1

1Kâo Paul, jing sa čô ding kơna Khua Yang Yêsu Krist. Ñu iâu kâo kiăng kơ jing hĭ ding kơna pơjao laih anŭn pioh hơjăn kơ bruă hyu pơtô Tơlơi Pơthâo Hiam Ơi Adai. 2Anŭn jing Tơlơi Pơthâo Hiam Ñu ƀuăn laih hlâo adih mơ̆ng ƀing pô pơala Ñu amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam 3kiăng pơruai kơ tơlơi Ană Ñu, jing Pô hơmâo kơnuih mơnuih mơ̆ng ană tơčô pơtao Dawid, 4laih anŭn jing Pô mơ̆ng Yang Bơngăt tơlơi rơgoh hiam yơh arăng pơhaih Ñu hăng tơlơi dưi mơyang kiăng kơ jing Ană Ơi Adai yua mơ̆ng tơlơi hơdip glaĭ Ñu mơ̆ng mơnuih djai: Anŭn jing Yang Yêsu Krist Khua Yang ta yơh. 5Mơ̆ng Ñu laih anŭn yuakơ anăn Ñu yơh, ƀing gơmơi dưi tŭ mă tơlơi khăp pap hăng tơlơi jing ding kơna pơjao Yêsu kiăng kơ iâu mơthưr mơnuih mơnam mơ̆ng abih bang lŏn čar wơ̆t glaĭ tui gưt kơ Ñu jing tơlơi bruă tơbiă rai mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang. 6Laih anŭn ƀing gih ăt jing amăng ƀing mơnuih anŭn, jing ƀing mơnuih arăng hơmâo iâu mơthưr laih kiăng kơ jing ƀing lŏm kơ Yang Yêsu Krist.
7Tui anŭn, kâo čih hră anai kơ abih bang mơnuih Ơi Adai khăp hăng iâu mơthưr jing ƀing đaŏ kơnang dŏ amăng plei Rôm, kiăng kơ jing ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu tui anai:
 Rơkâo tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng ƀing gih.

Paul Kiăng Nao Čuă Ngui Plei Rôm

8Blung hlâo, kâo bơni kơ Ơi Adai kâo mơ̆ng Yang Yêsu Krist kơ abih bang ƀing gih, yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gih arăng hơmâo ră ruai hyu djŏp djang lŏn tơnah yơh. 9Ơi Adai, jing Pô kâo mă bruă hăng abih pran jua kâo kiăng kơ pơtô tơlơi pơthâo hiam Ană Ñu, jing Pô ngă gơ̆ng jơlan kơ kâo hiư̆m kâo juăt hơdơr kơ ƀing gih 10amăng khul tơlơi kâo iâu laĭ nanao. Laih anŭn kâo iâu laĭ, hơnăl tuč ră anai hăng tơlơi Ơi Adai kiăng kơ hơdră jơlan dưi pŏk brơi kơ kâo dưi nao pơ ƀing gih.
11Kâo kiăng kơ bưp ƀing gih biă mă, tui anŭn kâo dưi pơpha brơi tơlơi bơni hiam gah bơngăt kiăng kơ djru pơkơtang brơi kơ ƀing gih. 12Anŭn jing kơ tơlơi ƀing gih hăng kâo dưi pơđĭ pran jua yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang tơdruă. 13Kâo ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih ƀu thâo krăn kơ tơlơi anai, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kơ tơlơi kâo prap pre laih lu wơ̆t kiăng kơ nao pơ ƀing gih, samơ̆ hơmâo tơlơi bruă pơgăn hĭ kâo kơ tơlơi kâo kiăng ngă tơlơi anŭn hlŏng truh kơ tă anai. Kâo kiăng kơ nao djru ƀing gih prŏng tui gah bơngăt kar hăng kâo hơmâo ngă laih amăng ƀing mơnuih Tuai.
14Kâo tŭ đo̱m kơ abih dua ƀing Grek hăng ƀing ƀu djơ̆ ƀing Grek, abih dua ƀing rơgơi hăng ƀing aka ƀu thâo phe pho mơ̆n. 15Anŭn yơh jing yua hơget kâo hur har biă mă ăt kiăng kơ pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing gih, jing ƀing dŏ amăng plei Rôm mơ̆n.

Tơlơi Dưi Mơyang Mơ̆ng Tơlơi Pơthâo Hiam

16Yuakơ kâo ƀu mlâo mlañ ôh kơ Tơlơi Pơthâo Hiam, yuakơ anŭn jing tơlơi dưi mơyang Ơi Adai kơ tơlơi pơklaih rĭm čô hlơi pô đaŏ kơnang yơh tui anai: Blung hlâo kơ ƀing Yehudah, tŏ tui anŭn jing kơ ƀing mơnuih Tuai mơ̆n. 17Yuakơ tơlơi pơthâo hiam anŭn pơrơđah laih kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai hơmâo pơrơgoh hĭ laih tơlơi soh arăng yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kiăng kơ pơjing ƀing gơñu tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ñu. Tơlơi jing tơpă hơnơ̆ng anŭn čơdơ̆ng laih anŭn pơđŭt hĭ hăng tơlơi đaŏ, tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Mơnuih tơpă hơnơ̆ng či hơdip yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yơh.”

Tơlơi Ơi Adai Hil Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Mơnuih Mơnam

18Yuakơ tơlơi hil Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih mơ̆ng adai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang tơlơi ƀrưh mơhiăh hăng sat ƀai mơnuih mơnam, jing ƀing pơgăn hĭ tơlơi sĭt yua mơ̆ng tơlơi sat ƀai gơñu. 19Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yuakơ hơdră jơlan kiăng kơ thâo krăn Ơi Adai jing rơđah rơđo̱ng laih kơ ƀing gơñu, yuakơ Ơi Adai pô yơh hơmâo pơrơđah laih rơđah rơđo̱ng kơ ƀing gơñu. 20Yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hrơi hrih pơjing kơ kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă, tơlơi bruă yom pơphan hơgŏm Ơi Adai, anŭn jing tơlơi dưi mơyang hlŏng lar Ñu hăng kơnuih yang Ñu, arăng hơmâo ƀuh rơđah rơđo̱ng laih, arăng hơmâo thâo hluh laih mơ̆ng tơlơi mơnơ̆ng hơmâo hrih pơjing rai laih, kiăng kơ ƀing mơnuih mơnam ƀu dưi hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ pơgăl pơgang ôh.
21Yuakơ wơ̆t tơdah ƀing gơñu thâo krăn laih Ơi Adai, samơ̆ ƀing gơñu ƀu pơư pơang kơ Ñu jing Ơi Adai ôh laih anŭn kŏn hơdơr bơni kơ Ñu lơi. Kơđai glaĭ, tơlơi pơmĭn gơñu jing hĭ đôč đač laih anŭn pran jua mlŭk mơgu gơñu jing hĭ kơnăm mơmŏt yơh. 22Wơ̆t tơdah ƀing gơñu yap gơñu pô jing rơgơi, samơ̆ ƀing gơñu jing hĭ mlŭk mơgu. 23Ƀing gơñu pơplih hĭ tơlơi ang yang Ơi Adai, jing Pô ƀu thâo djai ôh, kơ khul rup trah kiăng kơ lăng kar hăng mơnuih mơnam thâo djai brŭ, khul čim brĭm, khul hlô mơnơ̆ng laih anŭn khul hlô rui.
24Hơnŭn yơh, Ơi Adai jao lui hĭ ƀing gơñu amăng tơlơi kluh amoaih soh sat pran jua gơñu kơ tơlơi pyu pơde grĭ grañ kiăng kơ pơmlâo hĭ drơi jan gơñu pô hrŏm hăng tơdruă. 25Ƀing gơñu pơplih hĭ tơlơi sĭt Ơi Adai kơ tơlơi ƀlŏr laih anŭn mă bruă kơkuh pơpŭ kơ khul djuai hơdip hloh kơ kơkuh pơpŭ kơ Pô Hrih Pơjing, jing Pô lăp kơ arăng bơni hơơč hlŏng lar yơh. Amen!
26Yuakơ tơlơi ƀing gơñu ngă anŭn yơh, Ơi Adai hơmâo jao lui hĭ laih ƀing gơñu kơ khul tơlơi kluh amoaih mlâo mlañ. Wơ̆t tơdah ƀing đah kơmơi gơñu pơplih hĭ tơlơi pơgop pơlir rơkơi bơnai kơ khul tơlơi ƀu djơ̆ tui hăng yang đăr ôh. 27Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing đah rơkơi ăt hơngah lui hĭ tơlơi pơgop pơlir tui yang đăr hăng ƀing đah kơmơi laih anŭn pơhơr kluh amoaih kơ tơdruă đah rơkơi. Ƀing đah rơkơi anŭn hơmâo ngă laih tơlơi bruă mlâo mlañ anŭn hăng tơdruă đah rơkơi gơñu, laih anŭn tŭ mă kơ gơñu pô tơlơi pơkơhma̱l kơ tơlơi bruă soh sat gơñu anŭn yơh.
28Hloh kơ anŭn dơ̆ng, yuakơ ƀing gơñu ƀu pơmĭn ôh tơlơi djơ̆ lăp kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi thâo hluh kơ Ơi Adai, tui anŭn Ơi Adai hơmâo jao lui hĭ laih ƀing gơñu kơ tơlơi pơmĭn răm rai, kiăng kơ ngă tơlơi bruă ƀu năng lăp kiăng kơ ngă ôh. 29Ƀing gơñu hơmâo jing hĭ bă blai laih hăng khul tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng, tơlơi sat ƀai, tơlơi klih et laih anŭn tơlơi hưp kluh. Ƀing gơñu bă hăng tơlơi ƀlah moăñ, tơlơi pơdjai mơnuih, tơlơi pơrơjăh, tơlơi pơblư̆ laih anŭn tơlơi djik djak yơh. Ƀing gơñu pơhiăp rơkŭt, 30hliar čĕr, pơrơmut kơ Ơi Adai, ƀrưh ƀai, ngă ang laih anŭn pơgao pơang. Ƀing gơñu pơčeh rai khul hơdră jơlan ngă sat ƀai. Ƀing gơñu ƀu tui gưt kơ amĭ ama gơñu ôh. 31Ƀing gơñu ƀu thâo kơnăl, ƀu đaŏ kơnang, ƀu thâo khăp pap ôh laih anŭn kheñ đet. 32Wơ̆t tơdah ƀing gơñu thâo krăn tơlơi phiăn tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai kiăng kơ hlơi pô ngă khul tơlơi soh anŭn năng lăp tŭ tơlơi djai yơh, ƀing gơñu ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tŏ tui ngă rĭm mơta tơlơi sat anŭn ôh samơ̆ ăt tŭ ư kơ ƀing hlơi pô ngă tơlơi sat anŭn mơ̆n.