13

1Yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lossws ib tug kws ua npau suav pum tom hauv ntej tshwm lug rua huv mej hab qha ib yaam txujci tseem ceeb phemfwj rua koj, 2hab yog txujci tseem ceeb phemfwj kws nwg has hov muaj tshwm lug tag tag tes nwg txhad has tas, “Ca peb pe hawm hab ua koom rua luas tej daab,” kws koj tsw tau paub dua, 3mas koj tsw xob ntseeg tug xwbfwb cev lug lossws tug kws ua npau suav hov tej lug. Tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub swm mej lub sab saib mej hlub mej tug Vaajtswv Yawmsaub kawg mej lub sab lub ntsws los tsw hlub. 4Mej yuav tsum ua lub neej lawv le Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab fwm hab paub ntshai nwg hab tuav rawv nwg tej lug nkaw hab noog nwg lug, hab mej yuav tsum ua koom rua nwg hab nrug nwg tsheej xeeb. 5Tug kws cev lug hab tug kws ua npau suav hov yuav tsum raug muab tua pov tseg, vem yog nwg qha kuas faav xeeb rua mej tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug hab txhwv mej dim huv txujkev ua qhev. Tug hov ua rua mej tig hlo ntawm txujkev kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub kuas mej moog. Ua le nuav mej txhad ntxuav tau tej kev phem nuav tawm huv mej moog.
6Yog koj ib tug kwvtij kws nrug koj koom nam lossws koj le tub le ntxhais lossws koj tug quaspuj ntawm koj xubndag lossws koj tug kwvluag kws nrug koj koom ib lub sab yum tuabywv tas, “Ca peb moog ua koom rua luas tej daab,” kws koj hab koj tej laug tsw tau paub dua, 7kws yog tej haiv tuabneeg kws nyob ib ncig mej tej daab tsw has deb los ze, txwj ntawm saab ntuj nuav moog txug saab ntuj kawg tim u, 8los koj tsw xob yeem swb nwg hab noog nwg has, koj lub qhov muag tsw xob khuvleej nwg, tsw xob tseg nwg txujsa le, tsw xob npog nwg hlo le. 9Koj yuav tsum muab nwg tua pov tseg. Koj yuav tsum nqeg teg ua ntej rau txem tua nwg, mas suavdawg le maav nqeg teg ua qaab. 10Koj yuav tsum xuas pob zeb ntaus kuas nwg tuag, tsua qhov nwg yooj xeeb coj koj tawm huv koj tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug.
11Mas cov Yixayee suavdawg txhad tau nov hab ntshai txhad tsw ua tej kev phem nuav rua huv plawv mej dua le lawm.
12Yog koj nov tas huv mej tej moos kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej nyob lawd tsw has lub twg 13muaj tuabneeg phem qee leej tawm huv mej moog ntxag cov tuabneeg huv lub moos hov has tas, “Ca peb moog ua koom rua luas tej daab,” kws mej tsw tau paub dua, 14mas koj yuav tsum tshuaj hab tshawb nrhav hab ua tuab zoo nug. Yog muaj tseeb hab pum tseeb tas tej kws qas vuab tsuab nuav tshwm rua huv plawv mej, 15mas koj yuav tsum xuas nav ntaaj muab cov tuabneeg huv lub moos hov tua. Koj yuav tsum xuas nav ntaaj ua kuas puam tsuaj tu noob nrho tsw has tej tuabneeg hab tej tsaj txhu huv lub moos huvsw. 16Koj yuav tsum sau cov tuabneeg hov tej hov txhua chaw huvsw tuaj tso ua ke huv tshaav puam hab muab lub moos hov hab tej hov txhua chaw huvsw hlawv pov tseg txhad yog hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. Lub moos hov yuav nyob do cuas ca moog ib txhws, tsw xob rov ua dua tshab. 17Tsw xob ca tej kws caiv hov ib yaam daabtsw lu koj txhais teg, sub Yawmsaub txhad le thim nwg txujkev npau tawg heev hab khuvleej hab taab ncuab koj, hab pub koj fuam vaam coob, lawv le nwg cog lug ruaj khov ca rua koj tej laug lawm, 18vem mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug, yog qhov kws tuav rawv nwg tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv muab cob rua koj hab ua tej kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pum tas raug cai.