1

SŎP HRĂ TAL SA

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 1–41

Tơlơi Mơyŭn Mơak Sĭt

  1Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô
   ƀu rơbat tui ôh ƀơi jơlan ƀing sat ƀai pơtô,
  kŏn dŏ dơ̆ng sa pran sa jua hrŏm hơbĭt lơi hăng ƀing mơnuih soh sat
   laih anŭn kŏn dŏ be̱r pơgop pơlir hrŏm hơbĭt lơi hăng ƀing mơnuih ƀrưh ƀai kơ Yahweh.
  2Samơ̆ ñu mơak gưt tui Tơlơi Juăt Yahweh,
   laih anŭn pơmĭn pơhrăm kơ tơlơi juăt anŭn hrơi mlam.
  3Ñu anŭn hrup hăng sa ƀĕ kơyâo čăt jĕ ƀơi hơnŏh ia yơh,
   pơtơbiă rai boh djơ̆ tui hăng bơyan nanao
   laih anŭn hla ñu ƀu thâo gliu djot hĭ ôh.
  Amăng abih bang bruă pô anŭn ngă, dưi jing soh sel.

  4Samơ̆ ƀing sat ƀai ƀu djơ̆ kar hăng anŭn ôh,
   ƀing gơñu hrup hăng hơkam pơdai angĭn puh pơđuaĭ hĭ.
  5Hơnŭn yơh Yahweh ƀu či yap tơpă ôh kơ ƀing sat ƀai amăng hrơi Ñu phat kơđi,
   ƀing mơnuih soh sat kŏn dŏ hrŏm hơbĭt hăng ƀing ană plei Yahweh lơi.
  6Yuakơ anŭn yơh, Yahweh răk wai dui ba nanao ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng amăng jơlan gơñu,
   samơ̆ jơlan ƀing sat ƀai či ba gơñu truh kơ tơlơi răm rơngiă hĭ yơh.