawd thiab tej qhov txhia chaw huvsi hlawv pov tseg thiaj yog hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. Lub moos ntawd yuav nyob do cuas cia mus ib txhis, tsis txhob rov ua dua tshiab. 17Tsis txhob cia tej uas caiv ntawd ib yam dabtsi lo koj txhais tes, xwv Yawmsaub thiaj li thim nws txojkev npau taws heev thiab khuvleej thiab tab ncuab koj, thiab pub koj huaj vam coob, raws li nws cog lus ruaj khov cia rau koj tej poj koob yawm txwv lawm, 18vim nej mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus, yog qhov uas tuav rawv nws tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv muab cob rau koj thiab ua tej uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pom tias raug cai.