13

1“Tơdah sa čô khua pô hưn êlâo kgŭ ti krah diih, amâodah sa čô kreh êpei brei kơ ih sa klei bi knăl amâodah sa klei yuôm bhăn, 2leh anăn klei bi knăl amâodah klei yuôm bhăn ñu yăl dliê kơ ih truh sĭt, leh anăn tơdah ñu lač, ‘Brei drei tui hlue yang mkăn,’ yang ih amâo tuôm thâo kral ôh, ‘Leh anăn brei drei mă bruă kơ diñu,’ 3đăm dôk hmư̆ ôh klei khua pô hưn êlâo anăn amâodah pô kreh êpei anăn blŭ; kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih lông dlăng diih, čiăng thâo thâodah diih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê diih hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt diih. 4Brei diih êbat tui hlue Yêhôwa Aê Diê diih leh anăn huĭ mpŭ kơ ñu, djă pioh klei ñu mtă leh anăn gưt asăp kơ ñu, leh anăn brei diih mă bruă kơ ñu leh anăn dôk bi mguôp hŏng ñu. 5Ƀiădah bi mdjiê hĕ khua pô hưn êlâo anăn amâodah pô kreh êpei anăn, kyuadah ñu mtô leh klei bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa Aê Diê diih, pô atăt leh diih kbiă mơ̆ng čar Êjip leh anăn bi tui diih mơ̆ng sang klei jing hlŭn, čiăng brei ih lui êlan Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh brei ih êbat. Snăn brei ih bi doh klei jhat mơ̆ng krah ih.
6Tơdah ayŏng adei ih, anak êkei amĭ ih amâodah anak êkei ih, amâodah anak mniê ih, amâodah mô̆ ih khăp, amâodah găp ih pô jing msĕ si mngăt ih pô mplư ih hŏng klei hgăm, lač, ‘Brei drei nao mă bruă kơ yang mkăn,’ yang ih amâodah phung aê ih amâo tuôm thâo kral ôh, 7đa đa yang phung găp djuê dôk jŭm dar ih, thâodah giăm amâodah kbưi hŏng ih, mơ̆ng knhal lăn ala anei truh kơ knhal lăn ala mkăn, 8đăm gưt kơ ñu amâodah dôk hmư̆ ñu ôh, kăn dlăng kơ ñu hŏng klei pap, kăn hơưi kơ ñu, kăn mdăp ñu rei; 9ƀiădah brei ih bi mdjiê hĕ ñu; kngan ih pô srăng yơr êlâo čiăng bi mdjiê ñu, leh anăn êdei kngan jih jang phung ƀuôn sang. 10Brei ih bhĭr boh tâo bi mdjiê ñu, kyuadah ñu duah klei bi weh ih mơ̆ng Yêhôwa Aê Diê ih, pô atăt ih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang klei jing hlŭn. 11Snăn jih jang phung Israel srăng hmư̆ leh anăn huĭ, leh anăn amâo srăng lŏ ngă ôh klei ƀai msĕ snăn ti krah ih.
12Tơdah ih hmư̆ hlăm sa boh ƀuôn prŏng Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih dôk, 13klei phung soh jhat kbiă nao ti krah ih leh anăn mplư phung mnuih dôk hlăm ƀuôn prŏng anăn, lač, ‘Nao bĕ drei mă bruă kơ phung yang mkăn,’ yang diih amâo tuôm thâo kral ôh, 14snăn brei ih êmuh, duah, leh anăn ksiêm bi nik; leh anăn nĕ anei, tơdah klei anăn jing sĭt leh anăn nik, mnơ̆ng kâo bi êmut kheh anăn arăng ngă leh ti krah ih, 15sĭt nik brei ih koh hŏng đao gưm mnuih dôk hlăm ƀuôn prŏng anăn, bi rai jih ƀuôn anăn, jih jang phung dôk hlăm anăn, leh anăn hlô mnơ̆ng hŏng mta đao gưm. 16Brei ih ba jih jang mnơ̆ng plah mă ti krah ƀuôn leh anăn čuh hŏng pui ƀuôn anăn, leh anăn jih jang mnơ̆ng plah mă jing mnơ̆ng myơr čuh jih kơ Yêhôwa Aê Diê ih; ñu srăng jing sa kăm rai dôk nanao, arăng amâo srăng lŏ mdơ̆ng ñu ôh. 17Đăm mâo sa mnơ̆ng arăng pioh bi rai srăng ăt dôk ti kngan ih, čiăng kơ Yêhôwa lui klei ñu ăl hlơr, leh anăn bi êdah klei pap kơ ih, leh anăn ngă klei jăk kơ ih, leh anăn bi lar êngŭm ih tui si ñu kat asei leh kơ phung aê ih đưm, 18tơdah ih gưt asăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih, djă pioh jih jang klei ñu mtă kâo mtă kơ ih hruê anei, leh anăn ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa Aê Diê ih.”