113

Qhuas Yawmsaub uas pab tus txom nyem

  1Cia li qhuas Yawmsaub.
   Yawmsaub cov tub qhe 'e,
   cia li qhuas nws,
  cia li qhuas Yawmsaub lub npe.

  2Cia li qhuas Yawmsaub lub npe
   txij nimno mus ib txhis tsis kawg.
  3Txij ntua hnub tuaj mus txog hnub poob,
   tsim nyog qhuas Yawmsaub lub npe.
  4Yawmsaub nyob siab dhau
   ib tsoom tebchaws sawvdaws,
   nws lub hwjchim ci ntsa iab dua lub ntuj.

  5Leejtwg zoo cuag li
   peb tus Vajtswv Yawmsaub
  uas nyob lub zwm txwv saum ntuj?
  6Nws nyob saum saib tuaj
   rau lub ntuj thiab lub ntiajteb.
  7Nws tsa cov neeg pluag
   sawv hauv cov hmoov av los,
  thiab tsa cov neeg txom nyem
   sawv hauv qhov tshauv los,
  8pub lawv tau nrog cov neeg muaj meej
   zaum ua ke,
  yog cov uas ua thawj
   hauv Yawmsaub haiv neeg.
  9Nws pub rau tus pojniam
   uas ib txwm muaj tsis taus menyuam
   muaj vaj muaj tsev,
  thiab pub nws muaj menyuam
   thiaj zoo siab xyiv fab.
  Cia li qhuas Yawmsaub los maj.